Kritéria přijímacích řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 pro uchazeče o šestileté studium (obor vzdělání 79-41-K/61) a čtyřleté studium (obor vzdělání 79-41-K/41)

Pro školní rok 2023/2024 vyhlašujeme podle § 60 odst. 1 školského zákona přijímací řízení, a to v následujících termínech státních a školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku čtyřletého studia (obor 79-41-K/41) a do 1. ročníku šestiletého studia (obor 79-41-K/61) – Gymnázium s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: anglický jazyk

4 leté studium
 • 13. 4. 2023 (čt) 1. termín 1. kola státní části přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium od 8:30 hod.

 • 14. 4. 2023 (pá) 2. termín 1. kola státní části přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium od 8:30 hod

 • 17. 4. 2023 (po) 1. termín 1. kola školní části přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium od 14:30 hod.

 • 18. 4. 2023 (út) 2. termín 1. kola školní části přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium od 14:30 hod

6 leté studium
 • 12. 4. 2023 (st) 1. termín 1. kola školní části přijímacích zkoušek pro šestileté studium od 14:30 hod.
 • 13. 4. 2023 (čt) 2. termín 1. kola školní části přijímacích zkoušek pro šestileté studium od 14:30 hod.
 • 17. 4. 2023 (po) 1. termín 1. kola státní části přijímacích zkoušek pro šestileté studium od 8:30 hod.

 • 18. 4. 2023 (út) 2. termín 1. kola státní části přijímacích zkoušek pro šestileté studium od 8:30 hod

Zkoušky jsou vždy v budově školy, Tererova 2135/17, Praha 4, 149 00.

Státní jednotná přijímací zkouška
 

Žák může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, pokud se hlásí na dvě školy. Obě školy zohledňují vždy lepší výsledek. Státní zkouška se koná formou písemného testu z matematiky a českého jazyka a literatury.

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (CERMAT) a zaslány školám.

Školní přijímací zkouška 
 

Žák skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů, písemného projevu na zadané téma a kreativní části.

U uchazečů, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce (§20 zákona 561/2004 Sb.), bude nutná znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem. Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole) a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí.  Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy a současně vyvěšené ve vytištěné podobě na úřední desce u vstupních dveří školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil jinam a může jeho místo obsadit. Každý uchazeč od ZŠ obdrží jen jeden zápisový lístek, ten má ochranné znaky a je evidován pod evidenčním číslem. Náhradní zápisový lístek (při ztrátě, zničení) může vydat i Magistrát hl. m. Prahy.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou.

Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení:

Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon; Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb.; Vyhláška č 353/2016 Sb., Vyhláška č. 27/2016 Sb., Vyhláška č. 233/2020 Sb., Nařízení vlády č.211/2010 Sb.; Zákon č. 500/2004 Sb. – Správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu pro šestiletý obor od 1. 9. 2022

!!! Toto jsou pokyny z loňského roku pro základní informaci.

!!! Nové pokyny připravujeme a zveřejníme v nejbližší době (termín stanovený zákonem 31. 1. 2023)

podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/61.

Uchazeč je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2022) odevzdat nebo poslat naší škole na adresu GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4:

 1.  Státní přihlášku a školní přihlášku ke vzdělávání – studiu.
 2. Ověřenou kopii pololetního a závěrečného vysvědčení ze 6. třídy a pololetního vysvědčení ze 7. třídy ZŠ, pokud toto nebude vyplněno na státní přihlášce s razítkem školy, ze které se uchazeč hlásí.
 3. Uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo Speciálně pedagogického centra (SPC).
 4. Uchazeči, kteří získali a doloží předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka.
 5. Uchazeči-cizinci musí dále dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu.
 6. Diplomy z vědomostních soutěží (pouze krajské vítězství a vyšší umístění).

Poznámka: Závěrečné vysvědčení ze 7. třídy dodá přijatý student dle zákona nejpozději do 1. 9. 2022. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

Bodová kritéria k přijetí ke studiu 
 

 1. Max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60%.
 2. Max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní max. 5 bodů + kreativita – max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za  pololetní vysvědčení ze 7. třídy s průměrem, který není vyšší než 1,50 a současně žádné známky horší než 2 = 40%
 3. Uchazeči ze zahraničních škol předloží pololetní vysvědčení za školní rok 2021/2022 přeložené do českého jazyka včetně převodu známek na českou stupnici hodnocení.

Celkem 166 bodů = 100%

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů na posledním místě pro přijetí rozhoduje:
 

 1. vyšší počet bodů ze školní přijímací zkoušky;
 2. pokud pomocné kritérium 1) nerozhodne, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky;
 3. pokud nerozhodnou pomocná kritéria 1) ani 2), pak rozhodne případné vítězství v krajském nebo vyšším kole vědomostní soutěže (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecké, dějepisné, společenskovědné či jazykové olympiády a těmto soutěžím jiné podobné).
   

