Vážení rodiče,

zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium s  výukou některých předmětů v anglickém jazyce

V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 22 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státních přijímacích zkoušek a školních přijímacích zkoušek. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Úložní lhůta je 10 dní. Teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí k řediteli školy.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty, do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.

Mgr. Jan Teplý

ředitel Gymnázia Evolution Sázavská

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2019 do 1. ročníku

obor vzdělání:

79-41-K/81 Gymnázium s výukou některých předmětů v anglickém jazyce

Pořadí Přidělené registrační číslo Body Výsledek řízení
1. 8140 150 přijat(a)
2. 8036   přijat(a)
3. 8026   přijat(a)
4. 8086   přijat(a)
5. 8065   přijat(a)
6. 8074   přijat(a)
7. 8110   přijat(a)
8. 8023   přijat(a)
9. 8063   přijat(a)
10. 8126   přijat(a)
11. 8013   přijat(a)
12. 8131   přijat(a)
13. 8068   přijat(a)
14. 8139   přijat(a)
15. 8102   přijat(a)
16. 8011   přijat(a)
17. 8084   přijat(a)
18. 8003   přijat(a)
19. 8100   přijat(a)
20. 8022   přijat(a)
21. 8145   přijat(a)
22. 8052   přijat(a)
23. 8039   přijat(a)
24. 8142   přijat(a)
25. 8001 122 přijat(a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých  uchazečů pod přiděleným registračním číslem:  9. 5. 2019

V Praze 9. 5. 2019

Mgr. Jan Teplý – ředitel Gymnázia Evolution Sázavská

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2019 do 1. ročníku:

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání

od 1. 9. 2019 do 1. ročníku

obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium s  výukou některých předmětů v anglickém jazyce

