Výsledky přijímacího řízení: 8leté studium - AKTUALIZACE K 21. 5. 2023

Vážení rodiče,


zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok
2023/2024.
obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím
jazyce: jazyk anglický
V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 24 nejlepších uchazečů, kteří
vzešli ze součtu bodů státní jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky. Bodový
součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče
v anonymizované podobě.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném
místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v
případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
podle § 60a odst. 7. (viz níže). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se
vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy
v nejbližším možném termínu.

V Praze dne 28. 4. 2023
Mgr. Jan Teplý
generální ředitel Gymnázia Evolution, s. r. o.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 -AKTUALIZACE K 19. 5. 2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2023 do 1. ročníku

obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

Pořadí

Přidělené registrační číslo

Body

Výsledek řízení

1.

8144

158

přijat(a)

2.

8023

přijat(a)

3.

8084

přijat(a)

4.

8055

přijat(a)

5.

8096

přijat(a)

6.

8132

přijat(a)

7.

8093

přijat(a)

8.

8129

přijat(a)

9.

8091

přijat(a)

10.

8115

přijat(a)

11.

8134

přijat(a)

12.

8146

přijat(a)

13.

8086

přijat(a)

14.

8037

přijat(a)

15.

8059

přijat(a)

16.

8074

přijat(a)

17.

8047

přijat(a)

18.

8006

přijat(a)

19.

8157

přijat(a)

20.

8125

přijat(a)

21.

8046

přijat(a)

22.

8143

přijat(a)

23.

8065

přijat(a)

24.

8103

přijat(a)

25.

8035

130

přijat(a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 19. 5. 2023

V Praze 19. 5. 2023

Mgr. Jan Teplý – generální ředitel Gymnázia Evolution, s. r. o.

Přijatí uchazeči - poučení: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním originálu zápisového lístku řediteli
školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne oznámení rozhodnutí na webových stránkách školy. Zápisový lístek se
také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli
poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku,
zanikají posledním dnem lhůty, tj. do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce
uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít
zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl
následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup
uchazeče se použijí věty první a druhá.

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem:
28. 4. 2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledné pořadí všech uchazečů ke vzdělávání

od 1. 9. 2023 do 1. ročníku

obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

Pořadí

Přidělené registrační číslo

přijat / nepřijat / náhradník

93.

8001

nepřijat(a)

88.

8002

nepřijat(a)

150.

8003

nepřijat(a)

85.

8004

nepřijat(a)

66.

8005

nepřijat(a) - náhradník(ice)

23.

8006

přijat(a)

87.

8007

nepřijat(a)

odst..

8008

odst.

63.

8009

nepřijat(a) - náhradník(ice)

96.

8010

nepřijat(a)

118.

8011

nepřijat(a)

odst..

8012

odst.

69.

8013

nepřijat(a) - náhradník(ice)

152.

8014

nepřijat(a)

44.

8015

nepřijat(a) - náhradník(ice)

71.

8016

nepřijat(a) - náhradník(ice)

79.

8017

nepřijat(a) - náhradník(ice)

120.

8018

nepřijat(a)

75.

8019

nepřijat(a) - náhradník(ice)

48.

8020

nepřijat(a) - náhradník(ice)

33.

8021

nepřijat(a) - náhradník(ice)

135.

8022

nepřijat(a)

3.

8023

přijat(a)

81.

8024

nepřijat(a)

62.

8025

nepřijat(a) - náhradník(ice)

37.

8026

nepřijat(a) - náhradník(ice)

51.

8027

nepřijat(a) - náhradník(ice)

57.

8028

nepřijat(a) - náhradník(ice)

103.

8029

nepřijat(a)

78.

8030

nepřijat(a) - náhradník(ice)

110.

8031

nepřijat(a)

68.

8032

nepřijat(a) - náhradník(ice)

34.

8033

nepřijat(a) - náhradník(ice)

122.

8034

nepřijat(a)

31.

8035

přijat(a)

77.

8036

nepřijat(a) - náhradník(ice)

19.

8037

přijat(a)

144.

8038

nepřijat(a)

130.

8039

nepřijat(a)

114.

8040

nepřijat(a)

92.

8041

nepřijat(a)

54.

8042

nepřijat(a) - náhradník(ice)

153.

8043

nepřijat(a)

105.

8044

nepřijat(a)

143.

8045

nepřijat(a)

27.

8046

přijat(a)

22.

8047

přijat(a)

113.

8048

nepřijat(a)

83.

8049

nepřijat(a)

90.

8050

nepřijat(a)

55.

8051

nepřijat(a) - náhradník(ice)

61.

8052

nepřijat(a) - náhradník(ice)

111.

8053

nepřijat(a)

101.

8054

nepřijat(a)

6.

8055

přijat(a)

58.

8056

nepřijat(a) - náhradník(ice)

121.

