Výsledky přijímacího řízení: 8leté studium

  

Vážení rodiče,

zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025,

obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

Zveřejňujeme seznam všech uchazečů, kteří jsou v tabulce řazeni sestupně dle jejich osobního registračního čísla. V tabulce následují sloupce s bodovým ziskem v jednotlivých částech přijímacích testů, celkovým součtem bodů a výsledným pořadím dle dosažených bodů. Tabulku uzavírá závěrečné rozhodnutí a výsledek žádosti o přijetí ke vzdělávání na naší škole.  

Všem úspěšným gratulujeme a těšíme se na spolupráci!

Poučení:

1.        Rozhodnutí o žádosti o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení odvolání.

2.       Zveřejnění seznamu nahrazuje rozhodnutí o žádostech o přijetí ke vzdělávání a považují se tímto za oznámená.

3.       Odvolání proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dní ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení dle prováděcího právního předpisu, tj. od 15. 5. 2024, a to písemnou formou opatřenou podpisem zákonného zástupce předanou osobně nebo zaslanou poštovní přepravní službou nebo zaslanou prostřednictvím osobní datové schránky.

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 15. 5. 2024.

V Praze dne 15. 5. 2024

Mgr. Jan Teplý

generální ředitel Gymnázia Evolution, s. r. o.