Vážení rodiče,

zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

 

V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 25 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státní jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. (viz níže). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Úložní lhůta je 10 dní. Po převzetí rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí k řediteli školy a to 3 pracovních dnů.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty, tj. do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 28. 4. 2022

V Praze dne 28. 4. 2022

Aktualizace k 18. 5. 2022

Mgr. Jan Teplý

generální ředitel Gymnázia Evolution, s. r. o.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

(po vřazení uchazečů po náhradním termínu)

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2022 do 1. ročníku

obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

Pořadí Přidělené registrační číslo Body Výsledek řízení
1. 8079 148 přijat(a)
2. 8105   přijat(a)
3. 8055   přijat(a)
4. 8004   přijat(a)
5. 8038   přijat(a)
6. 8161   přijat(a)
7. 8013   přijat(a)
8. 8076   přijat(a)
9. 8117   přijat(a)
10. 8152   přijat(a)
11. 8028   přijat(a)
12. 8029   přijat(a)
13. 8125   přijat(a)
14. 8042   přijat(a)
15. 8078   přijat(a)
16. 8037   přijat(a)
17. 8139   přijat(a)
18. 8107   přijat(a)
19. 8173   přijat(a)
20. 8077   přijat(a)
21. 8046   přijat(a)
22. 8171   přijat(a)
23. 8088   přijat(a)
24. 8053   přijat(a)
25. 8106 127 přijat(a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 18. 5. 2022

V Praze 18. 5. 2022

Mgr. Jan Teplý – generální ředitel Gymnázia Evolution, s. r. o.

 

 

Pozn.: V připojeném dokumentu se listuje najetím kurzoru na přílohu, v levém dolním rohu se nabídne lišta, kde šipky umožňují přechod mezi jednotlivými stranami.

 

web-všichni (1)