Kritéria přijímacích řízení

Kritéria příjímacího řízení na školní rok 2024/25 budou zveřejněna do 31.1.2024. 

Kritéria uvedená níže, byla platná minulý školní rok a mají pouze informativní charakter.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/24:

obor 79–41–K/61 gymnázium (šestileté studium) a obor 79–41–K/41 gymnázium (čtyřleté studium) 

4 leté studium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
obor 79–41–K/41 gymnázium (čtyřleté studium)

Pro školní rok 2023/2024 vyhlašujeme podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, přijímací řízení, a to v následujících termínech státních a školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku čtyřletého studia (obor 79–41–K/41 – gymnázium, s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: anglický jazyk, denní formy studia).

Termíny:

1. termín 1. kola státní přijímací zkoušky je čtvrtek 13. dubna 2023 od 8:30 hod.

1. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je pondělí 17. dubna 2023 od 14:30 hod.

2. termín 1. kola státní přijímací zkoušky je pátek 14. dubna 2023 od 8:30 hod.

2. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je úterý 18. dubna 2023 od 14:30 hod.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky:

úterý 2. května 2023 od 14:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. i 2. termín.

Náhradní termíny státní jednotné přijímací zkoušky:

středa 10. května 2023 od 8:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. termín
čtvrtek 11. května 2023 od 8:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 2. termín.

Zkoušky jsou vždy v budově školy, GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, Praha 4, 149 00.

Státní jednotná přijímací zkouška

Uchazeč může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, pokud se hlásí na dvě různé školy nebo na dva různé obory na téže škole. Obě školy zohledňují vždy lepší výsledek. Státní zkouška se koná formou písemného testu z matematiky a českého jazyka a literatury.

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (CERMAT) a zaslány školám do 28. dubna 2023 do 12:00 hod.

U uchazečů, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce, bude nutná znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.
Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Školní přijímací zkouška

Uchazeč skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů, písemného projevu na zadané téma a kreativní části.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole) a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy a současně vyvěšené ve vytištěné podobě na úřední desce u vstupních dveří školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil jinam a může jeho místo obsadit. Každý uchazeč od ZŠ obdrží jen jeden zápisový lístek, ten má ochranné znaky a je evidován pod evidenčním číslem. Náhradní zápisový lístek (při ztrátě, zničení) může vydat i Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství.

Zvláštní úpravy pro cizince-uchazeče s dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

  1. Cizinci-uchazeči podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka (didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.  
  2. Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.   
  3. Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole možnost konat písemný test školní přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce.    

Žádost připojuje cizinec k přihlášce ke vzdělávání a k tomu doloží, že je osobou s dočasnou ochranou (postačuje doložení prosté kopie) a to do 1. 3. 2023 včetně. 

Všem nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou, respektive datovou schránkou.

Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení:
Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon; Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb.; Vyhláška č. 353/2016 Sb., Vyhláška č. 27/2016 Sb., Vyhláška č. 233/2020 Sb., Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.; Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu

Podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/41 gymnázium.

Uchazeč je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2023) odevzdat nebo poslat naší škole na adresu GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4:

1. Státní přihlášku (ke stažení ve formátu .xls zde) a školní přihlášku ke vzdělávání – studiu.

2. Ověřenou kopii pololetního a závěrečného vysvědčení z 8. třídy a pololetního vysvědčení z 9. třídy ZŠ, pokud toto nebude potvrzeno na státní přihlášce školou, ze které se uchazeč hlásí.

2a) Uchazeči ze zahraničních či mezinárodních škol přiloží nad rámec zápisu známek z české spádové školy na přihlášce i vysvědčení z těchto škol za všechna požadovaná období. Pokud bude z vysvědčení patrné škálové hodnocení, nemusí přikládat ověřený překlad vysvědčení. V jiném případě je nutný ověřený překlad.


3. Uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC).


4. Uchazeči, kteří získali a doloží předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. V takovém případě bude psán písemný projev ve školní části v anglickém jazyce;                                                     

5. Uchazeči-cizinci musí dále dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu a případně žádost o konání zkoušky v ukrajinském jazyce.


