Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25
obor 79–41–K/61 gymnázium (šestileté studium) a obor 79–41–K/41 gymnázium (čtyřleté studium) 

4 leté studium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
obor 79–41–K/41 gymnázium (čtyřleté studium)

Pro školní rok 2024/2025 vyhlašujeme podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, přijímací řízení, a to v následujících termínech státních a školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku čtyřletého studia (obor 79–41–K/41 – gymnázium, s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: anglický jazyk, denní formy studia).

Termíny:

1. termín 1. kola státní přijímací zkoušky je pátek 12. dubna 2024 od 8:30 hod.

1. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je úterý 16. dubna 2024 od 14:30 hod.

2. termín 1. kola státní přijímací zkoušky je pondělí 15. dubna 2024 od 8:30 hod.

2. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je středa 17. dubna 2024 od 14:30 hod.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky:

čtvrtek 2. května 2024 od 14:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. i 2. termín.

Náhradní termíny státní jednotné přijímací zkoušky:

pondělí 29. dubna 2024 od 8:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. termín
úterý 30. dubna 2024 od 8:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 2. termín.

Zkoušky se konají v budově školy, GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, Praha 4, 149 00.

Státní jednotná přijímací zkouška

Uchazeč může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát.
2 pokusy budou mít i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor. Vždy se zohledňuje lepší výsledek z jednotné přijímací zkoušky. Státní zkouška se koná formou písemného testu z matematiky a českého jazyka a literatury.

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (CERMAT) a zaslány školám do 6. května 2024. Dne 15. května 2024 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole (webové stránky a úřední deska) nebo v informačním systému. 

U uchazečů, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce, bude nutná znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.
Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Školní přijímací zkouška

Uchazeč skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů, písemného projevu na zadané téma a kreativní části.

Odvolání a vzdání se práva na přijetí podáváte osobně ve škole nebo prostřednictvím pošty. 

Zvláštní úpravy pro cizince-uchazeče s dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

 1. Cizinci-uchazeči podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka (didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.  
 2. Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.   
 3. Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole možnost konat písemný test školní přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce.    

Žádost připojuje cizinec k přihlášce ke vzdělávání dle pokynů na webových stránkách DIPSY.CZ. 

Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení:
Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon včetně novely 421/2023; Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb.; Vyhláška č. 353/2016 Sb., Vyhláška č. 27/2016 Sb., Vyhláška č. 233/2020 Sb., Vyhláška 422/2023 Sb., Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.; Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu 

Podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/41 gymnázium.

Uchazeč je povinen do stanoveného data (tj. 20. 2. 2024) odevzdat nebo poslat naší škole na adresu GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4:

1. Státní přihlášku (ke stažení ve formátu k vyplnění) ke vzdělávání – studiu.

 •  PROSTŘEDNICTVÍM digitálního přihlašovacího systému DIPSY (www.dipsy.cz) na základě přihlášení identitou        občana (např. bankovní identitou). TUTO VARIANTU DOPORUČUJEME.
 • V PODOBĚ VÝPISU vytištěného z DIPSY bez přihlášení.
 • NA TISKOPISU, který stanoví ministerstvo.

Obory musí být vyplněny v pořadí dle priority, tzn. preference zvoleného oboru od nejpreferovanějšího po nejméně preferovaný. 

2. Ověřenou kopii pololetního a závěrečného vysvědčení z 8. třídy a pololetního vysvědčení z 9. třídy ZŠ (nově může být doložena prostá fotografie nebo sken vysvědčení)

2.Uchazeči ze zahraničních či mezinárodních škol přiloží nad rámec zápisu známek z české spádové školy na přihlášce i vysvědčení z těchto škol za všechna požadovaná období. Pokud bude z vysvědčení patrné škálové hodnocení, nemusí přikládat ověřený překlad vysvědčení. V jiném případě je nutný ověřený překlad.


3. Uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC).


4. Uchazeči, kteří získali a doloží předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. V takovém případě bude psán písemný projev ve školní části v anglickém jazyce;                                                     

5. Uchazeči-cizinci musí dále dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu a případně žádost o konání zkoušky v ukrajinském jazyce.


6. Diplomy z vědomostních soutěží (pouze krajské vítězství a vyšší umístění).

Poznámka: Závěrečné vysvědčení z 9. třídy dodá přijatý uchazeč dle zákona nejpozději do 1. 9. 2024. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

 Bodová kritéria k přijetí ke studiu

1) Max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60 %.

2) Max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní max. 5 bodů + kreativita – max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za pololetní vysvědčení z 9. třídy s průměrem, který není vyšší než 1,50 a současně žádné známky horší než 2 = 40 %.

Celkem 166 bodů = 100 % 

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů na posledním místě pro přijetí rozhoduje:

1) vyšší počet bodů ze školní přijímací zkoušky;

2) pokud pomocné kritérium 1) nerozhodne, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky;

3) pokud nerozhodnout pomocná kritéria 1) ani 2), pak rozhodne případné vítězství v krajském nebo vyšším kole vědomostní soutěže (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecké, dějepisné, společenskovědné či jazykové olympiády a těmto soutěžím jiné podobné).

Pořadí

Pro školní rok 2024/2025 otevíráme 1 třídu prvního ročníku čtyřletého studia s počtem 27 žáků.

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné přijímací zkoušky minimálního součtu hodnocení 40 bodů; ze školní přijímací zkoušky rovněž minimálně 40 bodů. Pokud tohoto minimálního součtu nedosáhnou, jsou nepřijati, a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.  

Pokud se obor nenaplní, protože se některý z přijatých uchazečů vzdá svého místa pro přijetí, může ředitel školy vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení.

V případě legislativních změn, které určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, budou kritéria přijímacího řízení upravena.

Další informace naleznete na:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Pokyny a kritéria vydává Mgr. Jan Teplý, generální ředitel GEVO

V Praze dne 31. ledna 2024

6 leté studium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
obor 79–41–K/61 gymnázium (šestileté studium)
 

Pro školní rok 2024/2025 vyhlašujeme podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, přijímací řízení, a to v následujících termínech státních a školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku šestiletého studia (obor 79–41–K/61 – gymnázium, s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: anglický jazyk, denní formy studia).

Termíny:

1. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je pondělí 15. dubna 2024 od 14:30 hod.

1. termín 1. kola státní přijímací zkoušky je úterý 16. dubna 2024 od 8:30 hod.

2. termín 1. kola státní přijímací zkoušky je středa 17. dubna 2024 od 8:30 hod.

2. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je čtvrtek 18. dubna 2024 od 14:30 hod.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky:

čtvrtek 2. května 2024 od 14:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. i 2. termín.

Náhradní termíny státní jednotné přijímací zkoušky:

pondělí 29. dubna 2024 od 8:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. termín


úterý 30. dubna 2024 od 8:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 2. termín.

Zkoušky se konají v budově školy GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, Praha 4, 149 00.

Státní jednotná přijímací zkouška

Uchazeč může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát.
2 pokusy budou mít i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor. Vždy se zohledňuje lepší výsledek z jednotné přijímací zkoušky. Státní zkouška se koná formou písemného testu z matematiky a českého jazyka a literatury.

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (CERMAT) a zaslány školám do 6. května 2024. Dne 15. května 2024 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole (webové stránky a úřední deska) nebo v informačním systému. 

U uchazečů, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce, bude nutná znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.
Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Školní přijímací zkouška

Uchazeč skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů, písemného projevu na zadané téma a kreativní části.

Odvolání a vzdání se práva na přijetí podáváte osobně ve škole nebo prostřednictvím pošty.

Zvláštní úpravy pro cizince-uchazeče s dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

 1. Cizinci-uchazeči podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka (didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.
 2. Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.   
 3. Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole možnost konat písemný test školní přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce.    

