Kritéria přijímacích řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

obor 79–41–K/61 gymnázium (šestileté studium) a obor 79–41–K/41 gymnázium (čtyřleté studium) 

4 leté studium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
obor 79–41–K/41 gymnázium (čtyřleté studium)

Pro školní rok 2024/2025 vyhlašujeme podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, přijímací řízení, a to v následujících termínech státních a školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku čtyřletého studia (obor 79–41–K/41 – gymnázium, s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: anglický jazyk, denní formy studia).

Termíny:

1. termín 1. kola státní přijímací zkoušky je pátek 12. dubna 2024 od 8:30 hod.

1. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je úterý 16. dubna 2024 od 14:30 hod.

2. termín 1. kola státní přijímací zkoušky je pondělí 15. dubna 2024 od 8:30 hod.

2. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je středa 17. dubna 2024 od 14:30 hod.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky:

čtvrtek 2. května 2024 od 14:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. i 2. termín.

Náhradní termíny státní jednotné přijímací zkoušky:

pondělí 29. dubna 2024 od 8:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. termín
úterý 30. dubna 2024 od 8:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 2. termín.

Zkoušky se konají v budově školy, GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, Praha 4, 149 00.

Státní jednotná přijímací zkouška

Uchazeč může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát.
2 pokusy budou mít i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor. Vždy se zohledňuje lepší výsledek z jednotné přijímací zkoušky. Státní zkouška se koná formou písemného testu z matematiky a českého jazyka a literatury.

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (CERMAT) a zaslány školám do 6. května 2024. Dne 15. května 2024 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole (webové stránky a úřední deska) nebo v informačním systému. 

U uchazečů, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce, bude nutná znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.
Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Školní přijímací zkouška

Uchazeč skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů, písemného projevu na zadané téma a kreativní části.

Odvolání a vzdání se práva na přijetí podáváte osobně ve škole nebo prostřednictvím pošty.

Zvláštní úpravy pro cizince-uchazeče s dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

 1. Cizinci-uchazeči podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka (didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.  
 1. Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.   
 1. Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole možnost konat písemný test školní přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce.    

Žádost připojuje cizinec k přihlášce ke vzdělávání dle pokynů na webových stránkách DIPSY.CZ. 

Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení:
Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon včetně novely 421/2023; Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb.; Vyhláška č. 353/2016 Sb., Vyhláška č. 27/2016 Sb., Vyhláška č. 233/2020 Sb., Vyhláška 422/2023 Sb., Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.; Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu 

Podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/41 gymnázium.

Uchazeč je povinen do stanoveného data (tj. 20. 2. 2024) odevzdat nebo poslat naší škole na adresu GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4:

1. Státní přihlášku (ke stažení ve formátu k vyplnění) ke vzdělávání – studiu.

 1. PROSTŘEDNICTVÍM digitálního přihlašovacího systému DIPSY (www.dipsy.cz) na základě přihlášení identitou občana (např. bankovní identitou). TUTO VARIANTU DOPORUČUJEME.
 2. V PODOBĚ VÝPISU vytištěného z DIPSY bez přihlášení.
 3. NA TISKOPISU, který stanoví ministerstvo.

Obory musí být vyplněny v pořadí dle priority, tzn. preference zvoleného oboru od nejpreferovanějšího po nejméně preferovaný.

2. Ověřenou kopii pololetního a závěrečného vysvědčení z 8. třídy a pololetního vysvědčení z 9. třídy ZŠ (nově může být doložena prostá fotografie nebo sken vysvědčení)

2a) Uchazeči ze zahraničních či mezinárodních škol přiloží nad rámec zápisu známek z české spádové školy na přihlášce i vysvědčení z těchto škol za všechna požadovaná období. Pokud bude z vysvědčení patrné škálové hodnocení, nemusí přikládat ověřený překlad vysvědčení. V jiném případě je nutný ověřený překlad.


3. Uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC).


4. Uchazeči, kteří získali a doloží předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. V takovém případě bude psán písemný projev ve školní části v anglickém jazyce;                                                     

5. Uchazeči-cizinci musí dále dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu a případně žádost o konání zkoušky v ukrajinském jazyce.


6. Diplomy z vědomostních soutěží (pouze krajské vítězství a vyšší umístění).

Poznámka: Závěrečné vysvědčení z 9. třídy dodá přijatý uchazeč dle zákona nejpozději do 1. 9. 2024. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

 Bodová kritéria k přijetí ke studiu

1) Max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60 %.

2) Max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní max. 5 bodů + kreativita – max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za pololetní vysvědčení z 9. třídy s průměrem, který není vyšší než 1,50 a současně žádné známky horší než 2 = 40 %.

Celkem 166 bodů = 100 % 

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů na posledním místě pro přijetí rozhoduje:

1) vyšší počet bodů ze školní přijímací zkoušky;

2) pokud pomocné kritérium 1) nerozhodne, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky;

3) pokud nerozhodnout pomocná kritéria 1) ani 2), pak rozhodne případné vítězství v krajském nebo vyšším kole vědomostní soutěže (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecké, dějepisné, společenskovědné či jazykové olympiády a těmto soutěžím jiné podobné).

Pořadí

Pro školní rok 2024/2025 otevíráme 1 třídu prvního ročníku čtyřletého studia s počtem 27 žáků.

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné přijímací zkoušky minimálního součtu hodnocení 40 bodůze školní přijímací zkoušky rovněž minimálně 40 bodů. Pokud tohoto minimálního součtu nedosáhnou, jsou nepřijati, a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.  

Pokud se obor nenaplní, protože se některý z přijatých uchazečů vzdá svého místa pro přijetí, může ředitel školy vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení.

V případě legislativních změn, které určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, budou kritéria přijímacího řízení upravena.

Další informace naleznete na:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Pokyny a kritéria vydává Mgr. Jan Teplý, generální ředitel GEVO

V Praze dne 31. ledna 2024

6 leté studium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
obor 79–41–K/61 gymnázium (šestileté studium)

Pro školní rok 2024/2025 vyhlašujeme podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, přijímací řízení, a to v následujících termínech státních a školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku šestiletého studia (obor 79–41–K/61 – gymnázium, s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: anglický jazyk, denní formy studia).

Termíny:

1. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je pondělí 15. dubna 2024 od 14:30 hod.

1. termín 1. kola státní přijímací zkoušky je úterý 16. dubna 2024 od 8:30 hod.

2. termín 1. kola státní přijímací zkoušky je středa 17. dubna 2024 od 8:30 hod.

2. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je čtvrtek 18. dubna 2024 od 14:30 hod.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky:

čtvrtek 2. května 2024 od 14:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. i 2. termín.

Náhradní termíny státní jednotné přijímací zkoušky:

pondělí 29. dubna 2024 od 8:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. termín


úterý 30. dubna 2024 od 8:30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 2. termín.

Zkoušky se konají v budově školy GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, Praha 4, 149 00.

Státní jednotná přijímací zkouška

Uchazeč může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát.
2 pokusy budou mít i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor. Vždy se zohledňuje lepší výsledek z jednotné přijímací zkoušky. Státní zkouška se koná formou písemného testu z matematiky a českého jazyka a literatury.

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (CERMAT) a zaslány školám do 6. května 2024. Dne 15. května 2024 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole (webové stránky a úřední deska) nebo v informačním systému. 

U uchazečů, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce, bude nutná znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.
Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Školní přijímací zkouška

Uchazeč skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů, písemného projevu na zadané téma a kreativní části.

Odvolání a vzdání se práva na přijetí podáváte osobně ve škole nebo prostřednictvím pošty.

Zvláštní úpravy pro cizince-uchazeče s dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

 1. Cizinci-uchazeči podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka (didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.
 1. Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.   
 1. Cizinec-uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole možnost konat písemný test školní přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce.    

