Důležité termíny

Předávání vysvědčení
 • 31. ledna 2024
 • 28. června 2024

Třídní schůzky
 • 12. září 2023 (pouze 1.ABC, IB1 na JM)
 • 21. listopadu 2023 (pouze IB1, IB2 na Sázavská)
 • 28. listopadu 2023 (všichni mimo IB) 
 • 19. března 2024 (pouze IB2 na Sázavské)
 • 9. dubna 2024 (všichni + IB1 na JM)
 • 13. června 2024 (budoucí IBJM na Sázavské, budoucí IBS na JM, budoucí 1.ABC na JM)
   
Prázdniny a dny volna
 • 28. - 29. září 2023
 • 23. – 27. října 2023
 • 17. listopadu 2023
 • 22. prosince 2023 – 2. ledna 2024
 • 2. února 2024

 • 5. – 9. února 2024

 • 28. března – 1. dubna 2024

 • 1. a 8. května 2024

Předpokládané termíny akcí
 • Kurz GO! (1.AB, I.C, IB1): 4. – 7. září 2023

 • Ekokurz (3.A): 6. – 8.září 2023

 • Historická exkurze (4.AB): 5. – 8. září 2023

 • Orientační týden (1.ABC): 11. – 15. září 2023

 • Ekokurz (3.B): 4. – 6. října 2023

 • Historická exkurze (II.C, III.C): září/říjen 2023

 • Triathlon: říjen 2023

 • Výjezdní víkend učitelů: 13. – 15. října 2023

 • NOC cup: 8. listopadu 2023

 • IB0 stínují IB1: 14. – 20. prosince 2023

 • Projektový týden: 18. – 20. prosince 2023

 • Vánoční koncert: 21. prosince 2023

 • Prezentace projektů: 3. ledna 2024

 • Předobhajoby Ročníkových prací (5.AB, III.C): 9. ledna 2024

 • Lyžařský kurz (2.AB, III.C, 5.AB): 22. – 26. ledna 2024

 • GEVO den (všichni učitelé): 20. února 2024

 • Ples v Lucerně: 2. března 2024

 • Zkoušky nanečisto (IB2): 14. – 22. března 2024

 • Stáže na VŠ (5. AB., III.C): 18. – 21. března 2024

 • Odevzdání draftu Ročníkové práce (5.AB., III.C): 26. března 2024

 • Malé maturity testy (4.AB, II.C) ČJ: březen 2024, MAT: duben 2024, AJ - začátek května 2024

 • Přijímací zkoušky: 12. – 18. dubna 2024

 • Poslední den školy pro IB2: 17. dubna 2024

 • Bloková výuka (I.,II.C, 2.AB, 3.AB, 4.AB): 15. – 19. dubna 2024

 • Odevzdání ročníkových prací (5.AB, III.C): 26. dubna 2024

 • Poslední den školy pro IV.C, 6.AB: 29. dubna 2024

 • DEN Cup: 15. května 2024

 • Obhajoby ročníkových prací (5.AB, III.C): 17. května 2024

 • IB zkoušky (IB2): 24. dubna – 14. května 2024

 • Ekokurz (I.C): 1. – 3. května 2024

 • Přírodovědný kurz (2.AB): 1. – 3. května 2024

 • Písemné maturity (6.AB., IV.C): 3. a 5. dubna a 2. – 5. května 2024

 • Maturitní zkoušky (6.AB, IV.C): 20. – 24. května 2024

 • Studenti pomáhají (5.AB, III.C):  20. – 24. května 2024

 • Poznávací zájezd do Anglie: květen 2024

 • Malé maturity (4.AB, II.C): 27. – 29. května 2024

 • Zkoušky nanečisto (IB1, na Sázavské/Budečské): 27. května – 4. června  2024

 • Předávání maturitních vysvědčení: 31. května 2024

 • Group 4 Project (IB1): 5. – 7. června 2024

 • Zlatý Terer oficiální část: 19. června 2024 

 • Sportovní den: 20. června 2024

 • Třídní akce: 21. června 2024

 • Výjezdní týden: 24. – 27. června 2024

 • Výsledky IB zkoušek: 6. července 2024


Školné

Výše školného stanovená na školní rok 2023/24 pro studenty, kteří zahájili na základě nové smlouvy studium od 1. září 2022 nebo později:

Běžné školné

je stanoveno na 11 000 Kč měsíčně.