Žádost připojuje cizinec k přihlášce ke vzdělávání dle pokynů na webových stránkách DIPSY.CZ.

Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení:
Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon včetně novely 421/2023; Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb.; Vyhláška č. 353/2016 Sb., Vyhláška č. 27/2016 Sb., Vyhláška č. 233/2020 Sb., Vyhláška 422/2023 Sb., Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.; Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu 

Podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/61 gymnázium.

Uchazeč je povinen do stanoveného data (tj. 20. 2. 2024) odevzdat nebo poslat naší škole na adresu GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4:

1. Státní přihlášku (ve formátu k vyplnění) ke vzdělávání – studiu.

 • PROSTŘEDNICTVÍM digitálního přihlašovacího systému DIPSY (www.dipsy.cz) na základě přihlášení identitou občana (např. bankovní identitou). TUTO VARIANTU DOPORUČUJEME.
 • V PODOBĚ VÝPISU vytištěného z DIPSY bez přihlášení.
 • NA TISKOPISU, který stanoví ministerstvo.

Obory musí být vyplněny v pořadí dle priority, tzn. preference zvoleného oboru od nejpreferovanějšího po nejméně preferovaný. 


2. Ověřenou kopii pololetního a závěrečného vysvědčení ze 6. třídy a pololetního vysvědčení ze 7. třídy ZŠ (nově může být doložena prostá fotografie nebo sken vysvědčení)

2a) Uchazeči ze zahraničních či mezinárodních škol přiloží nad rámec zápisu známek z české spádové školy na přihlášce i vysvědčení z těchto škol za všechna požadovaná období. Pokud bude z vysvědčení patrné škálové hodnocení, nemusí přikládat ověřený překlad vysvědčení. V jiném případě je nutný ověřený překlad.


3. Uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC).

4. Uchazeči, kteří získali a doloží předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. V takovém případě bude psán písemný projev ve školní části v anglickém jazyce;                                                     

5. Uchazeči-cizinci musí dále dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu a případně žádost o konání zkoušky v ukrajinském jazyce.


6. Diplomy z vědomostních soutěží (pouze krajské vítězství a vyšší umístění).

Poznámka: Závěrečné vysvědčení ze 7. třídy dodá přijatý uchazeč dle zákona nejpozději do 1. 9. 2024. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

 Bodová kritéria k přijetí ke studiu

1) Max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60 %.

2) Max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní max. 5 bodů + kreativita – max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za pololetní vysvědčení ze 7. třídy s průměrem, který není vyšší než 1,50 a současně žádné známky horší než 2 = 40 %.

Celkem 166 bodů = 100 % 

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů na posledním místě pro přijetí rozhoduje:

1) vyšší počet bodů ze školní přijímací zkoušky;

2) pokud pomocné kritérium 1) nerozhodne, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky;

3) pokud nerozhodnou pomocná kritéria 1) ani 2), pak rozhodne případné vítězství v krajském nebo vyšším kole vědomostní soutěže (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecké, dějepisné, společenskovědné či jazykové olympiády a těmto soutěžím jiné podobné).

Pořadí

Pro školní rok 2024/2025 otevíráme 2 třídy prvního ročníku šestiletého studia s počtem 27 žáků v jedné třídě.

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné přijímací zkoušky minimálního součtu hodnocení 40 bodů; ze školní přijímací zkoušky rovněž minimálně 40 bodů. Pokud tohoto minimálního součtu nedosáhnou, jsou nepřijati, a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.  

Pokud se obor nenaplní, protože se některý z přijatých uchazečů vzdá svého místa pro přijetí, může ředitel školy vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení.

V případě legislativních změn, které určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, budou kritéria přijímacího řízení upravena.

