Vážení rodiče,

zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

 

 

 

obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce

V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 24 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státních přijímacích zkoušek a školních přijímacích zkoušek. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. Další 2 místa jsou ponechána volná pro uchazeče z náhradního termínu. Pokud z náhradního termínu uchazeči neuspějí, budou tato místo postoupena uchazečům, kteří se umístili na prvních dvou místech „pod čarou“ a kteří podali žádost o nové rozhodnutí. Viz níže.

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a podle vyhlášky 353/2016 Sb. §15). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Úložní lhůta je 10 dní. Teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podána žádost o nové rozhodnutí o přijetí k řediteli školy a to do 3 pracovních dní.

 

Ředitel školy vyhoví žádosti za těchto podmínek:

  1. pokud existuje volné místo, tedy v případě, že jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět;
  2. uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z kapacitních důvodů.

 

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů dle zákona od posledního možného dne oznámení rozhodnutí, tedy do 24.6.2020. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty, do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí o přijetí. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

 

Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku osobně každý den mezi od 9 do  14,30 hod. do kanceláře školy, nejpozději však do středy 24. 6. do 14,30 hod.

Rodiče nepřijatých uchazečů – náhradníků najdou v příloze tohoto textu formulář žádosti o nové rozhodnutí (odvolání).

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 16.6.2020

 

 

V Praze dne 16.6.2020

Mgr. Jan Teplý

ředitel Gymnázia Evolution Sázavská

 

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2020 do 1. ročníku obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický
Pořadí Přidělené registrační číslo Body Výsledek řízení
1. 8016 151 přijat(a)
2. 8153   přijat(a)
3. 8118   přijat(a)
4. 8045   přijat(a)
5. 8089   přijat(a)
6. 8082   přijat(a)
7. 8133   přijat(a)
8. 8095   přijat(a)
9. 8142   přijat(a)
10. 8145   přijat(a)
11. 8056   přijat(a)
12. 8116   přijat(a)
13. 8144   přijat(a)
14. 8107   přijat(a)
15. 8021   přijat(a)
16. 8024   přijat(a)
17. 8040   přijat(a)
18. 8147   přijat(a)
19. 8125   přijat(a)
20. 8129   přijat(a)
21. 8033   přijat(a)
22. 8071   přijat(a)
23. 8079   přijat(a)
24. 8080 130 přijat(a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých  uchazečů pod přiděleným registračním číslem:  16. 6. 2020