Pořadí
 

Pro školní rok 2022/2023 otevíráme 2 třídy prvního ročníku šestiletého studia s počtem 27 žáků v jedné třídě.

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné přijímací zkoušky minimálního součtu hodnocení 35 bodů; ze školní přijímací zkoušky minimálně 40 bodů. Pokud tohoto minimálního součtu nedosáhnou, jsou nepřijati, a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.

Prvních 50 uchazečů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí.

Pokud se někdo z prvních 50 přijatých rozhodne, že nastoupí na jinou školu, bude na jeho místo přijat další uchazeč podle pořadí „pod čarou“ za předpokladu, že předtím podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (autoremedura).

51. a 52. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola přijímacího řízení.

53. a 54. místo je ponecháno jako rezerva pro případné přijetí na odvolání.

Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do celkového pořadí podle dosaženého počtu bodů. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, nebo neuspějí-li, budou přijati ke studiu náhradníci „pod čarou“ dle pořadí z řádného termínu 1. kola. Obdobně bude obsazeno i ponechané místo pro odvolání.

Pokud se obor nenaplní, ředitel školy vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu pro čtyřletý obor od 1. 9. 2022

!!! Toto jsou pokyny z loňského roku pro základní informaci.

!!! Nové pokyny připravujeme a zveřejníme v nejbližší době (termín stanovený zákonem 31. 1. 2023)

podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/41.

Uchazeč je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2022) odevzdat nebo poslat naší škole na adresu GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4:

 1. Státní přihlášku a školní přihlášku ke vzdělávání – studiu.
 2. Ověřenou kopii pololetního a závěrečného vysvědčení z 8. třídy a pololetního vysvědčení z 9. třídy ZŠ, pokud toto nebude vyplněno na státní přihlášce s razítkem školy, ze které se uchazeč hlásí.
 3. Uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo Speciálně pedagogického centra (SPC).
 4. Uchazeči, kteří získali a doloží předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka.
 5. Uchazeči-cizinci musí dále dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu.
 6. Diplomy z vědomostních soutěží (pouze krajské vítězství a vyšší umístění).

Poznámka: Závěrečné vysvědčení z 9. třídy dodá přijatý student dle zákona nejpozději do 1. 9. 2022. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

Bodová kritéria k přijetí ke studiu
 

 1. Max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60%.
 2. Max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní max. 5 bodů + kreativita – max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za  pololetní vysvědčení z 9. třídy s průměrem, který není vyšší než 1,50 a současně žádné známky horší než 2 = 40%.
 3. Uchazeči ze zahraničních škol předloží pololetní vysvědčení za školní rok 2021/2022 přeložené do českého jazyka včetně převodu známek na českou stupnici hodnocení.

Celkem 166 bodů = 100%

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů na posledním místě pro přijetí rozhoduje:
 

 1. vyšší počet bodů ze školní přijímací zkoušky;
 2. pokud pomocné kritérium 1) nerozhodne, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky;
 3. pokud nerozhodnou pomocná kritéria 1) ani 2), pak rozhodne případné vítězství v krajském nebo vyšším kole vědomostní soutěže (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecké, dějepisné, společenskovědné či jazykové olympiády a těmto soutěžím jiné podobné).

Pořadí
 

Pro školní rok 2022/2023 otevíráme 1 třídu prvního ročníku čtyřletého studia s počtem 27 žáků.

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné přijímací zkoušky minimálního součtu hodnocení 35 bodů; ze školní přijímací zkoušky minimálně 40 bodů. Pokud tohoto minimálního součtu nedosáhnou, jsou nepřijati, a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.

Prvních 24 uchazečů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí.

Pokud se někdo z prvních 24 přijatých rozhodne, že nastoupí na jinou školu, bude na jeho místo přijat další uchazeč podle pořadí „pod čarou“ za předpokladu, že předtím podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (autoremedura).

25. a 26. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola přijímacího řízení.

27. místo je ponecháno jako rezerva pro případné přijetí na odvolání.

Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do celkového pořadí podle dosaženého počtu bodů. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, nebo neuspějí-li, budou přijati ke studiu náhradníci „pod čarou“ dle pořadí z řádného termínu 1. kola. Obdobně bude obsazeno i ponechané místo pro odvolání.

Pokud se obor nenaplní, ředitel školy vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení.

V případě legislativních změn, které určí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, budou kritéria přijímacího řízení upravena.

Pokyny a kritéria vydává Mgr. Jan Teplý, generální ředitel GEVO

V Praze dne 31. 1. 2022