Přijímací řízení
 

Kritéria přijímacího řízení do primy osmiletého studia pro školní rok 2024/2025
obor 79-41-K/81 – gymnázium, s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: anglický jazyk, denní forma studia

8 leté studium

Kritéria přijímacího řízení do primy osmiletého studia pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 vyhlašujeme podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, přijímací řízení, a to v následujících termínech státních a školních přijímacích zkoušek do primy osmiletého studia (obor 79-41-K/81 – gymnázium, s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: anglický jazyk, denní forma studia).

Termíny:

1. termín 1. kola státní jednotné přijímací zkoušky je úterý 16. dubna 2024 od 8,30 hod.

1. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je čtvrtek 18. dubna 2024 od 10,00 hod.

2. termín 1. kola státní jednotné přijímací zkoušky je středa 17. dubna 2024 od 8,30 hod.

2. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je pátek 19. dubna 2024 od 10,00 hod.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky:

Úterý 2. května 2024 od 10,00 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první i druhý termín.

Náhradní termíny státní jednotné přijímací zkoušky:

Pondělí 29. dubna 2024 od 8,30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín.

Úterý 30. dubna 2024 od 8,30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.

 Zkoušky jsou vždy v budově školy GEVO Sázavská, Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2.

Státní jednotná zkouška

Uchazeč může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. Zohledňují se vždy lepší výsledky. Státní zkouška se koná formou písemného testu z matematiky a českého jazyka a literatury.
Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (CERMAT) a zaslány školám do 6. května 2024.  Dne 15. května 2024 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole (webové stránky a úřední deska) a v informačním systému DiPSy. Odvolání a vzdání se práva na přijetí podáváte osobně ve škole, datovou schránkou nebo prostřednictvím pošty.

Školní přijímací zkouška

Uchazeč skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je konána formou písemného testu studijních předpokladů, písemného projevu na zadané téma a kreativní části.

Pro šk. r. 2024/2025 otevíráme jednu třídu primy osmiletého studia s počtem 26 žáků.

U uchazečů, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce (§20 zákona 561/2004 Sb.), bude nutná znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.
Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Zvláštní úpravy pro cizince-uchazeče s dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

Cizinci-uchazeči podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka (didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. 

Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.   

Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole možnost konat písemný test školní přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce.    

Žádost připojuje cizinec k přihlášce ke vzdělávání dle pokynů na webových stránkách DIPSY.CZ. 

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení:

Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon včetně novely 421/2023; Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb.; Vyhláška č. 353/2016 Sb., Vyhláška č. 27/2016 Sb., Vyhláška č. 233/2020 Sb., Vyhláška 422/2023 Sb., Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.; Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu

podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona se pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/81 gymnázium.

Uchazeč je povinen do stanoveného data (tj. do 20. 2. 2024) odevzdat/poslat naší škole (GEVO Sázavská, Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2) nebo nahrát do systému DiPSy:

 1.  státní přihlášku ke vzdělávání – studiu:

  PROSTŘEDNICTVÍM digitálního přihlašovacího systému DIPSY (www.dipsy.cz) na základě přihlášení identitou občana (např. bankovní identitou). TUTO VARIANTU DOPORUČUJEME.

  V PODOBĚ VÝPISU vytištěného z DIPSY bez přihlášení.

  NA TISKOPISU, který stanoví ministerstvo.

  Školy musí být vyplněny v pořadí dle priority, tzn. preference zvolené školy od nejpreferovanější po nejméně preferovanou. 
  Pozn.: školní přihlášku není třeba dle nového rozhodnutí školy přikládat)
 2.  kopii pololetního vysvědčení z 5. třídy ZŠ;
 3. uchazeči se zdravotním znevýhodněním připojí potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC);
 4. uchazeči, kteří získali a doloží předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. V takovém případě bude psán písemný projev ve školní části v anglickém jazyce;
 5. uchazeči-cizinci musí dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu a případně žádost o konání přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce;
 6. diplom z vědomostní soutěže (pouze krajské vítězství a vyšší umístění).