V Praze 16. 6. 2020

Mgr. Jan Teplý – ředitel Gymnázia Evolution Sázavská

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání

od 1. 9. 2020 do 1. ročníku

obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

Pořadí Přidělené registrační číslo přijat / nepřijat / náhradník
1. 8016 přijat(a)
2. 8153 přijat(a)
3. 8118 přijat(a)
4. 8045 přijat(a)
5. 8089 přijat(a)
6. 8082 přijat(a)
7. 8133 přijat(a)
8. 8095 přijat(a)
9. 8142 přijat(a)
10. 8145 přijat(a)
11. 8056 přijat(a)
12. 8116 přijat(a)
13. 8144 přijat(a)
14. 8107 přijat(a)
15. 8021 přijat(a)
16. 8024 přijat(a)
17. 8040 přijat(a)
18. 8147 přijat(a)
19. 8125 přijat(a)
20. 8129 přijat(a)
21. 8033 přijat(a)
22. 8071 přijat(a)
23. 8079 přijat(a)
24. 8080 přijat(a)
25. 8105 nepřijat(a) – náhradník(ice)
26. 8136 nepřijat(a) – náhradník(ice)
27. 8018 nepřijat(a) – náhradník(ice)
28. 8123 nepřijat(a) – náhradník(ice)
29. 8114 nepřijat(a) – náhradník(ice)
30. 8101 nepřijat(a) – náhradník(ice)
31. 8057 nepřijat(a) – náhradník(ice)
32. 8038 nepřijat(a) – náhradník(ice)
33. 8034 nepřijat(a) – náhradník(ice)
34. 8154 nepřijat(a) – náhradník(ice)
35. 8135 nepřijat(a) – náhradník(ice)
36. 8096 nepřijat(a) – náhradník(ice)
37. 8131 nepřijat(a) – náhradník(ice)
38. 8055 nepřijat(a) – náhradník(ice)
39. 8060 nepřijat(a) – náhradník(ice)
40. 8098 nepřijat(a) – náhradník(ice)
41. 8027 nepřijat(a) – náhradník(ice)
42. 8138 nepřijat(a) – náhradník(ice)
43. 8029 nepřijat(a) – náhradník(ice)
44. 8110 nepřijat(a) – náhradník(ice)
45. 8047 nepřijat(a) – náhradník(ice)
46. 8050 nepřijat(a) – náhradník(ice)
47. 8126 nepřijat(a) – náhradník(ice)
48. 8020 nepřijat(a) – náhradník(ice)
49. 8075 nepřijat(a) – náhradník(ice)
50. 8031 nepřijat(a) – náhradník(ice)
51. 8134 nepřijat(a) – náhradník(ice)
52. 8037 nepřijat(a)
53. 8155 nepřijat(a)
54. 8023 nepřijat(a)
55. 8010 nepřijat(a)
56. 8069 nepřijat(a)
57. 8130 nepřijat(a)
58. 8006 nepřijat(a)
59. 8141 nepřijat(a)
60. 8053 nepřijat(a)
61. 8067 nepřijat(a)
62. 8005 nepřijat(a)
63. 8109 nepřijat(a)
64. 8083 nepřijat(a)
65. 8064 nepřijat(a)
66. 8099 nepřijat(a)
67. 8121 nepřijat(a)
68. 8030 nepřijat(a)
69. 8049 nepřijat(a)
70. 8004 nepřijat(a)
71. 8104 nepřijat(a)
72. 8148 nepřijat(a)
73. 8073 nepřijat(a)
74. 8137 nepřijat(a)
75. 8157 nepřijat(a)
76. 8078 nepřijat(a)
77. 8113 nepřijat(a)
78. 8106 nepřijat(a)
79. 8143 nepřijat(a)
80. 8112 nepřijat(a)
81. 8028 nepřijat(a)
82. 8152 nepřijat(a)
83. 8072 nepřijat(a)
84. 8026 nepřijat(a)
85. 8036 nepřijat(a)
86. 8025 nepřijat(a)
87. 8100 nepřijat(a)
88. 8014 nepřijat(a)
89. 8097 nepřijat(a)
90. 8070 nepřijat(a)
91. 8084 nepřijat(a)
92. 8019 nepřijat(a)
93. 8044 nepřijat(a)
94. 8042 nepřijat(a)
95. 8094 nepřijat(a)
96. 8139 nepřijat(a)
97. 8076 nepřijat(a)
98. 8011 nepřijat(a)
99. 8051 nepřijat(a)
100. 8035 nepřijat(a)
101. 8093 nepřijat(a)
102. 8046 nepřijat(a)
103. 8132 nepřijat(a)
104. 8146 nepřijat(a)
105. 8120 nepřijat(a)
106. 8088 nepřijat(a)
107. 8022 nepřijat(a)
108. 8102 nepřijat(a)
109. 8003 nepřijat(a)
110. 8002 nepřijat(a)
111. 8127 nepřijat(a)
112. 8043 nepřijat(a)
113. 8009 nepřijat(a)
114. 8007 nepřijat(a)
115. 8062 nepřijat(a)
116. 8090 nepřijat(a)
117. 8087 nepřijat(a)
118. 8124 nepřijat(a)
119. 8013 nepřijat(a)
120. 8001 nepřijat(a)
121. 8066 nepřijat(a)
122. 8115 nepřijat(a)
123. 8074 nepřijat(a)
124. 8068 nepřijat(a)
125. 8086 nepřijat(a)
126. 8150 nepřijat(a)
127. 8017 nepřijat(a)
128. 8108 nepřijat(a)
129. 8008 nepřijat(a)
130. 8052 nepřijat(a)
131. 8122 nepřijat(a)
132. 8032 nepřijat(a)
133. 8061 nepřijat(a)
134. 8063 nepřijat(a)
135. 8091 nepřijat(a)
136. 8048 nepřijat(a)
137. 8156 nepřijat(a)
138. 8140 nepřijat(a)
139. 8119 nepřijat(a)
140. 8111 nepřijat(a)
141. 8117 nepřijat(a)
142. 8103 nepřijat(a)
143. 8058 nepřijat(a)
144. 8085 nepřijat(a)
145. 8149 nepřijat(a)
146. 8077 nepřijat(a)
147. 8012 nepřijat(a)
148. 8151 nepřijat(a)

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých  uchazečů pod přiděleným registračním číslem:  16. 6. 2020

 

V Praze 16. 6. 2020

Mgr. Jan Teplý

ředitel Gymnázia Evolution Sázavská

 

 

web-přijatí

 

 

web-všichni

 

 

Žádost o vydání nového rozhodnutí