Další informace naleznete na:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Pokyny a kritéria vydává Mgr. Jan Teplý, generální ředitel GEVO

V Praze dne 31. ledna 2024


Dny otevřených dveří na GEVO Jižní Město

Dny otevřených dveří začínají besedou s vedením školy, během které mohou rodiče uchazečů konzultovat své dotazy a poté následuje společná prohlídka učeben doprovázená doplňujícími informacemi o škole. Pro uchazeče je od 17:30 připravena prohlídka školy s průvodci z řad současných studentů, kteří ukážou celou školu a podělí se o své zkušenosti se studiem a životem na naší škole. Těšíme se na setkání s vámi.

Termíny dnů otevřených dveří pro šestileté a čtyřleté studium ve školním roce 2023/24:

 • úterý 10. října 2023 od 17:30 hod. setkání rodičů s ředitelem, pro uchazeče prohlídka školy vedená našimi studenty
 • úterý 31. října 2023 od 17:30 hod. setkání rodičů s ředitelem, pro uchazeče prohlídka školy vedená našimi studenty
 • čtvrtek 23. –  sobota 25. listopadu 2023 prezentace školy na přehlídce středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha

 • neděle 26. listopadu 2023 od 17:30 hod. setkání rodičů s ředitelem, pro uchazeče prohlídka školy vedená našimi studenty

 • neděle 7. ledna 2024 od 17:30 hod. setkání rodičů s ředitelem, pro uchazeče prohlídka školy vedená našimi studenty

 • neděle 21. ledna 2024 od 17:30 hod. setkání rodičů s ředitelem, pro uchazeče prohlídka školy vedená našimi studenty

 • neděle 18. února 2024 od 17:30 hod. setkání rodičů a uchazečů s vedením školy a prohlídka školy

Upozornění: parkovací místa v okolí naší školy bývají v odpoledních hodinách plná, doporučujeme vám využít pražskou hromadnou dopravu do stanice Metodějova

Přípravné kurzy ke státním přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy jsou určeny uchazečům o čtyřleté a šestileté studium, kteří budou v roce 2024 konat státní přijímací zkoušky. Náplní kurzů je učivo z českého jazyka a literatury a matematiky podle rámcového vzdělávacího plánu základních škol (RVP ZŠ). Cílem je studenty připravit na úspěšné složení těchto přijímacích zkoušek..

Kurzy probíhají v online prostředí, využívá se aplikace Google. Pro správné fungování je nutné mít zřízen googlovský účet.

Na kurzy je nutné se předem přihlásit emailem na ivana.gresakova@gevo.cz nebo telefonicky 777 710 745, 267 914 553 – kancelář školy nebo osobně na Dni otevřených dveří. Pro přihlášení, prosíme, uveďte celé jméno studenta, googlovský účet studenta, obor vzdělání (4leté nebo 6leté studium) a telefonický kontakt na zákonného zástupce.

Český jazyk pro šestileté studium


Přípravné kurzy z českého jazyka pro 6-leté gymnázium budou probíhat ve školním roce 2023/24 online, vždy v úterý 16:00 - 17:00 hod. Pouze 9. a 10. lekce proběhne prezenčně v budově školy (Gymnázium Evolution Jižní Město, Tererova 17, Praha 4) v čase od 16:00 hod.

1. Metodologie didaktických testů (Martin Formánek) – 21. 11. 2023
2. Mluvnice I  (Karla Čížková) – 5. 12. 2023
3. Mluvnice II. (Karla Čížková) – 19. 12. 2023
4..Pravopis I. (Nicola Vopatová) – 9. 1. 2024
5. Pravopis II. (Nikola Svatošová– 23. 1. 2024
6. Sloh (Kristýna Kaizrová) – 13. 2. 2024
7. Interpretace textu (Věra Štefánková) – 27. 2. 2024
8. Literatura z ptačí perspektivy (Nicola Vopatová) – 5. 3. 2024

9. + 10. Cvičný didaktický test + oprava a zpětná vazba (Kristýna Kaizrová + Věra Štefánková) – 19. 3. 2024

Český jazyk pro čtyřleté studium

Přípravné kurzy z českého jazyka pro 4-leté gymnázium budou ve školním roce 2023/24 probíhat onlinevždy v úterý 17:15 - 18:15 hod. Pouze 9. a 10. lekce proběhne prezenčně v budově školy (Gymnázium Evolution Jižní Město, Tererova 17, Praha 4) v čase od 16:00 hod.