Žádost připojuje cizinec k přihlášce ke vzdělávání dle pokynů na webových stránkách DIPSY.CZ.

Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení:
Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon včetně novely 421/2023; Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb.; Vyhláška č. 353/2016 Sb., Vyhláška č. 27/2016 Sb., Vyhláška č. 233/2020 Sb., Vyhláška 422/2023 Sb., Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.; Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu 

Podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/61 gymnázium.

Uchazeč je povinen do stanoveného data (tj. 20. 2. 2024) odevzdat nebo poslat naší škole na adresu GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4:

1. Státní přihlášku (ve formátu k vyplnění) ke vzdělávání – studiu.

 1. PROSTŘEDNICTVÍM digitálního přihlašovacího systému DIPSY (www.dipsy.cz) na základě přihlášení identitou občana (např. bankovní identitou). TUTO VARIANTU DOPORUČUJEME.
 2. V PODOBĚ VÝPISU vytištěného z DIPSY bez přihlášení.
 3. NA TISKOPISU, který stanoví ministerstvo.

Obory musí být vyplněny v pořadí dle priority, tzn. preference zvoleného oboru od nejpreferovanějšího po nejméně preferovaný.


2. Ověřenou kopii pololetního a závěrečného vysvědčení ze 6. třídy a pololetního vysvědčení ze 7. třídy ZŠ (nově může být doložena prostá fotografie nebo sken vysvědčení)

2a) Uchazeči ze zahraničních či mezinárodních škol přiloží nad rámec zápisu známek z české spádové školy na přihlášce i vysvědčení z těchto škol za všechna požadovaná období. Pokud bude z vysvědčení patrné škálové hodnocení, nemusí přikládat ověřený překlad vysvědčení. V jiném případě je nutný ověřený překlad.


3. Uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC).

4. Uchazeči, kteří získali a doloží předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. V takovém případě bude psán písemný projev ve školní části v anglickém jazyce;                                                     

5. Uchazeči-cizinci musí dále dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu a případně žádost o konání zkoušky v ukrajinském jazyce.


6. Diplomy z vědomostních soutěží (pouze krajské vítězství a vyšší umístění).

Poznámka: Závěrečné vysvědčení ze 7. třídy dodá přijatý uchazeč dle zákona nejpozději do 1. 9. 2024. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

 Bodová kritéria k přijetí ke studiu

1) Max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60 %.

2) Max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní max. 5 bodů + kreativita – max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za pololetní vysvědčení ze 7. třídy s průměrem, který není vyšší než 1,50 a současně žádné známky horší než 2 = 40 %.

Celkem 166 bodů = 100 % 

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů na posledním místě pro přijetí rozhoduje:

1) vyšší počet bodů ze školní přijímací zkoušky;

2) pokud pomocné kritérium 1) nerozhodne, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky;

3) pokud nerozhodnou pomocná kritéria 1) ani 2), pak rozhodne případné vítězství v krajském nebo vyšším kole vědomostní soutěže (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecké, dějepisné, společenskovědné či jazykové olympiády a těmto soutěžím jiné podobné).

Pořadí

Pro školní rok 2024/2025 otevíráme 2 třídy prvního ročníku šestiletého studia s počtem 27 žáků v jedné třídě.

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné přijímací zkoušky minimálního součtu hodnocení 40 bodůze školní přijímací zkoušky rovněž minimálně 40 bodů. Pokud tohoto minimálního součtu nedosáhnou, jsou nepřijati, a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.  

Pokud se obor nenaplní, protože se některý z přijatých uchazečů vzdá svého místa pro přijetí, může ředitel školy vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení.

V případě legislativních změn, které určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, budou kritéria přijímacího řízení upravena.

Další informace naleznete na:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Pokyny a kritéria vydává Mgr. Jan Teplý, generální ředitel GEVO

V Praze dne 31. ledna 2024