Kritéria přijímacího řízení

Kritéria příjímacího řízení na školní rok 2024/25 budou zveřejněna do 31.1.2024. 

Kritéria uvedená níže, byla platná minulý školní rok a mají pouze informativní charakter.

Kritéria přijímacího řízení do primy osmiletého 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 vyhlašujeme podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, přijímací řízení, a to v následujících termínech státních a školních přijímacích zkoušek do primy osmiletého studia (obor 79-41-K/81 – gymnázium, s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: anglický jazyk, denní forma studia).

Termíny:


1. termín 1. kola státní jednotné přijímací zkoušky je pondělí 17. dubna 2023 od 8,30 hod.

1. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je středa 19. dubna 2023 od 10,00 hod.

2. termín 1. kola státní jednotné přijímací zkoušky je úterý 18. dubna 2023 od 8,30 hod.

2. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je čtvrtek 20. dubna 2023 od 10,00 hod.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky:

Úterý 2. května 2023 od 10,00 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. i 2. termín.

Náhradní termíny státní jednotné přijímací zkoušky:

Středa 10. května 2023 od 8,30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. termín.

Čtvrtek 11. května 2023 od 8,30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 2. termín.

 Zkoušky jsou vždy v budově školy GEVO Sázavská, Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2.

Státní jednotná zkouška

Uchazeč může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, pokud se hlásí na dvě různé školy nebo na dva různé obory na téže škole. Obě školy zohledňují vždy lepší výsledek. Státní zkouška se koná formou písemného testu z matematiky a českého jazyka a literatury.
Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (CERMAT) a zaslány školám do 28. 4. 2023 do 12,00 hod.

Školní přijímací zkouška

Uchazeč skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů, písemného projevu na zadané téma a kreativní části.

Pro šk. r. 2023/24 otevíráme jednu třídu primy osmiletého studia s počtem 26 žáků.

U uchazečů, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce (§20 zákona 561/2004 Sb.), bude nutná znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.
Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole) a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu a současně vyvěšené ve vytištěné podobě na úřední desce školy u vstupních dveřích školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil jinam a může jeho místo obsadit. Každý uchazeč od ZŠ obdrží jen jeden zápisový lístek, ten má ochranné znaky a je evidován pod evidenčním číslem. Náhradní zápisový lístek (při ztrátě, zničení) může vydat i Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství.

Zvláštní úpravy pro cizince-uchazeče s dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

  1. Cizinci-uchazeči podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka (didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.
  2. Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.   
  3. Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole možnost konat písemný test školní přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce.    

Žádost připojuje cizinec k přihlášce ke vzdělávání a k tomu doloží, že je osobou s dočasnou ochranou (postačuje doložení prosté kopie) a to do 1. 3. 2023 včetně. 

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou, respektive datovou schránkou.

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení:

Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon; Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb.; Vyhláška č. 353/2016 Sb., Vyhláška č. 27/2016 Sb., Vyhláška č. 233/2020 Sb., Nařízení vlády č. 211/2010Sb.; Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny; Zákon č. 500/2004 Sb.- správní řád vše ve znění pozdějších.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu

podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona se pro jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/81 gymnázium.

Student je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2023) odevzdat/poslat naší škole (GEVO Sázavská, Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2):

1. státní přihlášku a školní přihlášku ke vzdělávání – studiu;


2. ověřenou kopii pololetního a závěrečného vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení z 5. třídy ZŠ, pokud toto nebude vyplněno a potvrzeno na státní přihlášce školou, ze které se uchazeč hlásí;

2a) Uchazeči ze zahraničních či mezinárodních škol přiloží nad rámec zápisu známek z české spádové školy na přihlášce i vysvědčení z těchto škol za všechna požadovaná období. Pokud bude z vysvědčení patrné škálové hodnocení, nemusí přikládat ověřený překlad vysvědčení. V jiném případě je nutný ověřený překlad;


3. uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC);


4. uchazeči, kteří získali a doloží předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. V takovém případě bude psán písemný projev ve školní části v anglickém jazyce;


5. uchazeči-cizinci musí dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu a případně žádost o konání přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce;


6. diplom z vědomostní soutěže (pouze krajské vítězství a vyšší umístění).

Pozn.: Závěrečné vysvědčení z 5. třídy dodá přijatý uchazeč dle zákona nejpozději do 1. 9. 2023. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

Bodová kritéria k přijetí ke studiu

1) max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60 %

2) max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 55 bodů + kreativita -max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělání – za pololetní vysvědčení 5. třídy s průměrem 1,00 = 40 %

Celkem 166 bodů = 100 %

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů na posledním místě pro přijetí rozhoduje:

1) vyšší počet bodů ze školní přijímací zkoušky;

2) pokud pomocné kritérium 1) nerozhodne, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky;

3) pokud nerozhodnou pomocná kritéria 1) ani 2) pak rozhodne případné vítězství v krajském nebo vyšším kole vědomostní soutěže (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecké, dějepisné, společenskovědné či jazyková olympiády a těmto soutěžím jiné podobné).

Pořadí

Pro osmileté studium otevíráme 1 třídu (primu – 26 studentů).

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí pro přijetí, musí dosáhnout ze státní jednotné zkoušky minimálního součtu hodnocení 30 bodů; ze školní přijímací zkoušky minimálně 40 bodů. Pokud tohoto minimálního součtu nedosáhnou, jsou nepřijati, a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.

Prvních 23 uchazečů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí.
Pokud se někdo z prvních 23 přijatých rozhodne, že nastoupí na jinou školu, bude na jeho místo změnou rozhodnutí školy o nepřijetí na rozhodnutí o přijetí (autoremedura) přijat další uchazeč podle pořadí „pod čarou“, a to v případě, že předtím podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

24. a 25. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola přijímacího řízení.

26. místo je ponecháno jako rezerva pro případné přijetí na odvolání.

Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do celkového pořadí podle dosaženého počtu bodů. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, nebo neuspějí-li, budou přijati ke studiu náhradníci „pod čarou“ dle pořadí z řádného termínu 1. kola. Obdobně bude obsazeno i ponechané místo pro odvolání.

Pokud se obor nenaplní, ředitel školy může vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení

V případě legislativních změn, které určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, budou kritéria přijímacího řízení upravena.

Pokyny a kritéria přijímacího řízení vydává Mgr. Jan Teplý, generální ředitel GEVO

V Praze 30. ledna 2023