  Pozn.: Závěrečné vysvědčení z 5. třídy dodá přijatý uchazeč dle zákona nejpozději do 1. 9. 2024. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnosti.
 

Bodová kritéria k přijetí ke studiu

 1. max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60 %
 2. max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 55 bodů + kreativita -max. 10 bodů)= 40 %

  Celkem 165 bodů = 100 %

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů na posledním místě pro přijetí rozhoduje:

 1. vyšší počet bodů ze školní přijímací zkoušky;
 2. pokud pomocné kritérium 1) nerozhodne, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky;
 3. pokud pomocné kritérium 1) ani 2) nerozhodne, přihlédne se k hodnocení výsledků předchozího vzdělání – pololetní vysvědčení 5. třídy s průměrem 1,00 
 4. pokud nerozhodnou pomocná kritéria 1), 2) ani 3) pak rozhodne případné vítězství v krajském nebo vyšším kole vědomostní soutěže (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecké, dějepisné, společenskovědné či jazyková olympiády a těmto soutěžím jiné podobné).

Pořadí

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí pro přijetí, musí dosáhnout ze státní jednotné zkoušky minimálního součtu hodnocení alespoň 40 bodů; ze školní přijímací zkoušky rovněž alespoň 40 bodů. Pokud tohoto minimálního součtu nedosáhnou, jsou nepřijati, a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.

Pokud se obor nenaplní, protože se některý z přijatých uchazečů vzdá svého místa pro přijetí, může ředitel školy vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení.

V případě legislativních změn, které určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, budou kritéria přijímacího řízení upravena.

Další informace naleznete na:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Pokyny a kritéria přijímacího řízení vydává Mgr. Jan Teplý, generální ředitel GEVO

V Praze 31. ledna 2024


https://www.gevo.cz/files/kriteria-2024-gevo8letedocx.pdf

Dny otevřených dveří na GEVO Sázavská

Dny otevřených dveří začínají besedou s vedením školy, během které můžete konzultovat své dotazy a poté následuje společná prohlídka učeben doprovázená doplňujícími informacemi o škole.
Pokud chcete vidět vlastní výuku, jste srdečně zváni. Stačí kdykoliv dopředu kontaktovat kancelář školy a dohodnout si termín a hodinu, ale prosíme, abyste upřednostnili návštěvu školy v termínech dnů otevřených dveří, aby nebyla narušována výuka v jiných dnech.

Termíny dnů otevřených dveří pro osmileté studium ve školním roce 2023/24:

pondělí 2. října 2023 od 17 hod. setkání rodičů s ředitelem, workshop pro uchazeče

úterý 7. listopadu 2023 od 17 hod. setkání rodičů s ředitelem, workshop pro uchazeče 

čtvrtek 23. –  sobota 25. listopadu 2023 prezentace školy na přehlídce středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha

středa 6. prosince 2023 od 17 hod. setkání rodičů s ředitelem, workshop pro uchazeče

sobota 6. ledna 2024 od 10 hod. setkání rodičů s ředitelem, workshop pro uchazeče (den otevřených dveří končí ve 12,30 hod.)

úterý 16. ledna 2024od 17 hod. setkání rodičů s ředitelem, workshop pro uchazeče 

neděle 28. ledna od 17 hod. setkání rodičů s ředitelem, workshop pro uchazeče  


Přípravné kurzy ke státním přijímacím zkouškám

Kurzy jsou určeny pro uchazeče o osmileté gymnázium. Tito žáci budou konat povinné státní přijímací zkoušky na gymnázium z českého jazyka a literatury, dále matematiky a jejich aplikací (tzv. jednotná přijímací zkouška). Náplní kurzu je opakování učiva podle RVP ZŠ zmíněných oblastí a nácvik způsobu testování ve státní části přijímacího řízení. 