1. Metodologie didaktických testů (Martin Formánek) – 21. 11. 2023
2. Mluvnice I  (Karla Čížková) – 5. 12. 2023
3. Mluvnice II. (Karla Čížková) – 19. 12. 2023
4..Pravopis I. (Nicola Vopatová) – 9. 1. 2024
5. Pravopis II. (Nikola Svatošová– 23. 1. 2024
6. Sloh (Kristýna Kaizrová) – 13. 2. 2024
7. Interpretace textu (Věra Štefánková) – 27. 2. 2024
8. Literatura z ptačí perspektivy (Nicola Vopatová) – 5. 3. 2024

9. + 10. Cvičný didaktický test + oprava a zpětná vazba (Martin Formánek + Nikola Svatošová) – 19. 3. 2024

Matematika pro šestileté studium

Přípravné kurzy z matematiky pro 6-leté gymnázium budou probíhat ve školním roce 2023/24 online. Kurzy se budou konat vždy ve středu od 16:15 do 17:15 v následujících termínech:  1.11., 15.11., 29.11., 13.12.2023, 3.1. 2024, 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 13.3. 2024

Matematika pro čtyřleté studium


 Přípravné kurzy z matematiky pro 4-leté gymnázium budou probíhat ve školním roce 2023/24 online. Kurzy se budou konat vždy ve středu od 17:30 do 18:30 v následujících termínech:  1.11., 15.11., 29.11., 13.12.2023, 3.1. 2024, 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 13.3. 2024

Český jazyk

10 hodin

 2 700 Kč

Matematika

10 hodin

2 700 Kč

Platební údaje:

číslo účtu: 1924406339/0800 Česká spořitelna

var. symbol pro čtyřleté studium:  4

var. symbol pro šestileté studium: 6

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím vždy celé jméno studenta a volbu kurzu MAT + ČJL / MAT / ČJL.

V případě, že si vyberete pouze jeden kurz, uveďte jaký – MAT nebo ČJL. Kurzy je také možné uhradit hotově v kanceláři školy, Po-Pá 8–16 hodin, nejpozději před začátkem první lekce.


Studenti s SPU

Škola výrazně podporuje studium nadaných, ale handicapovaných dětí, ať se jedná o dysfunkční poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, atp.), tělesné postižení nebo sociální znevýhodnění. Sociálně znevýhodněným i tělesně postiženým studentům je přiznáno  plné sociální nebo sociálně prospěchové stipendium. Škola je otevřená všem tělesně postiženým, má úpravu pro vozíčkáře a bezbariérové přístupy do všech učeben.

Pro studenty s dysfunkčními poruchami škola zařazuje speciální hodiny českého jazyka, aby se naučili svůj handicap překonávat, a je zohledněn i v ostatních předmětech. Naši vyučující jsou vyškoleni na kompenzaci specifických poruch učení v běžné výuce, škola se zapojila do mezinárodního projektu o dyslexii a pověřená vyučující se nejen zúčastnila mezinárodního školení pro celý projekt, ale vedla certifikované semináře pro učitele základních a středních škol.

Pro další informace kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Karlu Čížkovou.


Školní přijímací zkouška nanečisto

Abychom předešli nervozitě a obavám uchazečů z ostrého přijímacího řízení, organizujeme předtesty – školní přijímací zkoušky nanečisto, kde si student ověří, zda může či nemůže u přijímacího řízení uspět. Náš školní přijímací test lze absolvovat pouze jedenkrát (pozn. nejedná se o státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky).

