Na zasedáních Rady rodičů GEVO Jižní Město dne 4. 5. 2021 a Rady rodičů GEVO Sázavská dne 5. 5. 2021 byl projednán návrh rozpočtu školy a doporučen ke schválení Radou Školy GEVO. RŠ GEVO tento rozpočet na příští školní rok schválila dne 5. 5. 2021.

 

Rady schválily výši školného v hodnotě

7 095 Kč měsíčně.

Školné je dle smlouvy možné hradit převodem na účet GEVO Sázavská 1968155359/0800 formou:

1)    měsíční splátky
(7095 Kč splatných vždy k 1. dni kalendářního měsíce počínaje dnem 1. 7. 2021 a konče k 1. 6. 2022)

2)    šestiměsíční splátky
(42 570 Kč splatných k 1. 7. 2021 a k 1. 1. 2022)

3)    dvanáctiměsíční splátka
(85 140 Kč splatných k 1. 7. 2021)

Variabilní symbol je trojmístné číslo studenta (zjistíte v kanceláři školy či u účetní).

Jiří Němeček, jednatel