Obsah kurzu (dotace 15 hodin, 1x týdně, hodina á 60 minut)

Český jazyk

komplexní procvičování pravopisu, význam pojmenování, skladba slova, synonyma a antonyma, jednoznačnost a mnohoznačnost pojmenování, spisovná pojmenování, stavba slova, věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, spojování vět do souvětí, slovní druhy, mluvnické kategorie ohebných slovních druhů, porozumění textu, práce s texty, základní literární pojmy

Pomůcky: psací potřeby, sešit (PC nebo tablet a připojení k internetu pro domácí přípravu)

Matematika

obor přirozených čísel (operace s přirozenými čísly včetně zaokrouhlení a odhadu), vztahy a závislosti mezi čísly (rovnost, nerovnost), základní geometrické objekty (bod, přímka a její části, pravoúhelník, trojúhelník, jednoduchý osově souměrný útvar ve čtvercové síti), jednoduché konstrukce (rovnoběžka, kolmice, pravoúhelník, pravoúhlý, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník), měření vzdálenosti, obvod obrazce a obsah obrazce pomocí čtvercové sítě, jednotky (délky, obsahu, hmotnosti a času), jednoduchá tělesa; práce se strukturovanými daty (tabulka, jednoduchý grafický model), slovní úlohy a jednoduché nestandardní aplikační úlohy a problémy

Pomůcky: psací a rýsovací potřeby, sešit

Český jazyk a literatura

15 hodin

4 050 Kč

Matematika

15 hodin

4 050 Kč

Prezenční kurzy probíhají v budově gymnázia GEVO Sázavská, Praha 2. Název učebny je uveden u vchody do budovy. 

Data konání kurzů ve školním roce 2023/24

Pondělí:

27.11., 4.12., 11.12., 18.12., 8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 19.2., 26.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 8.4.

Středa:

13.12., 20.12., 3.1., 10.1., 17.1., 24.1., 31.1., 21.2., 28.2., 6.3., 13.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4.

Dny v týdnu a časy konání ve školním roce 2023/24

Pondělí 

 • od 14:30 do 15:30 ........... ČJ-1 prezenčně (vyučující Klára Spáčilová)
 • od 15:45 do 16:45 ........... MAT-1 prezenčně (vyučující: Klára Šarová)

Středa

 • od 14:30 do 15:30 ........... ČJ-2 prezenčně (vyučující: Zuzana Hladíková)
 • od 15:45 do 16:45 ……….... MAT-2 prezenčně ( vyučující: Monika Silberová)

Přihlášení na kurz 

 • je možné v kanceláři školy – osobně, e-mailem lenka.aaronsova@gevo.cz či telefonicky 222 522 221
 • lze si vybrat celou kombinaci nebo se přihlásit jen na jeden předmět
 • z důvodu návaznosti a kontinuální přípravy zapisujeme pouze na celý kurz, tj. 15 lekcí z jednoho předmětu (ČEJ a MAT).

Prosíme vás při přihlášení o přesné uvedení vaší kontaktní e-mailové adresy, na kterou přijdou další podrobné informace (i odkaz na online hodinu, je-li vyplsán online kurz).

Kurzovné se platí výhradně převodem na bankovní účet školy.

Platební údaje:

číslo účtu: 1968155359/0800

variabilní symbol: 325505

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím VŽDY: jméno a příjmení dítěte a kurz (ČJ nebo MAT nebo obojí)


Školní přijímací zkouška nanečisto

Abychom předešli nervozitě a obavám uchazečů z ostrého přijímacího řízení, organizujeme předtesty – školní přijímací zkoušku nanečisto (nejedná se tedy o státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky). Při této zkoušce si uchazeč ověří, zda může či nemůže uspět u našeho školního přijímacího řízení. Naši školní přijímací zkoušku nanečisto lze absolvovat pouze jedenkrát.

Předtesty – školní přijímací zkouška nanečisto se pro uchazeče o studium koná v termínech:

14. 11. 2023 (út) 1. termín od 14,30 hod.

12. 12. 2023 (út) 2. termín od 14,30 hod.

9. 1. 2024 (út)  3. termín od 14,30 hod.

23. 1. 2024 (út)  4. termín od 14,30 hod. 

K předtestům se dostavte nejpozději 30 minut před začátkem.

Výsledky budou zaslány e-mailem nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě zájmu o bližší informace k výsledkům je možné telefonicky kontaktovat školního psychologa PhDr. Jiřinu Brejchovou.