Předtesty – školní přijímací zkoušky nanečisto se pro uchazeče o šestileté i čtyřleté studium konají ve dnech:

 • úterý 7. listopadu 2023 od 14:30
 • úterý 5. prosince 2023 od 14:30
 • úterý 16. ledna 2024 od 14:30
 • úterý 30. ledna 2024 od 14:30

K předtestům se dostavte nejpozději 30 minut před začátkem.

Výsledky budou zaslány e-mailem nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě zájmu o bližší informace k výsledkům je možné telefonicky kontaktovat školního psychologa Mgr. Matouše Brejchu.

Přihlásit se na předtesty je nutné předem z kapacitních důvodů. Termín je možné zapsat na dni otevřených dveří nebo telefonicky i osobně v kanceláři školy každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin.

Administrativní účastnický poplatek 800 Kč je možné zaplatit QR kódem, bankovním převdem nebo případně v hotovosti nejpozději v den konání předtestů. Při platbě QR kódem nebo převodem uveďte do zprávy pro příjemce vždy jméno a příjmení vašeho dítěte a obor vzdělání (tj. 4leté nebo 6leté studium) . Číslo účtu: 1924406339/0800 Česká spořitelna.


Školné

Výše školného stanovená na školní rok 2024/25 pro studenty, kteří zahájí na základě nové smlouvy studium od 1. září 2024 nebo později:

Běžné školné

je stanoveno na 11 770 Kč měsíčně.

K zařazení do této kategorie rodiče učiní ve smlouvě jednoduché prohlášení, bez dalšího dokládání, že jejich průměrný čistý měsíční příjem nepřesahuje limit 117 700 Kč, který se zvýší o náklady na vzdělání (tzn. že školné činí více než 10 % jejich čistého rodinného příjmu; uvedený limit se – pro potřebu zařazení do této kategorie –  zvyšuje za každé vyživované dítě do věku 26 let o paušál 29 500 Kč měsíčně).

Plné školné

je stanoveno na 14 400 Kč měsíčně.

Do této kategorie spadají rodiče, kteří neučiní prohlášení uvedené v kategorii „Běžné školné“. Změnit zařazení do kategorie je možné prohlášením (v případě změněné fin. situace rodiny) kdykoliv během studia.

Snížené školné

je stanovováno individuálně v rozmezí 0 Kč – 9 405 Kč měsíčně.

 O zařazení do této kategorie rozhoduje stipendijní komise na základě písemné žádosti rodičů s doložením čistého příjmu rodičů a studijních výsledků uchazeče/studenta. Žádost o zařazení do kategorie „Snížené školné“ mohou požádat rodiče studenta/uchazeče kdykoliv během studia.

Smyslem existence této kategorie je nejen umožnit studium na naší škole vybraným nadaným studentům s nedostatečným finančním zázemím, ale zejména umožnit dokončení studia našim studentům, jejichž rodinná finanční situace se během doby studia zhorší tak, že by jinak byli nuceni studium předčasně ukončit.

Stanovy Stipendijní komise
Podklady pro podání žádosti

Chcete-li žádat o přiznání stipendia, pošlete žádost se všemi podklady na: stipendium@gevo.cz

Finanční prostředky umožňující zařazení do této kategorie škola získává zejména z plateb školného ostatních rodičů hrazeného nad rámec kategorie „Běžné školné“.

Studenti prvních ročníků platí jednorázový vstupní balíček, který zahrnuje osobní iPad, úvodní adaptační kurz  a některé další učební materiály. Cena balíčku pro školní rok 2024/25 je 25 000 Kč.

____________________

Výše uvedené limity a paušální částky se v dalších letech posouvají na základě inflace vyhlašované ČSÚ. Školné je jednou ročně upravováno Radou školy GEVO na základě doporučení Rad rodičů GEVO, přičemž vývoj školného je určován z největší části celkovou inflací a růstem učitelských mezd v celé ČR.

____________________

Studenti, kteří přestupují do ročníku vyššího gymnázia nebo IB DP programu z jiných škol než GEVO, hradí plné školné.