6. Diplomy z vědomostních soutěží (pouze krajské vítězství a vyšší umístění).

Poznámka: Závěrečné vysvědčení z 9. třídy dodá přijatý uchazeč dle zákona nejpozději do 1. 9. 2023. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

 Bodová kritéria k přijetí ke studiu

1) Max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60 %.

2) Max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní   max. 5 bodů + kreativita – max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za pololetní vysvědčení z 9. třídy s průměrem, který není vyšší než 1,50 a současně žádné známky horší než 2 = 40 %.

Celkem 166 bodů = 100 %

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů na posledním místě pro přijetí rozhoduje:

1) vyšší počet bodů ze školní přijímací zkoušky;

2) pokud pomocné kritérium 1) nerozhodne, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky;

3) pokud nerozhodnout pomocná kritéria 1) ani 2), pak rozhodne případné vítězství v krajském nebo vyšším kole vědomostní soutěže (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecké, dějepisné, společenskovědné či jazykové olympiády a těmto soutěžím jiné podobné).

Pořadí

Pro školní rok 2023/2024 otevíráme 1 třídu prvního ročníku čtyřletého studia s počtem 27 žáků.

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné přijímací zkoušky minimálního součtu hodnocení 30 bodů; ze školní přijímací zkoušky minimálně 40 bodů. Pokud tohoto minimálního součtu nedosáhnou, jsou nepřijati, a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.  

Prvních 24 uchazečů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí.

Pokud se někdo z prvních 24 přijatých rozhodne, že nastoupí na jinou školu, bude na jeho místo změnou rozhodnutí školy o nepřijetí na rozhodnutí o přijetí (autoremedura) přijat další uchazeč podle pořadí „pod čarou“ za podmínky, že podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

25. a 26. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola přijímacího řízení.

27. místo je ponecháno jako rezerva pro případné přijetí na odvolání.

Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do celkového pořadí podle dosaženého počtu bodů. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, nebo neuspějí-li, budou přijati ke studiu náhradníci „pod čarou“ dle pořadí z řádného termínu 1. kola. Obdobně bude obsazeno i ponechané místo pro odvolání.

Pokud se obor nenaplní, ředitel školy může vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení.

V případě legislativních změn, které určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, budou kritéria přijímacího řízení upravena.

Pokyny a kritéria vydává Mgr. Jan Teplý, generální ředitel GEVO

V Praze dne 31. ledna 2023

6 leté studium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
obor 79–41–K/61 gymnázium (šestileté studium)

Pro školní rok 2023/2024 vyhlašujeme podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, přijímací řízení, a to v následujících termínech státních a školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku šestiletého studia (obor 79–41–K/61 – gymnázium, s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: anglický jazyk, denní formy studia).

Termíny:

1. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je středa 12. dubna 2023 od 14:30 hod.

1. termín 1. kola státní přijímací zkoušky je pondělí 17. dubna 2023 od 8:30 hod.

2. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je čtvrtek 13. dubna 2023 od 14:30 hod.

2. termín 1. kola státní přijímací zkoušky je úterý 18. dubna 2023 od 8:30 hod.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky:

úterý 2. května 2023 od 14:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. i 2. termín.

Náhradní termíny státní jednotné přijímací zkoušky:

středa 10. května 2023 od 8:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. termín
čtvrtek 11. května 2023 od 8:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 2. termín.

Zkoušky jsou vždy v budově školy GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, Praha 4, 149 00.

Státní jednotná přijímací zkouška

Uchazeč může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, pokud se hlásí na dvě různé školy nebo na dva různé obory na téže škole. Obě školy zohledňují vždy lepší výsledek. Státní zkouška se koná formou písemného testu z matematiky a českého jazyka a literatury.

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (CERMAT) a zaslány školám do 28. dubna 2023 do 12:00 hod.

U uchazečů, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce, bude nutná znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.
Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Školní přijímací zkouška

Uchazeč skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů, písemného projevu na zadané téma a kreativní části.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole) a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy a současně vyvěšené ve vytištěné podobě na úřední desce u vstupních dveří školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil jinam a může jeho místo obsadit. Každý uchazeč od ZŠ obdrží jen jeden zápisový lístek, ten má ochranné znaky a je evidován pod evidenčním číslem. Náhradní zápisový lístek (při ztrátě, zničení) může vydat i Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství.