Přihlásit se na předtesty je nutné předem z kapacitních důvodů. Termín je možné zapsat na dni otevřených dveří nebo telefonicky i osobně v kanceláři školy každý pracovní den od 8,00 do 16,00 hodin.

Administrativní účastnický poplatek 800 Kč je možné zaplatit QR kódem přiloženým níže, bankovním převodem nebo případně v hotovosti nejpozději v den konání předtestu. Při platbě QR kódem nebo převodem uveďte do zprávy pro příjemce vždy jméno a příjmení vašeho dítěte. Číslo účtu: 1968155359/0800 Česká spořitelna.


Studenti s SPU

Škola výrazně podporuje studium nadaných, ale handicapovaných dětí, ať se jedná o dysfunkční poruchy učení (dyslexie, dysgrafie atp.), tělesné postižení nebo sociální znevýhodnění. Sociálně znevýhodněným i tělesně postiženým studentům je přiznáno plné sociální nebo sociálně prospěchové stipendium. V naší  škole mohou studovat studenti s tělesným postižením, kteří jsou alespoň částečně mobilní, ve škole není k dispozici výtah.

Pro studenty s dysfunkčními poruchami škola zařazuje speciální hodiny (DYS-klub), aby se naučili svůj handicap překonávat, a je zohledněn i v ostatních předmětech. Naši vyučující jsou vyškoleni na kompenzaci specifických poruch učení v běžné výuce, škola se zapojila do mezinárodního projektu o dyslexii a pověřená vyučující se nejen zúčastnila mezinárodního školení pro celý projekt, ale vedla certifikované semináře pro učitele základních a středních škol.

Pro další informace kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Kláru Spáčilovou.


Školné

Výše školného stanovená na školní rok 2024/25 pro studenty, kteří zahájí na základě nové smlouvy studium od 1. září 2022 nebo později:

Běžné školné

je stanoveno na 11 770 Kč měsíčně.

K zařazení do této kategorie rodiče učiní ve smlouvě jednoduché prohlášení, bez dalšího dokládání, že jejich průměrný čistý měsíční příjem nepřesahuje limit 110 000 Kč, který se zvýší o náklady na vzdělání (tzn. že školné činí více než 10 % jejich čistého rodinného příjmu; uvedený limit se – pro potřebu zařazení do této kategorie –  zvyšuje za každé vyživované dítě do věku 26 let o paušál 27 500 Kč měsíčně, viz příklad 1 níže*).

Plné školné

je stanoveno na 14 400 Kč měsíčně.

Do této kategorie spadají rodiče, kteří neučiní prohlášení uvedené v kategorii „Běžné školné“. Změnit zařazení do kategorie je možné prohlášením (v případě změněné finanční situace rodiny) kdykoliv během studia.

Snížené školné

je stanovováno individuálně v rozmezí 0 Kč – 9 405 Kč měsíčně.

 O zařazení do této kategorie rozhoduje stipendijní komise na základě písemné žádosti rodičů s doložením čistého příjmu rodičů a studijních výsledků uchazeče/studenta. Žádost o zařazení do kategorie „Snížené školné“ mohou požádat rodiče studenta/uchazeče kdykoliv během studia.

Smyslem existence této kategorie je nejen umožnit studium na naší škole vybraným nadaným studentům s nedostatečným finančním zázemím, ale zejména umožnit dokončení studia našim studentům, jejichž rodinná finanční situace se během doby studia zhorší tak, že by jinak byli nuceni studium předčasně ukončit.

Stanovy Stipendijní komise
Podklady pro podání žádosti

Chcete-li žádat o přiznání stipendia, pošlete žádost se všemi podklady na: stipendium@gevo.cz

Finanční prostředky umožňující zařazení do této kategorie škola získává zejména z plateb školného ostatních rodičů hrazeného nad rámec kategorie „Běžné školné“.

Studenti prvních ročníků platí jednorázový vstupní balíček, který zahrnuje osobní iPad, úvodní adaptační kurz  a některé další učební materiály. Cena balíčku pro školní rok 2024/25 je 25 000 Kč.

