Výsledky přijímacího řízení: 6leté studium – AKTUALIZACE K 6. 6. 2023

Vážení rodiče,
zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.
obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický
V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 50 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státní jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče
v anonymizované podobě.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném
místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
podle § 60a odst. 7. (viz níže). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.

V Praze dne 28. 4. 2023

Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2023
do 1. ročníku šestiletého studia, obor vzdělání: 79-41-K/61
po vřazení uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku v náhradním termínu
Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

Pořadí

Přidělené registrační číslo

Body

Výsledek řízení

1

6140

154

přijat(a)

2

6016

přijat(a)

3

6021

přijat(a)

4

6066

přijat(a)

5

6076

přijat(a)

6

6049

přijat(a)

7

6193

přijat(a)

8

6055

přijat(a)

9

6094

přijat(a)

10

6043

přijat(a)

11

6144

přijat(a)

12

6138

přijat(a)

13

6018

přijat(a)

14

6046

přijat(a)

15

6149

přijat(a)

16

6081

přijat(a)

17

6103

přijat(a)

18

6040

přijat(a)

19

6003

přijat(a)

20

6153

přijat(a)

21

6070

přijat(a)

22

6001

přijat(a)

23

6137

přijat(a)

24

6169

přijat(a)

25

6157

přijat(a)

26

6141

přijat(a)

27

6175

přijat(a)

28

6026

přijat(a)

29

6203

přijat(a)

30

6187

přijat(a)

31

6146

přijat(a)

32

6090

přijat(a)

33

6013

přijat(a)

34

6058

přijat(a)

35

6054

přijat(a)

36

6158

přijat(a)

37

6161

přijat(a)

38

6183

přijat(a)

39

6181

přijat(a)

40

6052

přijat(a)

41

6096

přijat(a)

42

6078

přijat(a)

43

6120

přijat(a)

44

6022

přijat(a)

45

6127

přijat(a)

46

6179

přijat(a)

47

6062

přijat(a)

48

6020

přijat(a)

49

6051

přijat(a)

50

6023

přijat(a)

51

6027

přijat(a)

52

6159

přijat(a)

53

6196

přijat(a)

54

6139

108

přijat(a)

V Praze dne 28. 4. 2023
Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město
Aktualizováno dne 6. 6. 2023 

Přijatí uchazeči - poučení: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním originálu zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne oznámení rozhodnutí na webových stránkách školy. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty, tj. do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl
následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 28. 4. 2023, aktualizováno dne 5. 5. 2023 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledné pořadí všech uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníku čtyřletého studia
obor vzdělání: 79-41-K/61
po vřazení uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku v náhradním termínu
Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

Přidělené registrační číslo

Umístění

Přijat/nepřijat/náhradník

6001

30

přijat(a)

6002

72

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6003

27

přijat(a)

6004

144

nepřijat(a)

6005

119

nepřijat(a)

6006

99

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6007

141

nepřijat(a)

6008

206

nepřijat(a)

6009

101

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6010

143

nepřijat(a)

6011

44

přijat(a)

6012

117

nepřijat(a)

6013

42

přijat(a)

6014

132

nepřijat(a)

6015

125

nepřijat(a)

6016

2

přijat(a)

6017

67

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6018

19

přijat(a)

6019

110

nepřijat(a)

6020

59

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6021

4

přijat(a)

6022

55

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6023

61

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6024

128

nepřijat(a)

6025

90

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6026

37

přijat(a)

6027

62

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6028

113

nepřijat(a)

6029

16

přijat(a)

6030

131

nepřijat(a)

6031

151

nepřijat(a)

6032

136

nepřijat(a)

6033

205

nepřijat(a)

6034

135

nepřijat(a)

6035

96

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6036

162

nepřijat(a)

6037

169

nepřijat(a)

6038

97

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6039

91

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6040

25

přijat(a)

6041

124

nepřijat(a)

6042

182

nepřijat(a)

6043

13

přijat(a)

6044

153

nepřijat(a)

6045

70

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6046

20

přijat(a)

6047

122

nepřijat(a)

6048

68

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6049

7

přijat(a)

6050

188

nepřijat(a)

6051

60

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6052

50

přijat(a)

6053

3

přijat(a)

6054

45

přijat(a)

6055

10

přijat(a)

6056

152

nepřijat(a)

6057

112

nepřijat(a)

6058

43

přijat(a)

6059

172

nepřijat(a)

6060

104

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6061

190

nepřijat(a)

6062

58

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6063

100

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6064

105

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6065

137

nepřijat(a)

6066

5

přijat(a)

6067

158

nepřijat(a)

