Dny otevřených dveří na GEVO Jižní Město

Dny otevřených dveří začínají besedou s vedením školy, během které mohou rodiče uchazečů konzultovat své dotazy a poté následuje společná prohlídka učeben doprovázená doplňujícími informacemi o škole. Pro uchazeče je od 17:30 připravena prohlídka školy s průvodci z řad současných studentů, kteří ukážou celou školu a podělí se o své zkušenosti se studiem a životem na naší škole. Těšíme se na setkání s vámi.

Termíny dnů otevřených dveří pro šestileté a čtyřleté studium ve školním roce 2023/24:

  • úterý 10. října 2023 od 17:30 hod. setkání rodičů s ředitelem, pro uchazeče prohlídka školy vedená našimi studenty
  • úterý 31. října 2023 od 17:30 hod. setkání rodičů s ředitelem, pro uchazeče prohlídka školy vedená našimi studenty
  • čtvrtek 23. –  sobota 25. listopadu 2023 prezentace školy na přehlídce středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha

  • neděle 26. listopadu 2023 od 17:30 hod. setkání rodičů s ředitelem, pro uchazeče prohlídka školy vedená našimi studenty

  • neděle 7. ledna 2024 od 17:30 hod. setkání rodičů s ředitelem, pro uchazeče prohlídka školy vedená našimi studenty

  • neděle 21. ledna 2024 od 17:30 hod. setkání rodičů s ředitelem, pro uchazeče prohlídka školy vedená našimi studenty

Upozornění: parkovací místa v okolí naší školy bývají v odpoledních hodinách plná, doporučujeme vám využít pražskou hromadnou dopravu do stanice Metodějova

Přípravné kurzy ke státním přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy jsou určeny uchazečům o čtyřleté a šestileté studium, kteří budou v roce 2024 konat státní přijímací zkoušky. Náplní kurzů je učivo z českého jazyka a literatury a matematiky podle rámcového vzdělávacího plánu základních škol (RVP ZŠ). Cílem je studenty připravit na úspěšné složení těchto přijímacích zkoušek..

Termíny a cena kurzu pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněny v září 2023. 

V minulém roce byla cena za cyklus 10 lekcí (60 min) 2 500 Kč.

Kurzy probíhají v online prostředí, využívá se aplikace Google. Pro správné fungování je nutné mít zřízen googlovský účet.

Na kurzy je nutné se předem přihlásit emailem na ivana.gresakova@gevo.cz nebo telefonicky 777 710 745, 267 914 553 – kancelář školy. Pro přihlášení, prosíme, uveďte celé jméno studenta, obor vzdělání (4leté nebo 6leté studium) a telefonický kontakt na zákonného zástupce

Český jazyk pro šestileté studium

Přípravné kurzy pro rok 2023/24 budou zveřejněny v září 2023.

Rok 2022/23
Přípravné kurzy z českého jazyka pro 6-leté gymnázium budou probíhat online, pouze 9. a 10. lekce prezenčně v budově školy Gymnázium GEVO, Tererova 17, Praha 4 - Jižní Město. Kurzy se budou konat vždy v pondělí 16:00 – 17:00 hod. 

1. Metodologie didaktických testů (Martin Formánek) – 28. 11. 2022
2. Pravopis I. (Nicola Vopatová) – 5. 12. 2022
3. Pravopis II. (Nikola Svatošová) – 19. 12. 2022
4. Mluvnice I. (Karla Čížková) – 9. 1. 2023
5. Mluvnice II. (Karla Čížková) – 30. 1. 2023
6. Sloh (Nikola Svatošová) – 13. 2. 2023
7. Interpretace textu (Věra Štefánková) – 27. 2. 2023
8. Literatura z ptačí perspektivy (Nicola Vopatová) – 6. 3. 2023
9. + 10. Cvičný didaktický test + oprava a zpětná vazba (celý tým) – 20. 3. 2023

Český jazyk pro čtyřleté studium

Přípravné kurzy pro rok 2023/24 budou zveřejněny v září 2023.

Rok 2022/23
Přípravné kurzy z českého jazyka pro 4-leté gymnázium budou probíhat online, pouze 9. a 10. kurz bude prezenčně v budově školy Gymnázium GEVO, Tererova 17, Praha 4 - Jižní Město. Kurzy se budou konat vždy v pondělí 17:10 – 18:10.

