Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení do primy osmiletého studia pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 vyhlašujeme podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, přijímací řízení, a to v následujících termínech státních a školních přijímacích zkoušek do primy osmiletého studia (obor 79-41-K/81 – gymnázium, s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: anglický jazyk, denní forma studia).

Termíny:

1. termín 1. kola státní jednotné přijímací zkoušky je úterý 16. dubna 2024 od 8,30 hod.

1. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je čtvrtek 18. dubna 2024 od 10,00 hod.

2. termín 1. kola státní jednotné přijímací zkoušky je středa 17. dubna 2024 od 8,30 hod.

2. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je pátek 19. dubna 2024 od 10,00 hod.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky:

Úterý 2. května 2024 od 10,00 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první i druhý termín.

Náhradní termíny státní jednotné přijímací zkoušky:

Pondělí 29. dubna 2024 od 8,30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín.

Úterý 30. dubna 2024 od 8,30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.

 Zkoušky jsou vždy v budově školy GEVO Sázavská, Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2.

Státní jednotná zkouška

Uchazeč může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. Zohledňují se vždy lepší výsledky. Státní zkouška se koná formou písemného testu z matematiky a českého jazyka a literatury.
Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (CERMAT) a zaslány školám do 6. května 2024.  Dne 15. května 2024 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole (webové stránky a úřední deska) a v informačním systému DiPSy. Odvolání a vzdání se práva na přijetí podáváte osobně ve škole, datovou schránkou nebo prostřednictvím pošty.

Školní přijímací zkouška

Uchazeč skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je konána formou písemného testu studijních předpokladů, písemného projevu na zadané téma a kreativní části.

Pro šk. r. 2024/2025 otevíráme jednu třídu primy osmiletého studia s počtem 26 žáků.

U uchazečů, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce (§20 zákona 561/2004 Sb.), bude nutná znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.
Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Zvláštní úpravy pro cizince-uchazeče s dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

Cizinci-uchazeči podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka (didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. 

Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.   

Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole možnost konat písemný test školní přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce.    

Žádost připojuje cizinec k přihlášce ke vzdělávání dle pokynů na webových stránkách DIPSY.CZ. 

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení:

Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon včetně novely 421/2023; Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb.; Vyhláška č. 353/2016 Sb., Vyhláška č. 27/2016 Sb., Vyhláška č. 233/2020 Sb., Vyhláška 422/2023 Sb., Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.; Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů.

 

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu

podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona se pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/81 gymnázium.

Uchazeč je povinen do stanoveného data (tj. do 20. 2. 2024) odevzdat/poslat naší škole (GEVO Sázavská, Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2) nebo nahrát do systému DiPSy:

1. státní přihlášku ke vzdělávání – studiu:

PROSTŘEDNICTVÍM digitálního přihlašovacího systému DIPSY (www.dipsy.cz) na základě přihlášení identitou občana (např. bankovní identitou). TUTO VARIANTU DOPORUČUJEME.

V PODOBĚ VÝPISU vytištěného z DIPSY bez přihlášení.

NA TISKOPISU, který stanoví ministerstvo.

Školy musí být vyplněny v pořadí dle priority, tzn. preference zvolené školy od nejpreferovanější po nejméně preferovanou. 

(Pozn.: školní přihlášku není třeba dle nového rozhodnutí školy přikládat)


2. kopii pololetního vysvědčení z 5. třídy ZŠ;

 

3. uchazeči se zdravotním znevýhodněním připojí potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC);


4. uchazeči, kteří získali a doloží předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. V takovém případě bude psán písemný projev ve školní části v anglickém jazyce;


5. uchazeči-cizinci musí dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu a případně žádost o konání přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce;


6. diplom z vědomostní soutěže (pouze krajské vítězství a vyšší umístění).
 

Pozn.: Závěrečné vysvědčení z 5. třídy dodá přijatý uchazeč dle zákona nejpozději do 1. 9. 2024. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

 

Bodová kritéria k přijetí ke studiu

1) max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60 %

2) max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 55 bodů + kreativita -max. 10 bodů)= 40 %

Celkem 165 bodů = 100 %

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů na posledním místě pro přijetí rozhoduje:

1) vyšší počet bodů ze školní přijímací zkoušky;

2) pokud pomocné kritérium 1) nerozhodne, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky;

3) pokud pomocné kritérium 1) ani 2) nerozhodne, přihlédne se k hodnocení výsledků předchozího vzdělání – pololetní vysvědčení 5. třídy s průměrem 1,00 

4) pokud nerozhodnou pomocná kritéria 1), 2) ani 3) pak rozhodne případné vítězství v krajském nebo vyšším kole vědomostní soutěže (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecké, dějepisné, společenskovědné či jazyková olympiády a těmto soutěžím jiné podobné).

Pořadí

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí pro přijetí, musí dosáhnout ze státní jednotné zkoušky minimálního součtu hodnocení alespoň 40 bodů; ze školní přijímací zkoušky rovněž alespoň 40 bodů. Pokud tohoto minimálního součtu nedosáhnou, jsou nepřijati, a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.

Pokud se obor nenaplní, protože se některý z přijatých uchazečů vzdá svého místa pro přijetí, může ředitel školy vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení.

V případě legislativních změn, které určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, budou kritéria přijímacího řízení upravena.

Další informace naleznete na:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Pokyny a kritéria přijímacího řízení vydává Mgr. Jan Teplý, generální ředitel GEVO

V Praze 31. ledna 2024


https://www.gevo.cz/files/kriteria-2024-gevo8letedocx.pdf