Výsledky přijímacího řízení: 4leté studium – AKTUALIZACE K 23. 5. 2023

Vážení rodiče,
zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.
obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický
V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 25 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státní jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče
v anonymizované podobě.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném
místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
podle § 60a odst. 7. (viz níže). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.

V Praze dne 28. 4. 2023

Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/202

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2023
do 1. ročníku čtyřletého studia, obor vzdělání: 79-41-K/41

Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů
v cizím jazyce: jazyk anglický

Pořadí

Přidělené registrační číslo

Body

Výsledek řízení

1

4020

146

přijat(a)

2

4055

přijat(a)

3

4069

přijat(a)

4

4007

přijat(a)

5

4011

přijat(a)

6

4003

přijat(a)

7

4030

přijat(a)

8

4006

přijat(a)

9

4073

přijat(a)

10

4021

přijat(a)

11

4027

přijat(a)

12

4017

přijat(a)

13

4041

přijat(a)

14

4050

přijat(a)

15

4010

přijat(a)

16

4034

přijat(a)

17

4038

přijat(a)

18

4009

přijat(a)

19

4014

přijat(a)

20

4004

přijat(a)

21

4049

přijat(a)

22

4036

přijat(a)

23

4025

přijat(a)

24

4066

přijat(a)

25

4058

přijat(a)

26

4013

přijat(a)

27

4080

122

přijat(a)

V Praze 28. 4. 2023

Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město

Aktualizováno dne 23. 5. 2023 

 

Přijatí uchazeči - poučení: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním originálu zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí na webových stránkách školy. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty, tj. do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 28. 4. 2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledné pořadí všech uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníku čtyřletého studia
obor vzdělání: 79-41-K/41

Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů
v cizím jazyce: jazyk anglický

Přidělené registrační číslo

Umístění

Přijat/nepřijat/náhradník

4001

20

přijat(a)

4002

77

nepřijat(a)

4003

7

přijat(a)

4004

27

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4005

53

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4006

9

přijat(a)

4007

5

přijat(a)

4008

69

nepřijat(a)

4009

25

přijat(a)

4010

21

přijat(a)

4011

6

přijat(a)

4012

40

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4013

36

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4014

26

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4015

19

přijat(a)

4016

57

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4017

16

přijat(a)

4018

72

nepřijat(a)

4019

29

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4020

2

přijat(a)

4021

13

přijat(a)

4022

43

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4023

50

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4024

33

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4025

32

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4026

59

nepřijat(a)

4027

15

přijat(a)

4028

70

nepřijat(a)

4029

52

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4030

8

přijat(a)

4031

65

nepřijat(a)

4032

10

přijat(a)

4033

66

nepřijat(a)

4034

22

přijat(a)

4035

44

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4036

31

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4037

14

přijat(a)

4038

24

přijat(a)

4039

67

nepřijat(a)

4040

47

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4041

17

přijat(a)

4042

63

nepřijat(a)

4043

12

přijat(a)

4044

78

nepřijat(a)

4045

54

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4046

23

přijat(a)

4047

61

nepřijat(a)

4048

41

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4049

30

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4050

18

přijat(a)

4051

79

nepřijat(a)

4052

45

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4053

60

nepřijat(a)

4054

28

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4055

3

přijat(a)

4056

74

nepřijat(a)

4057

64

nepřijat(a)

4058

35

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4059

1

přijat(a)

4060

55

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4061

76

nepřijat(a)

4062

38

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4063

68

nepřijat(a)

4064

71

nepřijat(a)

4065

58

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4066

34

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4067

42

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4068

62

nepřijat(a)

4069

4

přijat(a)

4070

75

nepřijat(a)

4071

56

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4072

46

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4073

11

přijat(a)

4074

49

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4075

39

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4076

48

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4078

51

nepřijat(a) - náhradník(ice)

4079

73

nepřijat(a)

4080

37

nepřijat(a) - náhradník(ice)

Pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem včetně uchazeče, který konal zkoušku v náhradním termínu.
Aktualizováno dne 18. 5. 2023 

V Praze 28. 4. 2023

Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město

 

Nepřijatí uchazeči (včetně náhradníků) - poučení:
Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou, respektive datovou schránkou. Úložní lhůta poštovní zásilky je 10 dní. Rozhodnutí doručené datovou schránkou se považuje za doručené v den doručení. Po převzetí rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí k řediteli školy a to ve lhůtě 3 pracovních dnů.