1. Metodologie didaktických testů (Martin Formánek) – 28. 11. 2022
2. Pravopis I. (Nicola Vopatová) – 5. 12. 2022
3. Pravopis II. (Nikola Svatošová) – 19. 12. 2022
4. Mluvnice I. (Karla Čížková) – 9. 1. 2023
5. Mluvnice II. (Karla Čížková) – 30. 1. 2023
6. Sloh (Nikola Svatošová) – 13. 2. 2023
7. Interpretace textu (Věra Štefánková) – 27. 2. 2023
8. Literatura z ptačí perspektivy (Nicola Vopatová) – 6. 3. 2023
9. + 10. Cvičný didaktický test + oprava a zpětná vazba (celý tým) – 20. 3. 2023

Matematika pro šestileté studium

Přípravné kurzy pro rok 2023/24 budou zveřejněny v září 2023.

Rok 2022/23
Přípravné kurzy z matematiky pro 6-leté gymnázium budou probíhat online. Kurzy se budou konat vždy ve středu od 16:00 do 17:00 v následujících termínech: 23.11.2022, 7.12., 21.12., 4.1.2023, 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3. a 29.3.

Matematika pro čtyřleté studium

Přípravné kurzy pro rok 2023/24 budou zveřejněny v září 2023.

Rok 2022/23
Přípravné kurzy z matematiky pro 4-leté gymnázium budou probíhat online. Kurzy se budou konat vždy ve středy od 17:15 do 18:15 v následujících termínech: 23.11.2022, 7.12., 21.12., 4.1.2023, 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3. a 29.3.

Český jazyk

10 hodin

 2 500 Kč

Matematika

10 hodin

2 500 Kč

Platební údaje:

Ceny platné v roce 2022/23

číslo účtu: 1924406339/0800 Česká spořitelna

var. symbol pro čtyřleté studium:  4

var. symbol pro šestileté studium: 6

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím vždy celé jméno studenta a volbu kurzu MAT + ČJL.

V případě, že si vyberete pouze jeden kurz, uveďte jaký – MAT nebo ČJL. Kurzy je také možné uhradit hotově v kanceláři školy, Po-Pá 8–16 hodin, nejpozději před začátkem první lekce.


Studenti s SPU

Škola výrazně podporuje studium nadaných, ale handicapovaných dětí, ať se jedná o dysfunkční poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, atp.), tělesné postižení nebo sociální znevýhodnění. Sociálně znevýhodnění i tělesně postižení studenti pobírají plné sociální nebo sociálně prospěchové stipendium. Škola je otevřená všem tělesně postiženým,  má úpravu pro vozíčkáře a bezbariérové přístupy do všech učeben.

Pro studenty s dysfunkčními poruchami škola zařazuje speciální hodiny českého jazyka, aby se naučili svůj handicap překonávat, a je zohledněn i v ostatních předmětech. Naši vyučující jsou vyškoleni na kompenzaci specifických poruch učení v běžné výuce, škola se zapojila do


Školní přijímací zkouška nanečisto

Abychom předešli nervozitě a obavám uchazečů z ostrého přijímacího řízení, organizujeme předtesty – školní přijímací zkoušky nanečisto, kde si student ověří, zda může či nemůže u přijímacího řízení uspět. Náš školní přijímací test lze absolvovat pouze jedenkrát (pozn. nejedná se o státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky).

Předtesty – školní přijímací zkoušky nanečisto se pro uchazeče o šestileté i čtyřleté studium konají ve dnech:

  • úterý 7. listopadu 2023 od 14:30
  • úterý 5. prosince 2023 od 14:30
  • úterý 16. ledna 2024 od 14:30
  • úterý 30. ledna 2024 od 14:30

Přihlásit se na předtesty je možné na dni otevřených dveří, nebo telefonicky i osobně v Kanceláři školy každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin. Administrativní účastnický poplatek 800 Kč je možné zaplatit v hotovosti nejpozději v den konání předtestů.

K předtestům se dostavte nejpozději 30 minut před začátkem. Výsledky budou zaslány e-mailem nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě zájmu o bližší informace k výsledkům je možné telefonicky kontaktovat školního psychologa Mgr. Matouše Brejchu.