____________________

Výše uvedené limity a paušální částky se v dalších letech posouvají na základě inflace vyhlašované ČSÚ. Školné je jednou ročně upravováno Radou školy GEVO na základě doporučení Rad rodičů GEVO, přičemž vývoj školného je určován z největší části celkovou inflací a růstem učitelských mezd v celé ČR.

Školné pro vyšší ročníky

Výše školného stanovená na školní rok 2024/25 pro studenty, kteří zahájili studium na základě smlouvy uzavřené před rokem 2022 (dobíhající smlouvy):

Školné (dobíhající):

je stanoveno na 9 405 Kč měsíčně.

Do této kategorie spadají rodiče, kteří podepsali smlouvu o studiu před rokem 2022.

Ve školním roce 2022/23 škola zavedla nový systém školného, ke kterému se rodiče studentů přijatých před rokem 2022/23 mohou dobrovolně připojit. Tím podpoří existenci stipendijního programu pro nadané studenty a „záchranné sítě“ pro ty z našich studentů, jimž se během studia zhorší finanční situace tak, že by nemohli dokončit studium na naší škole. Tito rodiče také umožní budování kvalitnějšího materiálního zázemí pro všechny studenty.

Jak platit školné
 

Na zasedáních Rady rodičů Rady rodičů GEVO Sázavská dne 23. 4. 2024 a GEVO Jižní Město dne 24. 4. 2024 byl projednán návrh rozpočtu školy a doporučen ke schválení Radou školy GEVO. RŠ GEVO tento rozpočet na příští školní rok schválila dne 24. 4. 2024. 

Rady doporučily a schválily tyto výše školného pro nově přijaté a stávající studenty:

 • běžné školné: 11 770 Kč měsíčně
 • plné školné: 14 440 Kč měsíčně
 • Školné je možné platit následujícím způsobem dle volby rodičů:
 • 12 měsíčních splátek splatných vždy k 1. dni kalendářního měsíce, počínaje ke dni 1. 7. 2024 a konče k 1. 6. 2025
  • běžné školné: 11 770 Kč, plné školné: 14 440 Kč
 • dvě pololetní splátky splatné k 1. 7. 2024 a k 1. 1. 2025
  • běžné školné: 70 620 Kč, plné školné:  86 640 Kč
 • jedna roční splátka splatná k 1. 7. 2024
  • běžné školné: 141 240 Kč, plné školné: 173 280 Kč
 • Školné pro studenty, kteří přestupují do ročníku vyššího gymnázia nebo IB DP programu z jiných škol než GEVO, je 14 440 Kč měsíčně.
 • Školné se dle smlouvy hradí převodem na účet GEVO Jižní Město 1924406339/0800, variabilní symbol je čtyřmístné číslo studenta (zjistíte Edookitu nebo v kanceláři školy).

Přestup

Gymnázium Evolution Sázavská umožňuje podle § 66 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.) ve znění pozdějších předpisů přestup do odpovídajících ročníků:

1. z víceletého gymnázia
2. ze čtyřletého gymnázia nebo jiného typu střední školy
3. ze základní školy do vyššího ročníku daného typu studia (zájemci o 1. ročník musí projít řádným přijímacím řízením).

Přijetí ke studiu je podmíněno úspěšným složením  testu studijních předpokladů a podléhá rozhodnutí ředitele školy. Pokud by student měl v obsahu učiva nějaké mezery, je mu nabídnut systém konzultací, aby látku doplnil, žádné rozdílové zkoušky tak nejsou potřeba, pokud se o doplnění vzorně stará. Jinak mu může být nařízeno orientační přezkoušení, jak učivo doplnil. Přijetí do zaběhnutého kolektivu třídy je bezproblémové, na to dbají třídní učitelé. Přijetím ke studiu se na něj vztahují všechna práva i povinnosti studenta školy, jak jsou zohledněna ve školním řádu.

V kanceláři školy je třeba uhradit administrativní poplatek 800 Kč za přestupový test.
Přehled dnů otevřených dveří pro zájemce o přestup na osmileté studium najdete na tomto odkaze.


