Vážení rodiče,

zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

 

obor vzdělání: Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

 

V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 23 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státní jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Úložní lhůta je 10 dní. Teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí k řediteli školy.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty, tj. do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 19. 5. 2021

 

V Praze dne 19. 5. 2021, aktualizace k 14.6.

 

Mgr. Jan Teplý

generální ředitel Gymnázia Evolution, s. r. o.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 

1. 8058 152 přijat(a)
2. 8081   přijat(a)
3. 8050   přijat(a)
4. 8061   přijat(a)
5. 8001   přijat(a)
6. 8002   přijat(a)
7. 8027   přijat(a)
8. 8014   přijat(a)
9. 8019   přijat(a)
10. 8009   přijat(a)
11. 8152   přijat(a)
12. 8085   přijat(a)
13. 8069   přijat(a)
14. 8122   přijat(a)
15. 8052   přijat(a)
16. 8065   přijat(a)
17. 8159   přijat(a)
18. 8134   přijat(a)
19. 8121   přijat(a)
20. 8008   přijat(a)
21. 8158   přijat(a)
22. 8003   přijat(a)
23. 8037   přijat(a)
24. 8154   přijat(a)
25. 8135   přijat(a)
26. 8093 124 přijat(a)

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 19. 5. 2021

 

V Praze 19. 5. 2021, aktualizace k 14.6.

Mgr. Jan Teplý

generální ředitel Gymnázia Evolution, s. r. o.

 