K zařazení do této kategorie rodiče učiní ve smlouvě jednoduché prohlášení, bez dalšího dokládání, že jejich průměrný čistý měsíční příjem nepřesahuje limit 110 000 Kč, který se zvýší o náklady na vzdělání (tzn. že školné činí více než 10 % jejich čistého rodinného příjmu; uvedený limit se – pro potřebu zařazení do této kategorie –  zvyšuje za každé vyživované dítě do věku 26 let o paušál 27 500 Kč měsíčně, viz příklad 1 níže*).

Plné školné

je stanoveno na 13 500 Kč měsíčně.

Do této kategorie spadají rodiče, kteří neučiní prohlášení uvedené v kategorii „Běžné školné“. Změnit zařazení do kategorie je možné prohlášením (v případě změněné fin. situace rodiny) kdykoliv během studia.

Snížené školné

je stanovováno individuálně v rozmezí 0 Kč – 9 000 Kč měsíčně.

 O zařazení do této kategorie rozhoduje stipendijní komise na základě písemné žádosti rodičů s doložením čistého příjmu rodičů a studijních výsledků uchazeče/studenta. Žádost o zařazení do kategorie „Snížené školné“ mohou požádat rodiče studenta/uchazeče kdykoliv během studia.

Smyslem existence této kategorie je nejen umožnit studium na naší škole vybraným nadaným studentům s nedostatečným finančním zázemím, ale zejména umožnit dokončení studia našim studentům, jejichž rodinná finanční situace se během doby studia zhorší tak, že by jinak byli nuceni studium předčasně ukončit.

Stanovy Stipendijní komise
Podklady pro podání žádosti

Chcete-li žádat o přiznání stipendia, pošlete žádost se všemi podklady na: stipendium@gevo.cz

Finanční prostředky umožňující zařazení do této kategorie škola získává zejména z plateb školného ostatních rodičů hrazeného nad rámec kategorie „Běžné školné“.

Studenti prvních ročníků platí jednorázový vstupní balíček, který zahrnuje osobní iPad, úvodní adaptační kurz  a některé další učební materiály. Cena balíčku pro školní rok 2023/24 je 25 000 Kč.

____________________

Výše uvedené limity a paušální částky se v dalších letech posouvají na základě inflace vyhlašované ČSÚ. Školné je jednou ročně upravováno Radou školy GEVO na základě doporučení Rad rodičů GEVO, přičemž vývoj školného je určován z největší části celkovou inflací a růstem učitelských mezd v celé ČR.

Školné pro vyšší ročníky

Výše školného stanovená na školní rok 2023/24 pro studenty, kteří zahájili studium na základě smlouvy uzavřené před rokem 2022 (dobíhající smlouvy):

Školné (dobíhající):

je stanoveno na 9 000 Kč měsíčně.

Do této kategorie spadají rodiče, kteří podepsali smlouvu o studiu před rokem 2022.

Ve školním roce 2023/24 škola zavádí nový systém školného, ke kterému se stávající rodiče mohou dobrovolně připojit. Tím podpoří existenci stipendijního programu pro nadané studenty a „záchranné sítě“ pro ty z našich studentů, jimž se během studia zhorší finanční situace tak, že by nemohli dokončit studium na naší škole. Tito rodiče také umožní budování kvalitnějšího materiálního zázemí pro všechny studenty.