Školné pro vyšší ročníky

Výše školného stanovená na školní rok 2024/25 pro studenty, kteří zahájili studium na základě smlouvy uzavřené před rokem 2022 (dobíhající smlouvy):

Školné (dobíhající):

je stanoveno na 9 405 Kč měsíčně.

Do této kategorie spadají rodiče, kteří podepsali smlouvu o studiu před rokem 2022.

Ve školním roce 2022/23 škola zavedla nový systém školného, ke kterému se stávající rodiče mohou dobrovolně připojit. Tím podpoří existenci stipendijního programu pro nadané studenty a „záchranné sítě“ pro ty z našich studentů, jimž se během studia zhorší finanční situace tak, že by nemohli dokončit studium na naší škole. Tito rodiče také umožní budování kvalitnějšího materiálního zázemí pro všechny studenty.

Jak platit školné

Na zasedáních Rady rodičů Rady rodičů GEVO Sázavská dne 23. 4. 2024 a GEVO Jižní Město dne 24. 4. 2024 byl projednán návrh rozpočtu školy a doporučen ke schválení Radou školy GEVO. RŠ GEVO tento rozpočet na příští školní rok schválila dne 24. 4. 2024. 

Rady doporučily a schválily tyto výše školného pro nově přijaté a stávající studenty:

 • běžné školné: 11 770 Kč měsíčně
 • plné školné: 14 400 Kč měsíčně

Školné je možné platit následujícím způsobem dle volby rodičů:

 • 12 měsíčních splátek splatných vždy k 1. dni kalendářního měsíce, počínaje ke dni 1. 7. 2024 a konče k 1. 6. 2025
  • běžné školné: 11 770 Kč, plné školné: 14 400 Kč
 • 2 pololetní splátky splatné k 1. 7. 2024 a k 1. 1. 2025
  • běžné školné: 70 620 Kč, plné školné:  86 400 Kč
 • 1 roční splátka splatná k 1. 7. 2024
  • běžné školné: 141 240 Kč, plné školné: 172 800 Kč

Školné se dle smlouvy hradí převodem na účet GEVO Jižní Město 1924406339/0800, variabilní symbol je čtyřmístné číslo studenta (zjistíte Edookitu nebo v kanceláři školy).


Přestup

Gymnázium Evolution Jižní Město umožňuje podle § 66 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.) ve znění pozdějších předpisů přestup do odpovídajících ročníků :

z víceletého gymnázia

ze čtyřletého gymnázia nebo jiného typu střední školy

ze základní školy do vyššího ročníku daného typu studia (zájemci o 1. ročník musí projít řádným přijímacím řízením).

Přijetí ke studiu je podmíněno úspěšným složením testu mapujícího studijní předpoklady uchazeče a podléhá rozhodnutí ředitele  školy. Pokud by student měl v obsahu učiva nějaké mezery, je mu nabídnut systém konzultací, aby látku doplnil, žádné rozdílové zkoušky tak nejsou potřeba, pokud se o doplnění vzorně stará. Jinak mu může být nařízeno orientační přezkoušení, jak učivo doplnil. Přijetí do zaběhnutého kolektivu třídy je bezproblémové, na to dbají třídní učitelé. Přijetím ke studiu se na něj vztahují všechna práva i povinnosti studenta školy, jak jsou zohledněna ve školním řádu.

V kanceláři školy je třeba uhradit administrativní poplatek 800 Kč za přestupový test.

Přehled dnů otevřených dveří pro zájemce o přestup na šestileté a čtyřleté studium najdete na tomto odkaze.