V případě nepříznivé epidemiologické situace mohou být testy bez náhrady zrušeny, či přesunuty.


Školné

Výše školného stanovená na školní rok 2023/24 pro studenty, kteří zahájí na základě nové smlouvy studium od 1. září 2023 nebo později:

Běžné školné

je stanoveno na 11 000 Kč měsíčně.

K zařazení do této kategorie rodiče učiní ve smlouvě jednoduché prohlášení, bez dalšího dokládání, že jejich průměrný čistý měsíční příjem nepřesahuje limit 110 000 Kč, který se zvýší o náklady na vzdělání (tzn. že školné činí více než 10 % jejich čistého rodinného příjmu; uvedený limit se – pro potřebu zařazení do této kategorie –  zvyšuje za každé vyživované dítě do věku 26 let o paušál 27 500 Kč měsíčně, viz příklad 1 níže*).

Plné školné

je stanoveno na 13 500 Kč měsíčně.

Do této kategorie spadají rodiče, kteří neučiní prohlášení uvedené v kategorii „Běžné školné“. Změnit zařazení do kategorie je možné prohlášením (v případě změněné fin. situace rodiny) kdykoliv během studia.

Snížené školné

je stanovováno individuálně v rozmezí 0 Kč – 9 000 Kč měsíčně.

 O zařazení do této kategorie rozhoduje stipendijní komise na základě písemné žádosti rodičů s doložením čistého příjmu rodičů a studijních výsledků uchazeče/studenta. Žádost o zařazení do kategorie „Snížené školné“ mohou požádat rodiče studenta/uchazeče kdykoliv během studia.

Smyslem existence této kategorie je nejen umožnit studium na naší škole vybraným nadaným studentům s nedostatečným finančním zázemím, ale zejména umožnit dokončení studia našim studentům, jejichž rodinná finanční situace se během doby studia zhorší tak, že by jinak byli nuceni studium předčasně ukončit.

O snížené školné mohou žádat rodiče, pokud by platba běžného školného znatelně přesáhla 10 % jejich příjmů, viz příklad 2 níže**).

Finanční prostředky umožňující zařazení do této kategorie škola získává zejména z plateb školného ostatních rodičů hrazeného nad rámec kategorie „Běžné školné“.

Studenti prvních ročníků platí jednorázový vstupní balíček, který zahrnuje osobní iPad, úvodní adaptační kurz  a některé další učební materiály. Cena balíčku pro školní rok 2023/24 je 25 000 Kč.

____________________

Výše uvedené limity a paušální částky se v dalších letech posouvají na základě inflace vyhlašované ČSÚ. Školné je jednou ročně upravováno Radou školy GEVO na základě doporučení Rad rodičů GEVO, přičemž vývoj školného je určován z největší části celkovou inflací a růstem učitelských mezd v celé ČR.

____________________

*) = Příklad 1:

Rodina s jedním vyživovaným dítětem spadá do této kategorie školného, jestliže její čistý příjem nepřevýší 137 500 Kč měsíčně. (tj. 110 000 Kč + 27 500 Kč paušál za jedno dítě).

Rodina se dvěma dětmi spadá do této kategorie, jestliže její čistý příjem nepřevýší 165 000 Kč měsíčně. (tj. 110 000 Kč + 55 000 Kč paušál za dvě děti).

Rodina se třemi dětmi spadá do této kategorie, jestliže její čistý příjem nepřevýší 192 500 Kč měsíčně. (tj. 110 000 Kč + 82 500 Kč paušál za tři děti).

Jaký je váš skutečný příjem zjistíte jednoduše např. součtem údajů o čistém příjmu z výplatních pásek obou rodičů,  nebo přesněji z daňového přiznání za minulý rok: například – jestliže máte dvě děti – by se váš čistý příjem měl vejít do limitu 1 980 000 Kč (tj. 12 měs. x  165 000 Kč/měs). Pokud se do limitu vejde, platí pro vás běžná výše školného 11 000 Kč.