Jak platit školné

Na zasedáních Rady rodičů GEVO Jižní Město dne 24.4. 2023, a Rady rodičů GEVO Sázavská dne 25. 4. 2023 byl projednán návrh rozpočtu školy a doporučen ke schválení Radou školy GEVO. RŠ GEVO tento rozpočet na příští školní rok schválila dne 26. 4. 2023. 

Rady doporučily a schválily výši školného pro stávající studenty na hodnotě 9 000 Kč měsíčně (12 splátek za celý školní rok 2023/24, celkem 108 000 Kč) ve  formě:

12 měsíčních splátek (9 000 Kč, splatné vždy k 1. dni kalendářního měsíce, počínaje ke dni 1. 7. 2023 a konče k 1. 6. 2024), nebo

2 pololetní spláty (54 000 Kč, splatné k 1. 7. 2023 a k 1. 1. 2024), nebo

1 roční splátky (108 000 Kč, splatné k 1. 7. 2023).

Školné pro studenty, kteří přestupují do IB DP programu z jiných škol než GEVO, je 13 500 Kč měsíčně.

Školné se dle smlouvy hradí převodem na účet GEVO Jižní Město 1924406339/0800, variabilní symbol je čtyřmístné číslo studenta (zjistíte v kanceláři školy či u účetní).


Na koho se obracet

Mgr. Tomáš Mikeska  ředitel školy

se vším, co se týká organizace školního roku, dnů otevřených dveří, předtestů, organizace přijímacího řízení; na on-line systém Bakaláři; studentský informační systém (SISu); na otázky týkající se státní maturitní zkoušky; kritiky či pochvaly práce jednotlivých vyučujících, obsahu učiva, plánování učiva, metodických přístupů; sponzoring, školné, včetně žádostí o úpravy placení nebo stipendia; na ostatní záležitosti týkající se provozu a náplně školy.

Mgr. Matěj Bíža  zástupce ředitele

se vším, co se týká suplování, rozvrhů, organizací akcí či výjezdů, zapojení školy do charitativních akcí.

Mgr.Matouš Brejcha  psycholog školy

u uchazečů pouze dotazy na neúspěšnost u předtestů, nikoli na úspěšné složení či organizační a jiné stránky přijímacího řízení a provozu školy.  U stávajících studentů pouze na problémy osobnostního rázu (např. osobní problémy ve škole, v rodině atd.), nebo pokud je konzultace doporučena třídním učitelem.

PhDr. Michal Řezáč  PR GEVO

se vším, co se týká, propagace školy a značky GEVO, např. návrhy na spolupráci s médii nebo při zajišťování propagace školy na veřejnosti;  v případě dotazů na úspěšnost studentů při přijetí na vysoké školy; otázky k webu. Zároveň se na něj obracejte v oblasti poradenství studentům při volbě vysoké školy.

Mgr. Karla Čížková  výchovný poradce

se vším, co se týká poruch učení (dysgrafie, dyslexie, popř. poruch pozornosti či poruch autistického spektra atd.) a případnou podporou studentů s poruchami učení včetně spolupráce s pedagogicko – psychologickými poradnami.

Mgr. Anna Šonková
Psycholožka školy

s problémy osobnostního rázu (např. osobní problémy ve škole, v rodině atd.), nebo pokud je konzultace doporučena třídním učitelem.

třídní profesoři

pokud potřebujete znát detaily průběhu školního roku; informace o výchovné práci; souhrnně na prospěch a chování dítěte; na akce a výjezdy dané třídy.

Mgr. Tomáš Vávra

koordinátor IB

Lucie Votavová

v případě základních dotazů na IB studium a potřeby pomoci s tlumočením mezi češtinou a angličtinou.

Pokud je dotaz nespecifikovaný uvedenými příklady, pošlete dotaz kanceláři školy a my si ho rozdělíme.