FAQ

Jaký typ školy je naše gymnázium?
Gymnázium Evolution (GEVO) Jižní Město je soukromé šestileté a čtyřleté gymnázium, které hospodaří na neziskovém principu, tzn. veškeré prostředky jsou investovány zpět do rozvoje školy, peníze nemohou být vyplaceny zřizovateli školy jako zisk. (Gymnázium Evolution, s. r. o.; jednateli společnosti jsou: Dr. Růžena Preissová a Jiří Němeček).
Kdo tvoří pedagogický sbor?
Pedagogický sbor tvoří 51 učitelů (z toho polovina mužů) s věkovým průměrem 39 let. Všichni vyučující prošli náročným, ve školství ojedinělým tříkolovým konkursem včetně psychotestů.
Jaké cizí jazyky se studují se na našem gymnáziu?
Naši studenti mají možnost studia 2 – 4 cizích jazyků (z toho dva jazyky jsou povinné). Prvním (maturitním) jazykem je angličtina, druhý si může zvolit z nabídky: němčina, francouzština, španělština. Jako nepovinné pak: japonština a latina. Jazykové skupiny jsou přibližně dvanáctičlenné a dělí se podle konkrétní znalosti jazyka.
Jakou formou probíhá výuka cizích jazyků?
Studenti pokračují ve studiu cizích jazyků na úrovni, kterou dosáhli na předchozí škole, tj. nezačínají opět všichni od začátku. Hned v úvodu studia absolvují noví studenti rozřazovací test z vybraného jazyka a jsou zařazeni do skupiny podle svých znalostí. Výuku cizího jazyka zajišťují dva vyučující – český gramatiku, rodilý mluvčí konverzaci, a to nejen v angličtině, ale i v ostatních 3 hlavních jazycích.
Jak se využívá ve výuce internet, jak a kdy jsou na škole přístupné počítače?
Počítače s internetem pro výuku jsou úplně ve všech učebnách. Škola je pokryta bezdrátovým signálem wi-fi, který umožňuje přístup do školní sítě a na internet i studentům s notebooky. Vedle toho mohou studenti využívat počítačovou učebnu volně přístupnou bez omezení i v odpoledních a večerních hodinách. Každý student má osobní síťové konto. Všichni používají školní intranet jako hlavní komunikační platformu, díky tomu si osvojí práci s výpočetní technikou jako základním nástrojem sdílení informací.
Jak je organizována komunikace s rodiči?
GEVO Jižní Město snaží o maximální otevřenou komunikaci s rodiči i studenty. Každý vyučující má služební e-mailovou adresu a mobilní telefon, adresář je zveřejněn na školních webových stránkách. Veškeré informace o docházce a výsledcích vzdělávání jsou rodičům i studentům přes internet dostupné po zadání hesla na školním intranetu. Zde je možné se dozvědět nejen známky z konkrétních zkoušení, či průběžné hodnocení, ale i nejbližší plánované testy. Vedle toho je rodičům zasílán několikrát do roka interní zpravodaj, který informuje o vnitřním dění ve škole a je platformou rodičů a vedení školy. Dvakrát za školní rok se uskutečňují i klasické třídní schůzky, většina komunikace je však operativně ze strany rodičů i vyučujících vedena bezprostředně po telefonu, či e-mailem. Informace zveřejňujeme také na sociálních sítí školy – facebook, instagram a twitter. Důležité příspěvky jsou označeny hashtagem #infogevojm
Jaké nabízí naše škola rozšiřující a volitelné semináře?

Semináře jsou otevírány jednak k prohloubení znalostí a specifickou přípravu na některé VŠ (latina, deskriptivní geometrie), nepovinné jazyky (španělština, němčina, italština, ruština, japonština, maďarština), druhou skupinu tvoří ty, které vycházejí ze zájmu studentů o různou problematiku, zajímavé projekty atd.: např. fotoseminář, seminář videotvorby, žurnalistika, psychologie, keramika, kresba, sportovní hry (volejbal, florbal, plavání) a další.. V rámci výuky nabízíme každý rok cca 5-10 nepovinných seminářů.

Pro zmíněné aktivity škola disponuje speciálně vybavenými prostorami (keramická dílna s hrnčířským kruhem a pecí, tropickým skleníkem s exotickými zvířaty).