FAQ

Jaký typ školy je naše gymnázium?
Gymnázium Evolution (GEVO) Sázavská je soukromé všeobecné osmileté gymnázium, které hospodaří na neziskovém principu, tzn. veškeré prostředky jsou investovány zpět do rozvoje školy, peníze nemohou být vyplaceny zřizovateli školy jako zisk. (Gymnázium Evolution, s. r. o.; jednateli společnosti jsou: Dr. Růžena Preissová a Jiří Němeček).
Kolik tříd otvíráte v nadcházejícím školním roce?

Otevíráme jednu třídu osmiletého studia pro 26 studentů. Každý uchazeč se musí podrobit přijímacímu řízení.

Kdy je nutno odevzdat přihlášku ke studiu?
Předpokládáme, že státní i naši školní přihlášku GEVO Sázavská bude nutné odevzdat do kanceláře školy do pátku 1. března 2024 (včetně), nestanoví-li novala vyhlášky jiný termín. Obě přihlášky dostanete v kanceláři školy, můžete si je také stáhnout na tomto odkaze nebo je získat na dnech otevřených dveří.  Na nich se dozvíte i vše potřebné k přijímacímu řízení.
Jaká jsou kritéria pro přijetí?

Uchazeči o studium skládají státní (CERMAT) a rovněž školní přijímací zkoušku, která se koná formou písemného testu studijních předpokladů. Výsledek státní přijímací zkoušky představuje 60% a školní 40% celkového bodového výsledku. Podle něj jsou uchazeči zařazeni do výsledného pořadí.  Více informací o přijímacím řízení naleznete ZDE.

Jaké jsou šance k přijetí na vaši školu?
Od listopadu organizujeme přijímací zkoušky nanečisto, aby si zájemci mohli vyzkoušet bez nervozity určitý typ testů. Všichni, kdo tyto testy úspěšně zvládnou, mají jistou šanci dobře uspět i u školního přijímacího řízení. Současně v průběhu prosince až dubna organizujeme přípravné kurzy českého jazyka a matematiky ke státním přijímacím zkouškám, aby studenti zvládli i státní část přijímací zkoušky.
Jaké cizí jazyky se studují se na vašem gymnáziu?
Naši studenti mají možnost studia dvou povinných jazyků, které vybírají z nabídky pěti cizích jazyků: angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, jako nepovinný jazyk mohou zvolit japonštinu a dánštinu za předpokladu, že bude nejméně 9 zájemců. (Vyhláškou MŠMT z r. 2006 je angličtina na všech školách jazykem povinným). Jazykové skupiny jsou přibližně 10-15ti členné a dělí se podle konkrétní úrovně znalosti jazyka. Skupiny v ostatních jazycích jsou nadstandardně v některých případech i menší (od 3 studentů), což zajišťuje vysokou efektivitu výuky.
Jakou formou probíhá výuka cizích jazyků?

Před začátkem školního roku absolvují studenti primy tzv. rozřazovací testy z vybraného jazyka a jsou případně rozděleni do skupin podle rozsahu svých znalostí. Výuka probíhá podle dosažené úrovně ve skupině a zajišťují ji dva vyučující – český vyučující a rodilý mluvčí. Klademe důraz na to, aby všichni vyučující jazyků (včetně zahraničních lektorů) byli plně kvalifikovaní i aprobovaní. Čeští učitelé ve svých hodinách rozvíjejí komplexní jazykové dovednosti studentů. Zahraniční lektoři se zaměřují na rozvoj komunikačních dovedností a schopnosti porozumět běžné mluvě. Podmínkou přijetí lektora do učitelského týmu je nejen kvalifikovanost, ale i zkušenost s pedagogickou prací.

Od 1. 9. 2016 je nedílnou součástí nabízeného studijního programu rozšířená výuka angličtiny s vyučováním některých předmětů v angličtině podle učebního plánu schváleného MŠMT. Výrazně talentovaným studentům s úrovní jazyka vyšší než je úroveň ve skupině je doporučen individuální diferenční program.