Začátky a konce hodin

0. hodina 7,40–8,25
1. hodina 8,30–9,15
2. hodina 9,25–10,10
3. hodina 10,20–11,05
(přestávka 15 minut)
4. hodina 11,20–12,05
5. hodina 12,15–13,00
6. hodina 13,10–13,55
7. hodina 14,00–14,45 (obědová pauza pro všechny studenty s výjimkou maturantů)
8. hodina 14,50–15,35
9. hodina 15,40–16,25
10. hodina 16,30–17,15

Klasifikační řád

Základní stupnicí pro hodnocení je rozsah 0-100% Převod jednotlivých hodnotících pásem do pětibodové klasifikační stupnice

100%
komentář: mimořádný výkon po všech stránkách
 

85% – 99%   výborně  1
komentář: student zná bez chyby podstatu problému, dovede ho vysvětlit na odpovídající úrovni; odpovídá přesně a bez váhání na zadané otázky; problémy řeší sám, je schopen analýzy a syntézy; testy se vyznačují věcnou správností, postižením jádra problému, drží se tématu neodbíhá ke zbytečným podrobnostem; v probírané látce dokáže objevit souvislosti s předchozími znalostmi, probírané látce porozumí; jeho vyjadřovací schopnosti jsou na vysoké odborné, jazykové i stylistické úrovni
 

70% – 84%   chvalitebně  2
komentář: student dovede vyložit problém, drobné nedostatky po upozornění opraví, má odpovídající vyjadřování (odborné i spisovné), k samostatnému řešení potřebuje rady profesora
 

55% – 69%   dobře  3
komentář: student zvládá základy problému, má chudší slovní zásobu, v učivu se orientuje, i když některé problémy neumí vyložit; pod vedením profesora dokáže samostatně pracovat a řešit jednodušší zadání
 

40% –  54%  dostatečně  4
komentář: student nepracuje samostatně, při řešení problému je potřeba neustálé pomoci profesora, student neumí zapojit znalosti do logických celků, neumí vystihnout podstatu věci, je schopen se naučit pouze základní fakt
 

0% – 39%   nedostatečně 5
komentář: student nezvládl minimum stanovené látky

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ

Chování studentů je proces, který zasahuje ve škole nejvíce změn. Student prochází po dobu studia velice složitým obdobím  puberty a adolescence, a proto nelze klasifikačními prostředky hodnotit jeho vyvíjející se osobnost. Důraz na ukázněnost a pěstování správných návyků se na GEVO Jižní Město děje prevencí nebo výchovnými opatřeními tak, aby nebyla užívána represe. Složitější problémy se řeší za účasti školního psychologa a ředitele školy. Obvyklé problémy řeší individuálně vyučující, resp. třídní ve spolupráci s rodiči.


Školní řád

Obecná ustanovení

Škola realizuje právo studenta na vzdělání. Studentům splňujícím podmínky ke studiu umožňuje přístup ke vzdělání bez ohledu na národnostní a sociální původ, náboženské vyznání a politické smýšlení.

Výchova a vzdělání na škole směřuje k harmonickému rozvoji studentů, k vzájemnému respektování a respektování ostatních občanů a jejich práv, posilování úcty k člověku, ke kulturním hodnotám nejen vlastní země, ale uznávaných hodnot i práv jiných národů.

Školní řád respektuje Úmluvu o právech dítěte, Listinu lidských práv a svobod a upravuje pravidla slušného chování pro pobyt studentů ve škole a na školních akcích.

Škola připravuje studenty pro aktivní život ve svobodné společnosti.

Práva studentů

Student má právo vzdělávat se v oboru, rozvíjet své zájmy, zvyšovat svůj odborný i kulturně společenský růst.

Student má právo na respektování svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

Má právo na ochranu osobního majetku za předpokladu, že je uložen na patřičném místě; cennosti mohou být uloženy v trezoru v kanceláři školy.

Každý student a jeho zákonný zástupce má právo obracet se přímo k řediteli školy nebo ke zřizovateli, eventuálně ke Školské radě se svými připomínkami, stížnostmi, návrhy a problémy, nebo na ně upozornit třídního učitele; při školních problémech konzultují nejprve s třídním učitelem, ten může doporučit konzultaci se školním psychologem. Při osobních problémech konzultují přímo se školním psychologem

Za svobodné vyjádření svých názorů nesmí být studenti postihováni, pokud se neprokáže záměr urazit nebo poškodit druhou osobu nebo pověst školy.

