Předměty IB Diploma

Každý student si ve spolupráci se školou a s rodiči vybere do IB DP šest IB předmětů, které bude studovat. Kromě těchto předmětů musí navíc plnit povinně the CORE a několik dalších ne-IB předmětů. Tři z IB předmětů si vybírá na standardní úrovni (SL) a tři na vyšší úrovni (HL) podle kritérií daných pravidly IB. Z každé skupiny s výjimkou skupiny 6 musí zvolit jeden předmět. K těmto pěti předmětům si potom vybere buď předmět ze skupiny 6, nebo ještě jeden předmět ze skupin 3 nebo 4.

The CORE

The core je povinnou součástí studia pro všechny studenty, kteří studují celý Diploma Programme. Jednotlivé komponenty si však studenti mohou také vybrat i bez toho, že by studovali celý Diploma Programme, studují ho potom jako course students.

Extended essay

Písemná práce v rozsahu maximálně 4000 slov na téma, které si student sám zvolí z předmětu, který si sám vybere. Jedná se o práci podobnou diplomové práci na úrovni střední školy. Píše se v anglickém jazyce po dobu cca 1 roku, práci student konzultuje s vyučujícím

Creativity, activity, service (CAS)

Student se musí rozvíjet nejen intelektuálně, ale také v jiných oblastech. Proto si musí v rámci programu CAS dávat a plnit nejrůznější výzvy, ve kterých se posiluje jeho kreativita, fyzická aktivita a také se učí všímat si, kdo v jeho okolí potřebuje s něčím pomoci a tuto pomoc mu poskytnout.

Theory of knowledge (TOK)

Předmět, ve kterém se student naučí pochybovat o všem, co kolem sebe vidí a slyší. Současně se ale také naučí pracovat s informacemi a hodnotit jejich validitu. Dozvědí se také o historii lidského vědění a poznání.


NE - IB Předměty

Ať už se student rozhodne pro studium programu IB DP, jen jeho části (jako course student) nebo nestuduje žádnou součást programu IB DP, následující předměty jsou povinné pro všechny:

Český jazyk a literatura

Všichni studenti na naší škole musí maturovat z českého jazyka a literatury, proto musí absolvovat tento předmět.

Druhý cizí jazyk

Studenti nadále pokračují ve studiu druhého cizího jazyka. Vzhledem k počtu odučených hodin tohoto předmětu před vstupem do IB programu mohou studenti osmiletého gymnázia složit zkoušku z tohoto jazyka na úrovni minimálně B1 a následně ukončit studium tohoto jazyka. 

Dějiny dvacátého století

Studuje se pouze v prvním roce IB Diploma Programme.

Tělesná výchova

Předmět povinný pro všechny studenty gymnázií.