6068

81

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6069

109

nepřijat(a)

6070

29

přijat(a)

6071

196

nepřijat(a)

6072

171

nepřijat(a)

6073

189

nepřijat(a)

6074

201

nepřijat(a)

6075

197

nepřijat(a)

6076

6

přijat(a)

6077

198

nepřijat(a)

6078

52

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6079

193

nepřijat(a)

6080

121

nepřijat(a)

6081

23

přijat(a)

6082

168

nepřijat(a)

6083

180

nepřijat(a)

6084

88

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6085

159

nepřijat(a)

6086

147

nepřijat(a)

6087

116

nepřijat(a)

6088

157

nepřijat(a)

6089

34

přijat(a)

6090

41

přijat(a)

6091

75

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6092

134

nepřijat(a)

6093

95

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6094

12

přijat(a)

6095

199

nepřijat(a)

6096

51

přijat(a)

6097

154

nepřijat(a)

6098

195

nepřijat(a)

6099

15

přijat(a)

6100

111

nepřijat(a)

6101

186

nepřijat(a)

6102

161

nepřijat(a)

6103

24

přijat(a)

6104

94

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6105

120

nepřijat(a)

6106

166

nepřijat(a)

6107

108

nepřijat(a)

6108

103

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6109

123

nepřijat(a)

6110

86

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6111

138

nepřijat(a)

6112

163

nepřijat(a)

6113

175

nepřijat(a)

6114

187

nepřijat(a)

6115

8

přijat(a)

6116

133

nepřijat(a)

6117

178

nepřijat(a)

6118

191

nepřijat(a)

6119

203

nepřijat(a)

6120

53

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6121

102

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6122

114

nepřijat(a)

6123

192

nepřijat(a)

6124

139

nepřijat(a)

6125

83

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6126

148

nepřijat(a)

6127

56

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6128

118

nepřijat(a)

6130

165

nepřijat(a)

6131

156

nepřijat(a)

6132

170

nepřijat(a)

6133

54

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6134

183

nepřijat(a)

6135

11

přijat(a)

6136

140

nepřijat(a)

6137

31

přijat(a)

6138

18

přijat(a)

6139

65

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6140

1

přijat(a)

6141

35

přijat(a)

6142

146

nepřijat(a)

6143

73

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6144

14

přijat(a)

6145

160

nepřijat(a)

6146

40

přijat(a)

6147

79

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6148

17

přijat(a)

6149

21

přijat(a)

6150

200

nepřijat(a)

6151

89

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6152

82

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6153

28

přijat(a)

6154

202

nepřijat(a)

6155

181

nepřijat(a)

6156

174

nepřijat(a)

6157

33

přijat(a)

6158

46

přijat(a)

6159

63

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6160

150

nepřijat(a)

6161

47

přijat(a)

6162

115

nepřijat(a)

6163

155

nepřijat(a)

6164

184

nepřijat(a)

6165

84

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6166

92

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6167

77

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6168

126

nepřijat(a)

6169

32

přijat(a)

6170

176

nepřijat(a)

6171

22

přijat(a)

6172

26

přijat(a)

6173

74

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6174

80

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6175

36

přijat(a)

6176

76

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6177

194

nepřijat(a)

6178

164

nepřijat(a)

6179

57

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6180

173

nepřijat(a)

6181

49

přijat(a)

6182

107

nepřijat(a)

6183

48

přijat(a)

6184

149

nepřijat(a)

6185

185

nepřijat(a)

6186

142

nepřijat(a)

6187

39

přijat(a)

6188

69

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6189

129

nepřijat(a)

6190

145

nepřijat(a)

6191

93

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6192

106

nepřijat(a)

6193

9

přijat(a)

6194

130

nepřijat(a)

6195

71

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6196

64

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6197

127

nepřijat(a)

6198

179

nepřijat(a)

6199

78

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6200

87

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6201

167

nepřijat(a)

6203

38

přijat(a)

6204

98

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6205

204

nepřijat(a)

6206

177

nepřijat(a)

6207

66

nepřijat(a) - náhradník(ice)

6208

85

nepřijat(a) - náhradník(ice)

Pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem včetně uchazečů, kteří konali zkoušku v náhradním termínu.

V Praze dne 28. 4. 2023
Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město
Aktualizováno dne 18. 5. 2023 

Nepřijatí uchazeči (včetně náhradníků) - poučení:
Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou, respektive datovou schránkou. Úložní lhůta poštovní zásilky je 10 dní. Rozhodnutí doručené datovou schránkou se považuje za doručené v den doručení. Po převzetí rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí k řediteli školy a to ve lhůtě 3 pracovních dnů.