Student má možnost účastnit se jednání o své osobě kromě případů, kterých se týkají zvláštní předpisy o ochraně dat.

Student má právo opravit si neúspěšné hodnocení v jednotlivých předmětech podle klasifikačního řádu, který je součástí Řádu školy.

Student má právo prostřednictvím Rady studentů pomáhat v organizaci a chodu školy.

Povinnosti studentů

Základní povinností je pravidelně docházet na výuku, nejen z povinnosti vůči sobě a škole, ale hlavně vůči svým rodičům, kteří za jeho vzdělávání platí školné.

Studenti přicházejí do školy s dostatečným předstihem tak, aby byli včas připraveni na vyučování (nejpozději pět minut před zahájením výuky). Pozdní příchody narušují výuku nejen ostatních, ale i jejich vlastní.

Studenti se aktivně podílejí na výuce, tzn. věnují se pozorně výkladu a všem částem vyučovací hodiny, neruší hovorem ani jinou činností nepatřící do hodiny, aktivně spolupracují na řešení problému a na úkolech zadaných učiteli a na vyučování se náležitě doma připravují.

Dodržují zásady společenského vystupování (např. zdraví vyučující i návštěvníky školy, dávají starším přednost, atd.) a pravidla slušného chování (nemluví vulgárně, apod.), respektují pracovníky školy a své spolužáky, úzce spolupracují s třídním učitelem. Řádně omlouvají svou nepřítomnost hodnověrnou omluvou (u nezletilých omlouvají rodiče, zletilým omluvu parafují). Absenci hlásí ihned třídnímu učiteli, event. do kanceláře školy, omlouvají do 3 dnů po skončení nepřítomnosti.

Studenti šetří majetek školy i svých spolužáků, V případě záměrného nebo opakujícího se poškození jim bude škoda předepsána k náhradě v souladu s legislativními předpisy a případně vznikne povinnost uvést věc do původního stavu. (U nezletilých jedná škola se zákonnými zástupci).

Ve škole a při školních akcích je zakázáno zejména: kouření, pití alkoholu, konzumace, držení a distribuce drog a všech návykových látek, přinášení předmětů ohrožujících bezpečnost a manipulace s nimi, jakékoli projevy rasismu, šikany a netolerance.

Používání mobilních telefonů je ve škole povoleno pouze o přestávce, při vyučovací hodině musí být telefon vypnut a uložen (v kapse, či tašce). Zápisy hodiny do mobilního telefonu nejsou povoleny. Používání tabletů a notebooků musí úzce souviset s tématem vyučování. Pokud je někdo použije jinak, bude mu přístroj zabaven a odevzdán rodičům.

Jednání, které bude prokázáno jako trestný čin, a tím je i fyzická či slovní šikana, vede k okamžitému vyloučení ze školy. Student může být vyloučen ze školy z důvodů neplnění svých základních povinností a tím je docházka do školy a zvládání základního učiva na přiměřené úrovni.

Student je povinen u všech svých školních prací uvést přesné zdroje (literatura, internet apod.), pokud nejsou uvedeny, postihy jsou následující:

Pokud je práce stažena bez uvedených zdrojů (v tomto případě se předpokládá, že student vydává práci za svojí a originální), bude student podmínečně vyloučen.

Organizace vyučování a pobytu studentů ve škole a na akcích pořádaných školou

Škola se otevírá v 7.00 hod. a zavírá v 18.00 hod. Mimo tuto dobu není pobyt ve škole dovolen, kromě akcí povolených ředitelem školy.

Dopolední vyučování začíná v 8.30 hod. a končí nejpozději ve 14.00 hod.; odpolední začíná ve 14.55 hod. a končí po 16.00 hod. Zájmové aktivity studentů probíhají po skončení povinné výuky.