____________________

**) = Příklad 2: Rodina se dvěma dětmi má průměrný čistý měsíční příjem 101 200 Kč. Po odečtu reálných nákladů na vzdělávání obou dětí (např. na učebnice a pomůcky, školní obědy, školy v přírodě, školní vzdělávací a sportovní zájezdy vč. přiměřeného vybavení, žákovské jízdné, mimoškolní jaz. kurzy a kroužky…) v hodotě celkem 15 400 Kč měsíčně, zůstává rodině příjem ve výši 85 800 Kč měsíčně. V tom případě by platba běžného školného ve výši 11 000 Kč činila 13 % z příjmů, tzn. znatelně by přesáhla uvednou desetiprocentní hranici. Stipendijní komise tedy rozhodne o zařazení školného do kategorie „snížené školné – stipendium“ na hodnotě 9 000 Kč měsíčně.

Chcete-li dopředu zjistit – např. ještě před závazným podpisem smlovy o studiu – jak by byl váš konkrétní případ posuzován, kontaktujte kancelář školy.

Školné pro vyšší ročníky

Výše školného stanovená na školní rok 2023/24 pro studenty, kteří zahájili studium na základě smlouvy uzavřené před rokem 2022 (dobíhající smlouvy):

Školné (dobíhající):

je stanoveno na 9 000 Kč měsíčně.

Do této kategorie spadají rodiče, kteří podepsali smlouvu o studiu před rokem 2022.

Ve školním roce 2023/24 škola zavádí nový systém školného, ke kterému se stávající rodiče mohou dobrovolně připojit. Tím podpoří existenci stipendijního programu pro nadané studenty a „záchranné sítě“ pro ty z našich studentů, jimž se během studia zhorší finanční situace tak, že by nemohli dokončit studium na naší škole. Tito rodiče také umožní budování kvalitnějšího materiálního zázemí pro všechny studenty.

Jak platit školné

Na zasedáních Rady rodičů GEVO Jižní Město dne 24.4. 2023, a Rady rodičů GEVO Sázavská dne 25. 4. 2023 byl projednán návrh rozpočtu školy a doporučen ke schválení Radou školy GEVO. RŠ GEVO tento rozpočet na příští školní rok schválila dne 26. 4. 2023. 

Rady doporučily a schválily výši školného pro stávající studenty na hodnotě 9 000 Kč měsíčně (12 splátek za celý školní rok 2023/24, celkem 108 000 Kč) ve  formě:

12 měsíčních splátek (9 000 Kč, splatné vždy k 1. dni kalendářního měsíce, počínaje ke dni 1. 7. 2023 a konče k 1. 6. 2024), nebo

2 pololetní spláty (54 000 Kč, splatné k 1. 7. 2023 a k 1. 1. 2024), nebo

1 roční splátky (108 000 Kč, splatné k 1. 7. 2023).

Školné pro studenty, kteří přestupují do IB DP programu z jiných škol než GEVO, je 13 500 Kč měsíčně.

Školné se dle smlouvy hradí převodem na účet GEVO Jižní Město 1924406339/0800, variabilní symbol je čtyřmístné číslo studenta (zjistíte v kanceláři školy či u účetní).


Přestup

Gymnázium Evolution Jižní Město umožňuje podle § 66 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.) ve znění pozdějších předpisů přestup do odpovídajících ročníků :

z víceletého gymnázia

ze čtyřletého gymnázia nebo jiného typu střední školy

ze základní školy do vyššího ročníku daného typu studia (zájemci o 1. ročník musí projít řádným přijímacím řízením).

Přijetí ke studiu je podmíněno úspěšným složením testu mapujícího studijní předpoklady uchazeče a podléhá rozhodnutí ředitele  školy. Pokud by student měl v obsahu učiva nějaké mezery, je mu nabídnut systém konzultací, aby látku doplnil, žádné rozdílové zkoušky tak nejsou potřeba, pokud se o doplnění vzorně stará. Jinak mu může být nařízeno orientační přezkoušení, jak učivo doplnil. Přijetí do zaběhnutého kolektivu třídy je bezproblémové, na to dbají třídní učitelé. Přijetím ke studiu se na něj vztahují všechna práva i povinnosti studenta školy, jak jsou zohledněna ve školním řádu.

V kanceláři školy je třeba uhradit správní poplatek 600 Kč za přestupové zkoušky.