8057

nepřijat(a)

145.

8058

nepřijat(a)

20.

8059

přijat(a)

128.

8060

nepřijat(a)

141.

8061

nepřijat(a)

119.

8062

nepřijat(a)

95.

8063

nepřijat(a)

49.

8064

nepřijat(a) - náhradník(ice)

29.

8065

přijat(a)

70.

8066

nepřijat(a) - náhradník(ice)

84.

8067

nepřijat(a)

106.

8068

nepřijat(a)

86.

8069

nepřijat(a)

41.

8070

nepřijat(a) - náhradník(ice)

82.

8071

nepřijat(a)

67.

8072

nepřijat(a) - náhradník(ice)

47.

8073

nepřijat(a) - náhradník(ice)

21.

8074

přijat(a)

45.

8075

nepřijat(a) - náhradník(ice)

52.

8076

nepřijat(a) - náhradník(ice)

139.

8077

nepřijat(a)

132.

8078

nepřijat(a)

89.

8079

nepřijat(a)

138.

8080

nepřijat(a)

12.

8081

odst.

109.

8082

nepřijat(a)

11.

8083

odst.

5.

8084

přijat(a)

133.

8085

nepřijat(a)

18.

8086

přijat(a)

146.

8087

nepřijat(a)

151.

8088

nepřijat(a)

102.

8089

nepřijat(a)

108.

8090

nepřijat(a)

13.

8091

přijat(a)

127.

8092

nepřijat(a)

9.

8093

přijat(a)

76.

8094

nepřijat(a) - náhradník(ice)

65.

8095

nepřijat(a) - náhradník(ice)

7.

8096

přijat(a)

38.

8097

nepřijat(a) - náhradník(ice)

98.

8098

nepřijat(a)

124.

8099

nepřijat(a)

26.

8100

odst.

80.

8101

nepřijat(a)

155.

8102

nepřijat(a)

30.

8103

přijat(a)

123.

8104

nepřijat(a)

107.

8105

nepřijat(a)

154.

8106

nepřijat(a)

53.

8107

nepřijat(a) - náhradník(ice)

149.

8108

nepřijat(a)

125.

8109

nepřijat(a)

60.

8110

nepřijat(a) - náhradník(ice)

72.

8111

nepřijat(a) - náhradník(ice)

142.

8112

nepřijat(a)

42.

8113

nepřijat(a) - náhradník(ice)

46.

8114

nepřijat(a) - náhradník(ice)

14.

8115

přijat(a)

32.

8116

nepřijat(a) - náhradník(ice)

129.

8117

nepřijat(a)

2.

8118

odst.

148.

8119

nepřijat(a)

4.

8120

odst.

39.

8121

nepřijat(a) - náhradník(ice)

36.

8122

nepřijat(a) - náhradník(ice)

91.

8123

nepřijat(a)

99.

8124

nepřijat(a)

25.

8125

přijat(a)

112.

8126

nepřijat(a)

147.

8127

nepřijat(a)

134.

8128

nepřijat(a)

10.

8129

přijat(a)

131.

8130

nepřijat(a)

64.

8131

nepřijat(a) - náhradník(ice)

8.

8132

přijat(a)

115.

8133

nepřijat(a)

15.

8134

přijat(a)

56.

8135

nepřijat(a) - náhradník(ice)

74.

8136

nepřijat(a) - náhradník(ice)

16.

8137

odst.

97.

8138

nepřijat(a)

73.

8139

nepřijat(a) - náhradník(ice)

50.

8140

nepřijat(a) - náhradník(ice)

94.

8141

nepřijat(a)

137.

8142

nepřijat(a)

28.

8143

přijat(a)

1.

8144

přijat(a)

117.

8145

nepřijat(a)

17.

8146

přijat(a)

43.

8147

nepřijat(a) - náhradník(ice)

100.

8148

nepřijat(a)

35.

8149

nepřijat(a) - náhradník(ice)

140.

8150

nepřijat(a)

40.

8151

nepřijat(a) - náhradník(ice)

59.

8152

nepřijat(a) - náhradník(ice)

104.

8153

nepřijat(a)

116.

8154

nepřijat(a)

126.

8155

nepřijat(a)

136.

8156

nepřijat(a)

24.

8157

přijat(a)

Datum zveřejnění pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem bez uchazečů, kteří budou konat zkoušku v náhradním termínu: 19. 5. 2023.

V Praze 19. 5. 2023

Mgr. Jan Teplý

generální ředitel Gymnázia Evolution, s. r. o.

 

Nepřijatí uchazeči (včetně náhradníků) - poučení:
Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních
rukou, respektive datovou schránkou. Úložní lhůta poštovní zásilky je 10 dní. Rozhodnutí
doručené datovou schránkou se považuje za doručené v den doručení. Po převzetí
rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí k
řediteli školy a to ve lhůtě 3 pracovních dnů.