Zvláštní úpravy pro cizince-uchazeče s dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

  1. Cizinci-uchazeči podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka (didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.  
  2. Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.   
  3. Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole možnost konat písemný test školní přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce.    

Žádost připojuje cizinec k přihlášce ke vzdělávání a k tomu doloží, že je osobou s dočasnou ochranou (postačuje doložení prosté kopie) a to do 1. 3. 2023 včetně. 

Všem nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou, respektive datovou schránkou.

Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení:
Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon; Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb.; Vyhláška č. 353/2016 Sb., Vyhláška č. 27/2016 Sb., Vyhláška č. 233/2020 Sb., Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.; Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu

Podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/61 gymnázium.

Uchazeč je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2022) odevzdat nebo poslat naší škole na adresu GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4:

1. Státní přihlášku (ke stažení ve formátu .xls zde) a školní přihlášku ke vzdělávání – studiu.


2. Ověřenou kopii pololetního a závěrečného vysvědčení ze 6. třídy a pololetního vysvědčení ze 7. třídy ZŠ, pokud toto nebude potvrzeno na státní přihlášce školou, ze které se uchazeč hlásí.

2a) Uchazeči ze zahraničních či mezinárodních škol přiloží nad rámec zápisu známek z české spádové školy na přihlášce i vysvědčení z těchto škol za všechna požadovaná období. Pokud bude z vysvědčení patrné škálové hodnocení, nemusí přikládat ověřený překlad vysvědčení. V jiném případě je nutný ověřený překlad.


3. Uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC).


4. Uchazeči, kteří získali a doloží předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. V takovém případě bude psán písemný projev ve školní části v anglickém jazyce;                                                           

5. Uchazeči-cizinci musí dále dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu a případně žádost o konání zkoušky v ukrajinském jazyce.


6. Diplomy z vědomostních soutěží (pouze krajské vítězství a vyšší umístění).

Poznámka: Závěrečné vysvědčení ze 7. třídy dodá přijatý uchazeč dle zákona nejpozději do 1. 9. 2023. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

 Bodová kritéria k přijetí ke studiu

1) Max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60 %.

2) Max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní   max. 5 bodů + kreativita – max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za pololetní vysvědčení ze 7. třídy s průměrem, který není vyšší než 1,50 a současně žádné známky horší než 2 = 40 %.

Celkem 166 bodů = 100 %

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů na posledním místě pro přijetí rozhoduje:

1) vyšší počet bodů ze školní přijímací zkoušky;

2) pokud pomocné kritérium 1) nerozhodne, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky;

3) pokud nerozhodnou pomocná kritéria 1) ani 2), pak rozhodne případné vítězství v krajském nebo vyšším kole vědomostní soutěže (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecké, dějepisné, společenskovědné či jazykové olympiády a těmto soutěžím jiné podobné).

Pořadí

Pro školní rok 2023/2024 otevíráme 2 třídy prvního ročníku šestiletého studia s počtem 27 žáků v jedné třídě.

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné přijímací zkoušky minimálního součtu hodnocení 30 bodů; ze školní přijímací zkoušky minimálně 40 bodů. Pokud tohoto minimálního součtu nedosáhnou, jsou nepřijati, a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.  

Prvních 50 uchazečů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí.

Pokud se někdo z prvních 50 přijatých rozhodne, že nastoupí na jinou školu, bude na jeho místo změnou rozhodnutí školy o nepřijetí na rozhodnutí o přijetí (autoremedura) přijat další uchazeč podle pořadí „pod čarou“ za podmínky, že podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

51. a 52. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola přijímacího řízení.

53. a 54. místo je ponecháno jako rezerva pro případné přijetí na odvolání.

Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do celkového pořadí podle dosaženého počtu bodů. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, nebo neuspějí-li, budou přijati ke studiu náhradníci „pod čarou“ dle pořadí z řádného termínu 1. kola. Obdobně bude obsazeno i ponechané místo pro odvolání.

Pokud se obor nenaplní, ředitel školy může vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení.

V případě legislativních změn, které určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, budou kritéria přijímacího řízení upravena.

Pokyny a kritéria vydává Mgr. Jan Teplý, generální ředitel GEVO

V Praze dne 31. ledna 2023

Zkoušky jsou vždy v budově školy, GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, Praha 4, 149 00.