Pořadí Přidělené registrační číslo přijat / nepřijat / náhradník
1. 8081 přijat(a)
2. 8140 přijat(a)
3. 8036 přijat(a)
4. 8096 přijat(a)
5. 8026 přijat(a)
6. 8094 přijat(a)
7. 8086 přijat(a)
8. 8111 přijat(a)
9. 8012 přijat(a)
10. 8065 přijat(a)
11. 8074 přijat(a)
12. 8110 přijat(a)
13. 8023 přijat(a)
14. 8063 přijat(a)
15. 8126 přijat(a)
16. 8013 přijat(a)
17. 8131 přijat(a)
18. 8068 přijat(a)
19. 8041 přijat(a)
20. 8139 přijat(a)
21. 8102 přijat(a)
22. 8011 přijat(a)
23. 8084 nepřijat(a) – náhradník(ice)
24. 8003 nepřijat(a) – náhradník(ice)
25. 8100 nepřijat(a) – náhradník(ice)
26. 8022 nepřijat(a) – náhradník(ice)
27. 8145 nepřijat(a) – náhradník(ice)
28. 8052 nepřijat(a) – náhradník(ice)
29. 8039 nepřijat(a) – náhradník(ice)
30. 8085 nepřijat(a) – náhradník(ice)
31. 8142 nepřijat(a) – náhradník(ice)
32. 8001 nepřijat(a) – náhradník(ice)
33. 8057 nepřijat(a) – náhradník(ice)
34. 8104 nepřijat(a) – náhradník(ice)
35. 8109 nepřijat(a) – náhradník(ice)
36. 8125 nepřijat(a) – náhradník(ice)
37. 8037 nepřijat(a) – náhradník(ice)
38. 8048 nepřijat(a) – náhradník(ice)
39. 8006 nepřijat(a) – náhradník(ice)
40. 8141 nepřijat(a) – náhradník(ice)
41. 8143 nepřijat(a) – náhradník(ice)
42. 8075 nepřijat(a) – náhradník(ice)
43. 8010 nepřijat(a) – náhradník(ice)
44. 8083 nepřijat(a) – náhradník(ice)
45. 8128 nepřijat(a) – náhradník(ice)
46. 8097 nepřijat(a) – náhradník(ice)
47. 8117 nepřijat(a) – náhradník(ice)
48. 8047 nepřijat(a) – náhradník(ice)
49. 8119 nepřijat(a) – náhradník(ice)
50. 8124 nepřijat(a) – náhradník(ice)
51. 8136 nepřijat(a) – náhradník(ice)
52. 8123 nepřijat(a) – náhradník(ice)
53. 8024 nepřijat(a) – náhradník(ice)
54. 8073 nepřijat(a) – náhradník(ice)
55. 8050 nepřijat(a) – náhradník(ice)
56. 8144 nepřijat(a) – náhradník(ice)
57. 8121 nepřijat(a) – náhradník(ice)
58. 8076 nepřijat(a) – náhradník(ice)
59. 8049 nepřijat(a) – náhradník(ice)
60. 8004 nepřijat(a) – náhradník(ice)
61. 8067 nepřijat(a) – náhradník(ice)
62. 8040 nepřijat(a) – náhradník(ice)
63. 8066 nepřijat(a) – náhradník(ice)
64. 8090 nepřijat(a) – náhradník(ice)
65. 8101 nepřijat(a) – náhradník(ice)
66. 8103 nepřijat(a) – náhradník(ice)
67. 8059 nepřijat(a)
68. 8031 nepřijat(a)
69. 8058 nepřijat(a)
70. 8115 nepřijat(a)
71. 8017 nepřijat(a)
72. 8056 nepřijat(a)
73. 8114 nepřijat(a)
74. 8055 nepřijat(a)
75. 8099 nepřijat(a)
76. 8009 nepřijat(a)
77. 8030 nepřijat(a)
78. 8112 nepřijat(a)
79. 8027 nepřijat(a)
80. 8106 nepřijat(a)
81. 8118 nepřijat(a)
82. 8122 nepřijat(a)
83. 8127 nepřijat(a)
84. 8113 nepřijat(a)
85. 8045 nepřijat(a)
86. 8002 nepřijat(a)
87. 8082 nepřijat(a)
88. 8038 nepřijat(a)
89. 8120 nepřijat(a)
90. 8060 nepřijat(a)
91. 8042 nepřijat(a)
92. 8087 nepřijat(a)
93. 8053 nepřijat(a)
94. 8129 nepřijat(a)
95. 8107 nepřijat(a)
96. 8061 nepřijat(a)
97. 8135 nepřijat(a)
98. 8133 nepřijat(a)
99. 8072 nepřijat(a)
100. 8025 nepřijat(a)
101. 8071 nepřijat(a)
102. 8043 nepřijat(a)
103. 8062 nepřijat(a)
104. 8093 nepřijat(a)
105. 8019 nepřijat(a)
106. 8032 nepřijat(a)
107. 8005 nepřijat(a)
108. 8078 nepřijat(a)
109. 8137 nepřijat(a)
110. 8079 nepřijat(a)
111. 8070 nepřijat(a)
112. 8077 nepřijat(a)
113. 8051 nepřijat(a)
114. 8130 nepřijat(a)
115. 8046 nepřijat(a)
116. 8088 nepřijat(a)
117. 8008 nepřijat(a)
118. 8080 nepřijat(a)
119. 8034 nepřijat(a)
120. 8138 nepřijat(a)
121. 8054 nepřijat(a)
122. 8064 nepřijat(a)
123. 8098 nepřijat(a)
124. 8014 nepřijat(a)
125. 8105 nepřijat(a)
126. 8092 nepřijat(a)
127. 8095 nepřijat(a)
128. 8044 nepřijat(a)
129. 8016 nepřijat(a)
130. 8146 nepřijat(a)
131. 8091 nepřijat(a)
132. 8069 nepřijat(a)
133. 8021 nepřijat(a)
134. 8116 nepřijat(a)
135. 8018 nepřijat(a)
136. 8020 nepřijat(a)
137. 8132 nepřijat(a)
138. 8134 nepřijat(a)
139. 8089 nepřijat(a)
140. 8108 nepřijat(a)
141. 8035 nepřijat(a)
142. 8033 nepřijat(a)
143. 8015 nepřijat(a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých  uchazečů pod přiděleným registračním číslem:  3. 5. 2019 – po opravě společností CERMAT.

V Praze 3. 5. 2019

Mgr. Jan Teplý

ředitel Gymnázia Evolution Sázavská

Web-prijati3
Web - všichni v2