Výsledné pořadí všech uchazečů ke vzdělávání

od 1. 9. 2021 do 1. ročníku

obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

Pořadí Přidělené registrační číslo přijat / nepřijat / náhradník
1. 8058 přijat(a)
2. 8081 přijat(a)
3. 8050 přijat(a)
4. 8061 přijat(a)
5. 8130 odstoupil(a)
6. 8001 přijat(a)
7. 8015 odstoupil(a)
8. 8002 přijat(a)
9. 8027 přijat(a)
10. 8014 přijat(a)
11. 8032 odstoupil(a)
12. 8019 přijat(a)
13. 8009 přijat(a)
14. 8152 přijat(a)
15. 8049 odstoupil(a)
16. 8085 přijat(a)
17. 8136 odstoupil(a)
18. 8060 odstoupil(a)
19. 8098 odstoupil(a)
20. 8069 přijat(a)
21. 8018 odstoupil(a)
22. 8122 přijat(a)
23. 8010 odstoupil(a)
24. 8052 přijat(a)
25. 8065 přijat(a)
26. 8159 přijat(a)
27. 8016 odstoupil(a)
28. 8134 přijat(a)
29. 8079 odstoupil(a)
30. 8157 odstoupil(a)
31. 8041 odstoupil(a)
32. 8121 přijat(a)
33. 8008 přijat(a)
34. 8158 přijat(a)
35. 8086 odstoupil(a)
36. 8003 přijat(a)
37. 8037 přijat(a)
38. 8154 přijat(a)
39. 8074 odstoupil(a)
40. 8135 přijat(a)
41. 8063 odstoupil(a)
42. 8093 přijat(a)
43. 8120 nepřijat(a) – náhradník(ice)
44. 8056 nepřijat(a) – náhradník(ice)
45. 8144 nepodal(a) odvolání
46. 8023 nepřijat(a) – náhradník(ice)
47. 8034 nepodal(a) odvolání
48. 8011 nepodal(a) odvolání
49. 8045 nepodal(a) odvolání
50. 8036 nepodal(a) odvolání
51. 8087 nepřijat(a) – náhradník(ice)
52. 8067 nepodal(a) odvolání
53. 8075 nepodal(a) odvolání
54. 8029 nepodal(a) odvolání
55. 8137 nepodal(a) odvolání
56. 8148 nepodal(a) odvolání
57. 8005 nepodal(a) odvolání
58. 8031 nepodal(a) odvolání
59. 8051 nepřijat(a) – náhradník(ice)
60. 8151 nepodal(a) odvolání
61. 8114 nepřijat(a) – náhradník(ice)
62. 8125 nepřijat(a) – náhradník(ice)
63. 8128 nepodal(a) odvolání
64. 8077 nepřijat(a) – náhradník(ice)
65. 8118 nepřijat(a) – náhradník(ice)
66. 8028 nepodal(a) odvolání
67. 8044 nepodal(a) odvolání
68. 8149 nepodal(a) odvolání
69. 8111 nepodal(a) odvolání
70. 8116 nepodal(a) odvolání
71. 8064 nepodal(a) odvolání
72. 8129 nepřijat(a) – náhradník(ice)
73. 8055 nepodal(a) odvolání
74. 8068 nepodal(a) odvolání
75. 8147 nepřijat(a) – náhradník(ice)
76. 8053 nepřijat(a) – náhradník(ice)
77. 8048 nepodal(a) odvolání
78. 8025 nepřijat(a) – náhradník(ice)
79. 8047 nepodal(a) odvolání
80. 8123 nepodal(a) odvolání
81. 8078 nepodal(a) odvolání
82. 8156 nepodal(a) odvolání
83. 8095 nepřijat(a)
84. 8101 nepřijat(a)
85. 8115 nepřijat(a)
86. 8071 nepřijat(a)
87. 8160 nepřijat(a)
88. 8057 nepřijat(a)
89. 8138 nepřijat(a)
90. 8020 nepřijat(a)
91. 8124 nepřijat(a)
92. 8126 nepřijat(a)
93. 8024 nepřijat(a)
94. 8131 nepřijat(a)
95. 8090 nepřijat(a)
96. 8102 nepřijat(a)
97. 8091 nepřijat(a)
98. 8073 nepřijat(a)
99. 8033 nepřijat(a)
100. 8145 nepřijat(a)
101. 8143 nepřijat(a)
102. 8082 nepřijat(a)
103. 8076 nepřijat(a)
104. 8007 nepřijat(a)
105. 8139 nepřijat(a)
106. 8038 nepřijat(a)
107. 8132 nepřijat(a)
108. 8117 nepřijat(a)
109. 8092 nepřijat(a)
110. 8089 nepřijat(a)
111. 8083 nepřijat(a)
112. 8062 nepřijat(a)
113. 8100 nepřijat(a)
114. 8108 nepřijat(a)
115. 8109 nepřijat(a)
116. 8094 nepřijat(a)
117. 8141 nepřijat(a)
118. 8110 nepřijat(a)
119. 8133 nepřijat(a)
120. 8072 nepřijat(a)
121. 8097 nepřijat(a)
122. 8088 nepřijat(a)
123. 8142 nepřijat(a)
124. 8104 nepřijat(a)
125. 8103 nepřijat(a)
126. 8026 nepřijat(a)
127. 8022 nepřijat(a)
128. 8013 nepřijat(a)
129. 8146 nepřijat(a)
130. 8006 nepřijat(a)
131. 8070 nepřijat(a)
132. 8155 nepřijat(a)
133. 8021 nepřijat(a)
134. 8084 nepřijat(a)
135. 8066 nepřijat(a)
136. 8099 nepřijat(a)
137. 8035 nepřijat(a)
138. 8043 nepřijat(a)
139. 8040 nepřijat(a)
140. 8150 nepřijat(a)
141. 8054 nepřijat(a)
142. 8004 nepřijat(a)
143. 8030 nepřijat(a)
144. 8140 nepřijat(a)
145. 8042 nepřijat(a)
146. 8046 nepřijat(a)
147. 8153 nepřijat(a)
148. 8127 nepřijat(a)
149. 8080 nepřijat(a)
150. 8039 nepřijat(a)
151. 8059 nepřijat(a)
152. 8106 nepřijat(a)
153. 8113 nepřijat(a)
154. 8119 nepřijat(a)
155. 8096 nepřijat(a)
156. 8107 nepřijat(a)
157. 8012 nepřijat(a)
158. 8017 nepřijat(a)
159. 8105 nepřijat(a)

Datum zveřejnění pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem bez uchazečů, kteří budou konat zkoušku v náhradním termínu: 19. 5. 2021.

 

V Praze 19. 5. 2021, aktualizace k 14. 6. 2021

Mgr. Jan Teplý

generální ředitel Gymnázia Evolution, s. r. o.

web-všichni (1)
web-přijatí (1)