Student je povinen odložit si v šatně (nemůže nechat povalovat své svršky na lavici při výuce.) V šatně se student chová ohleduplně k věcem spolužáků a neničí zařízení. Škola ručí pouze za předměty v řádně uzamknuté a nepoškozené skřínce.

Z vyučování smí student odejít pouze se souhlasem vyučujícího. V případě onemocnění, nevolnosti či úrazu je okamžitě telefonicky uvědomen zákonný zástupce studenta. Mimořádně může na více dnů uvolnit studenta z výuky třídní profesor.

O individuálním studijním plánu, rozdílových a komisionálních zkouškách a přestupech rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti.

Postup při vyřizování záležitostí:

veškerá potvrzení vydává na předložení vyplněného tiskopisu kancelář školy v úředních hodinách pro studenty;

interní školní tiskopis je možné stáhnout z webových stránek školy;

při úrazu zajistí vyučující první pomoc, uvědomí rodiče, event. v doprovodu dospělé osoby odvede zraněného na nejbližší zdravotní středisko; událost zapíše do knihy úrazů a vyplní protokoly uložené u zástupců ředitele;

při zjištění ztráty student ohlásí událost v kanceláři školy; sám je povinen nahlásit ztrátu policii v místě sídla školy; na základě protokolu vyřídí kancelář událost s pojišťovnou.

Nepřítomnost vyučujícího v hodině hlásí po 5 minutách od zvonění služba u zástupců ředitele nebo v ředitelně.

Při suplování probíhá normální výuka, studenti jsou povinni pracovat a plnit zadávané povinnosti.

Služby ve třídách určuje třídní, vymezuje jejich povinnosti a kontroluje jejich činnost.

Ve školní jídelně jsou studenti povinni dodržovat její vnitřní řád.

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci a právním subjektem školou, upravuje organizační řád a pracovní řád školy.

Výchovná a kárná opatření jsou zohledněna v klasifikačním řádu, odd. chování.

Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazným ustanovením určujícím práva a povinnosti studentů směrem k výuce i k vztahům mezi studenty a zaměstnanci školy.

Studenti jsou povinni dbát ústních pokynů pracovníků školy i pracovníků institucí, kteří se na akcích školy podílejí, pokud nejsou v rozporu s právními normami a úmluvami o právech dítěte.


Diferenciační studijní plán

Z důvodu mimořádného nadání v jiných než školních dovednostech (např. vrcholový sport atp.) může na žádost zákonných zástupců, resp. zletilého žáka ředitel školy povolit diferenciační studijní plán. Žák průběžně dochází do vyučování, absence zaviněná sportem je mu omlouvána a část svých studijních povinností si plní s časovým odkladem a za podmínek stanovených diferenciačním studijním plánem. Rozsah učiva a klasifikace jsou stejné jako pro ostatní žáky. Stejným způsobem je možné diferencovat povinnosti žáka při delší nemoci nebo zranění. Tohoto plánu mohou využít i žáci po přechodu z jiného i zahraničního gymnázia s odlišným ŠVP.

Speciální studijní program mají vybraní žáci šestiletého studia, kteří mimořádným způsobem vynikají nad úroveň jazykových skupin. Tento program navrhují příslušní vyučující. Žák pracuje samostatně, jeho práci kontroluje na pravidelných setkáních lektor.

Individuální studijní program mají žáci maturitního ročníku, kteří si maturitní předměty vybírají podle svého budoucího zaměření. Každý žák si z nabídky vybere svůj osobní program, plnění povinností v povinných předmětech je nedotčeno.

Na lékařské doporučení jsou žáci z tělesné výchovy na příslušný školní rok uvolněni bez vytváření náhradního programu.


Školní jídelna

Stravujeme se ve školní jídelně Základní školy Ke Kateřinkám (50 metrů od gymnázia).