Je na škole připojení k Wi-Fi a jak jsou přístupné počítače?

Každé patro školy má své Wi-Fi připojení. Studenti mají k dispozici počítačovou učebnu, připojenou  k internetu, volně přístupnou pro studenty i v odpoledních hodinách (v 18 hod. se škola zavírá). Každý student má osobní síťové konto. Studenti mají od tercie k dispozici svůj osobní školní iPad.

Jaké nabízí vaše škola rozšiřující a volitelné semináře

Do první skupiny patří semináře, které prohlubují znalosti z profilových předmětů, obohacují je o zajímavé poznatky: semináře z matematiky, biologie, chemie, fyziky, historie, zeměpisu, základů společenských věd, filosofie, interpretace literárních děl, estetické výchovy, dějin umění.

Ve druhé skupině jsou semináře, které vycházejí ze zájmu studentů o různou problematiku, zajímavé projekty atd. a o sportovní a umělecké aktivity, např. sportovní hry (volejbal, florbal), plavání a další.

Podmínkou otevření semináře je opět počet nejméně 9 zájemců.

Jak vaše škola pracuje s handicapovanými studenty?

Škola výrazně podporuje studium nadaných, ale handicapovaných dětí, ať se jedná o dysfunkční poruchy učení, tělesné postižení nebo znevýhodnění. Tělesně postižení studenti studují na škole zdarma, bohužel zatím neexistuje v budově výtah pro vozíčkáře (i když jsou zajištěny bezbariérové přístupy). Pro studenty s dysfunkčními poruchami škola zařazuje speciální hodiny (DYS-klub), aby se naučili svůj handicap překonávat, a je zohledněn i v ostatních předmětech. Naši vyučující jsou vyškoleni na kompenzaci specifických poruch učení v běžné výuce.

Jaké je školné a jak se stanovuje?

Na zasedáních Rady rodičů GEVO Jižní Město dne 24.4. 2023, a Rady rodičů GEVO Sázavská dne 25. 4. 2023 byl projednán návrh rozpočtu školy a doporučen ke schválení Radou školy GEVO. RŠ GEVO tento rozpočet na příští školní rok schválila dne 26. 4. 2023. 

Rady doporučily a schválily výši školného pro stávající studenty na hodnotě 9 000 Kč měsíčně (12 splátek za celý školní rok 2023/24, celkem 108 000 Kč) ve  formě:

12 měsíčních splátek (9 000 Kč, splatné vždy k 1. dni kalendářního měsíce, počínaje ke dni 1. 7. 2023 a konče k 1. 6. 2024), nebo

2 pololetní spláty (54 000 Kč, splatné k 1. 7. 2023 a k 1. 1. 2024), nebo

1 roční splátky (108 000 Kč, splatné k 1. 7. 2023).

Školné pro studenty, kteří přestupují do IB DP programu z jiných škol než GEVO, je 13 500 Kč měsíčně.

Jaké jsou jiné aktivity vašich studentů?

Naši studenti nezahajují první ročník ve škole, ale na úvodním seznamovacím kurzu ELDORÁDO, kde stráví 4 dny se svým novým třídním učitelem, profesionálními instruktory a některými pedagogy podle připravovaného programu. Na něj navazuje tzv. orientační týden, kdy si studenti osvojují soft skills, které jim mají pomoci lépe zvládnout adaptaci na nové prostředí.

Každoročně připravujeme poznávací i výměnné pobyty v zahraničí  apod., environmentální kurz a zimní (lyžařský výcvik) nebo letní sportovní aktivity  – např. cykloturistiku, sjíždění některé z řek, pěší turistiku atd. Součástí školní přípravy je projektový týden, během kterého studenti samostatně zpracovávají zadané projekty.

Studenti se zabývají nejen sportovními aktivitami, ale i výtvarnými, hudebními (příprava vánočního koncertu), tanečními (příprava předtančení na maturitní ples), dobrovolnictvím nebo charitou atd.

Zajišťuje škola stravování?

Škola přímo stravování nezajišťuje, studenti se mohou přihlásit do školní jídelny ZŠ Sázavská, ZŠ Jana Masaryka nebo KDM u sv. Ludmily , se kterými máme smlouvu o zajištění stravování.