FAQ

Jaký typ školy je naše gymnázium?
Gymnázium Evolution (GEVO) Jižní Město je soukromé šestileté a čtyřleté gymnázium, které hospodaří na neziskovém principu, tzn. veškeré prostředky jsou investovány zpět do rozvoje školy, peníze nemohou být vyplaceny zřizovateli školy jako zisk. (Gymnázium Evolution, s. r. o.; jednateli společnosti jsou: Dr. Růžena Preissová a Jiří Němeček).
Kdo tvoří pedagogický sbor?
Pedagogický sbor tvoří 51 učitelů (z toho polovina mužů) s věkovým průměrem 39 let. Všichni vyučující prošli náročným, ve školství ojedinělým tříkolovým konkursem včetně psychotestů.
Jaké cizí jazyky se studují se na našem gymnáziu?
Naši studenti mají možnost studia 2 – 4 cizích jazyků (z toho dva jazyky jsou povinné). Prvním (maturitním) jazykem je angličtina, druhý si může zvolit z nabídky: němčina, francouzština, španělština. Jako nepovinné pak: japonština a latina. Jazykové skupiny jsou přibližně dvanáctičlenné a dělí se podle konkrétní znalosti jazyka.
Jakou formou probíhá výuka cizích jazyků?
Studenti pokračují ve studiu cizích jazyků na úrovni, kterou dosáhli na předchozí škole, tj. nezačínají opět všichni od začátku. Hned v úvodu studia absolvují noví studenti rozřazovací test z vybraného jazyka a jsou zařazeni do skupiny podle svých znalostí. Výuku cizího jazyka zajišťují dva vyučující – český gramatiku, rodilý mluvčí konverzaci, a to nejen v angličtině, ale i v ostatních 3 hlavních jazycích.
Jak se využívá ve výuce internet, jak a kdy jsou na škole přístupné počítače?
Počítače s internetem pro výuku jsou úplně ve všech učebnách. Škola je pokryta bezdrátovým signálem wi-fi, který umožňuje přístup do školní sítě a na internet i studentům s notebooky. Vedle toho mohou studenti využívat počítačovou učebnu volně přístupnou bez omezení i v odpoledních a večerních hodinách. Každý student má osobní síťové konto. Všichni používají školní intranet jako hlavní komunikační platformu, díky tomu si osvojí práci s výpočetní technikou jako základním nástrojem sdílení informací.
Jak je organizována komunikace s rodiči?
GEVO Jižní Město snaží o maximální otevřenou komunikaci s rodiči i studenty. Každý vyučující má služební e-mailovou adresu a mobilní telefon, adresář je zveřejněn na školních webových stránkách. Veškeré informace o docházce a výsledcích vzdělávání jsou rodičům i studentům přes internet dostupné po zadání hesla na školním intranetu. Zde je možné se dozvědět nejen známky z konkrétních zkoušení, či průběžné hodnocení, ale i nejbližší plánované testy. Vedle toho je rodičům zasílán několikrát do roka interní zpravodaj, který informuje o vnitřním dění ve škole a je platformou rodičů a vedení školy. Dvakrát za školní rok se uskutečňují i klasické třídní schůzky, většina komunikace je však operativně ze strany rodičů i vyučujících vedena bezprostředně po telefonu, či e-mailem. Informace zveřejňujeme také na sociálních sítí školy – facebook, instagram a twitter. Důležité příspěvky jsou označeny hashtagem #infogevojm
Jaké nabízí naše škola rozšiřující a volitelné semináře?

Semináře jsou otevírány jednak k prohloubení znalostí a specifickou přípravu na některé VŠ (latina, deskriptivní geometrie), nepovinné jazyky (španělština, němčina, italština, ruština, japonština, maďarština), druhou skupinu tvoří ty, které vycházejí ze zájmu studentů o různou problematiku, zajímavé projekty atd.: např. fotoseminář, seminář videotvorby, žurnalistika, psychologie, keramika, kresba, sportovní hry (volejbal, florbal, plavání) a další.. V rámci výuky nabízíme každý rok cca 5-10 nepovinných seminářů.

Pro zmíněné aktivity škola disponuje speciálně vybavenými prostorami (keramická dílna s hrnčířským kruhem a pecí, tropickým skleníkem s exotickými zvířaty).