Přihláška ke stravování:

Ceny obědů:
 

studenti do 14,99 let věku včetně 55 Kč
studenti od 15 let 60 Kč

Pro odbavení je třeba mít zvláštní čip, který obdrží zájemce oproti vratné záloze 100,- Kč v sekretariátu gymnázia.

Odhlášky obědů se provádějí v jídelně nejméně den předem            (v pondělí je možno ještě do 7.30) telefonicky, mailem nebo prostřednictvím terminálu v hale ZŠ před jídelnou.

Strávníci, kteří chtějí využívat internetovou aplikaci volby jídel, obdrží přístupové heslo u vedoucí školní jídelny.

ZŠ Ke Kateřinkám
školní jídelna
Tererova 1399
14900 Praha 4

Vedoucí školní jídelny: Michaela Labutová
E-mail: jidelna@zskaterinky.cz

Telefon: 226 809 718

Pro informace o jídelním lístku, přihlašování a odhlašování jídel prostřednictvím internetové aplikace, klikněte prosím, zde: 

Rada rodičů GEVO JM 

je poradním orgánem ředitele školy. Je složena ze zástupců rodičů jednotlivých tříd, díky kterým je získávána zpětná vazba z této oblasti.

Rada rodičů  je informována o školních záležitostech (o třídních záležitostech na třídních schůzkách hovoří třídní učitel). Rada se může zabývat řešením obecného problémů, nezabývá se problémy jednotlivých dětí (ochrana osobnosti). Má právo tlumočit podněty ze strany rodičů, může informovat o řešeních, které škola připravila, může v lecčems pomáhat, vyjadřuje své názory apod.

Rada rodičů se schází nejméně 2× ročně a to před třídními schůzkami. Jejím důležitým zasedáním je jarní schůzka, kdy zřizovatelé předloží rozbor rozpočtu s různými variantami školného a zástupci rodičů jsou ponecháni, aby mohli svobodně vyjádřit své názory a určit, ke které variantě  se přiklonili.
Tento návrh následně oficiálně schvaluje Školská rada, má ovšem i právo návrh ještě upravit.

Rada rodičů

Třída a jména rodičů ve školním roce 2022/23:

1.A Jitka Vrbenská, Magdalena Průšová*

1.B Radka Smejkalová

I.C Helena Musilová

2.A Robert Schneiner 

2.B Ivan Michněvič

II.C Petra Jedličková

3.A Tereza Poláková

3.B David Ondroušek

III.C Jitka Lacinová, Veronika Švábová*

4.A Radka Löwenhöfferová, Lýdie Mazurová*

4.B Martina Zikmundová, Petra Nováčková*

IV.C Jana Železná

5.A Jan Wild

5.B Lukáš Nádvorník

6.A Eva Fialová

6.B Tomáš Okrouhlík

* hlasovat může pouze jeden přítomný zástupce

Školská rada GEVO

Školská rada Gymnázia Evolution má šest členů. Dva členové zastupují zřizovatele, dva členové zastupují rodiče nezletilých studentů a zletilé studenty, dva členové zastupují učitelský sbor. Ředitel školy nesmí být součástí Školské rady. Volební období je tříleté.

Školská rada se schází několikrát ročně dle potřeby. Na podzimních zasedání projednává a schvaluje Výroční zprávu gymnázia. Na svém jarním zasedání projednává návrh Rady rodičů ohledně školného na další rok. Školská rada projednává a schvaluje věci dané školským zákonem.

Školská rada

Růžena Preissová ruzena.preissova@gevo.cz - zástupce zřizovatelů

Jiří Němeček jiri.nemecek@gevo.cz - zástupce zřizovatelů

Martina Zikmundová radaskoly@gevo.cz - zástupce za GEVO Jižní Město

Jan Vavřina radaskoly@gevo.cz - zástupce za GEVO Sázavská

Klára Spáčilová klara.spacilova@gevo.cz – zástupce učitelů GEVO Sázavská

Matěj Bíža matej.biza@gevo.cz – zástupce učitelů GEVO Jižní Město