Kdo tvoří pedagogický sbor?

Náš pedagogický sbor je dlouhodobě stabilní a tvoří ho 49 kvalifikovaných pedagogů (23 mužů a 26 žen s věkovým průměrem cca 42 let. Nové kolegy vybíráme v náročném tříkolovém výběrovém řízení.

Jak jsou studenti hodnoceni?

V průběhu roku jsou studenti hodnoceni bodovým a procentuálním vyjádřením stavu svých znalostí a dovedností. Na konci roku dostávají kromě tradičního státního vysvědčení také slovní hodnocení z každého předmětu. Rodiče mohou průběžně kontrolovat docházku i hodnocení prostřednictvím výstupu elektronické třídní knihy přístupné z webových stránek školy nebo z mobilní aplikace.

Kdy začíná výuka?

Abychom více naslouchali lidským biorytmům, začíná výuka standardně v 8,30 hod. Nulté hodiny jsou v rozvrhu osmiletého studia výjimečně nebo bývají využívány pro individuální konzultace vyučujících s jednotlivými studenty.

Jak hodnotí školu inspekce?

Vysoce bylo ohodnoceno kvalitní řízení školy se širokou zpětnou vazbou. Celkově škola byla ohodnocena jako nadprůměrná. Celou zprávu ČŠI si můžete přečíst ZDE.  Zárukou kvalitního vzdělávání je i skutečnost, že si naši školu pro spolupráci vybrala Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy jako svoji fakultní školu. Kromě ní spolupracujeme s řadou dalších univerzitních a vědeckých pracovišť.

Jaké jsou nadstandardy?

Škola s dlouholetou tradicí poskytující kvalitní vzdělávání.

Jsme IB světovou školou, máme program s rozšířenou výukou předmětů v angličtině.

V našem pedagogickém sboru na Sázavské máme 12 rodilých mluvčí. 

Matematiku rozdělujeme na několik úrovní podle zájmu studentů.

Rozdělení předmětu český jazyk a literatury na samostatně vyučované předměty máme zavedeno od r. 1992; stát k tomuto poznatku dospěl teprve při současné školské reformě.

Většinu předmětů vyučujeme v dělených skupinách.

Propracovaný systém celoškolních projektů.

Od vzniku školy máme specifický předmět interpretace literárních, filmových a divadelních děl.

Maturitní ročník je zaměřen plně na přípravu k maturitě a přijímacím zkouškám; studenti mají možnost volby vyučujícího.

Online studia pro hybridní a distanční výuku.

Na škole od jejího vzniku pracuje školní psycholožka.

Zkušenost s výukou studentů s poruchami učení.

Ve výuce používáme iPady a interaktivní tabule, škola je zapojena do dotačních projektů Evropské unie.

Největším nadstandardem je citlivý, náročný a přesto laskavý přístup ke studentům.

Kde a kdy budou dostupné informace o výsledcích přijímacího řízení?

Všechny informace o škole, termínech a událostech na Sázavské jsou prezentovány a pravidelně aktualizovány na školních webových stránkách. Webové stránky nám neslouží pouze k propagačním účelům, ale i jako společná informační platforma pro učitele a studenty GEVO Sázavská. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme 15. května 2024 v odpoledních hodinách na webu školy a úřední desce.

Jak je možné se školou komunikovat?

telefonicky: 222 522 221
e-mailem:  sazavska@gevo.cz
faxem: 277 002 181

nebo osobně v kanceláři školy do pondělí do pátku – 8,00 – 16,00 hod.

S vedením školy i vyučujícími lze komunikovat přímo telefonicky nebo e-mailem. Kontakty na všechny členy sboru a pracovníky školy jsou uvedeny na webových stránkách školy v záložce Kontakty.

Vysokou úroveň komunikace ocenila i ČŠI ve své zprávě: “ … Vynikající úroveň má informační síť, škola využívá nejmodernější technologie – intranet, všichni učitelé mají služební mobil a jsou vždy dosažitelní studenty i rodiči.“