Jaký typ školy je vaše gymnázium?

Gymnázium Evolution (GEVO) Sázavská je soukromé všeobecné osmileté gymnázium, které hospodaří na neziskovém principu, tzn. veškeré prostředky jsou investovány zpět do rozvoje školy, peníze nemohou být vyplaceny zřizovateli školy jako zisk. (Gymnázium Evolution, s. r. o.; jednateli společnosti jsou: Dr. Růžena Preissová a Jiří Němeček).

Kolik tříd otvíráte v nadcházejícím školním roce?

Otevíráme jednu třídu osmiletého studia pro 26 studentů. Každý uchazeč se musí podrobit přijímacímu řízení.

Kdy je nutno odevzdat přihlášku ke studiu?

Státní i naši školní přihlášku GEVO Sázavská je nutné odevzdat do kanceláře školy do úterý 1. března 2022 (včetně). Obě přihlášky dostanete v kanceláři školy, můžete si je také stáhnout na tomto odkaze nebo je získat na dnech otevřených dveří.  Na nich se dozvíte i vše potřebné k přijímacímu řízení.

Jaká jsou kritéria pro přijetí?

Uchazeči o studium skládají státní (CERMAT) a rovněž školní přijímací zkoušku, která se koná formou písemného testu studijních předpokladů. Výsledek státní přijímací zkoušky představuje 60% a školní 40% celkového bodového výsledku. Podle něj jsou uchazeči zařazeni do výsledného pořadí.  Více informací o přijímacím řízení naleznete ZDE.

Jaké jsou šance k přijetí na vaši školu?

Od listopadu organizujeme přijímací zkoušky nanečisto, aby si zájemci mohli vyzkoušet bez nervozity určitý typ testů. Všichni, kdo tyto testy úspěšně zvládnou, mají jistou šanci dobře uspět i u školního přijímacího řízení. Současně v průběhu prosince až dubna organizujeme přípravné kurzy českého jazyka a matematiky ke státním přijímacím zkouškám, aby studenti zvládli i státní část přijímací zkoušky.

Jaké cizí jazyky se studují se na vašem gymnáziu?

Naši studenti mají možnost studia dvou povinných jazyků, které vybírají z nabídky pěti cizích jazyků: angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, jako nepovinný jazyk mohou zvolit japonštinu, ruštinu za předpokladu, že bude nejméně 9 zájemců. (Vyhláškou MŠMT z r. 2006 je angličtina na všech školách jazykem povinným). Jazykové skupiny jsou přibližně 10-15ti členné a dělí se podle konkrétní úrovně znalosti jazyka. Skupiny v ostatních jazycích jsou nadstandardně v některých případech i menší (od 3 studentů), což zajišťuje vysokou efektivitu výuky.

Jakou formou probíhá výuka cizích jazyků?

Před začátkem školního roku absolvují studenti primy tzv. rozřazovací testy z vybraného jazyka a jsou případně rozděleni do skupin podle rozsahu svých znalostí. Výuka probíhá podle dosažené úrovně ve skupině a zajišťují ji dva vyučující – český vyučující a rodilý mluvčí. Klademe důraz na to, aby všichni vyučující jazyků (včetně zahraničních lektorů) byli plně kvalifikovaní i aprobovaní. Čeští učitelé ve svých hodinách rozvíjejí komplexní jazykové dovednosti studentů. Zahraniční lektoři se zaměřují na rozvoj komunikačních dovedností a schopnosti porozumět běžné mluvě. Podmínkou přijetí lektora do učitelského týmu je nejen kvalifikovanost, ale i zkušenost s pedagogickou prací.
Od 1. 9. 2016 je nedílnou součástí nabízeného studijního programu rozšířená výuka angličtiny s vyučováním některých předmětů v angličtině podle učebního plánu schváleného MŠMT. Výrazně talentovaným studentům s úrovní jazyka vyšší než je úroveň ve skupině je doporučen individuální diferenční program.

Je na škole připojení k Wi-Fi a jak jsou přístupné počítače?

Každé patro školy má své Wi-Fi připojení. Studenti mají k dispozici počítačovou učebnu, připojenou  k internetu, volně přístupnou pro studenty i v odpoledních hodinách (v 18 hod. se škola zavírá). Každý student má osobní síťové konto. Studenti mají od primy k dispozici svůj osobní školní iPad.

Jaké nabízí vaše škola rozšiřující a volitelné semináře?

Do první skupiny patří semináře, které prohlubují znalosti z profilových předmětů, obohacují je o zajímavé poznatky: semináře z matematiky, biologie, chemie, fyziky, historie, zeměpisu, základů společenských věd, filosofie, interpretace literárních děl, estetické výchovy, dějin umění.

Ve druhé skupině jsou semináře, které vycházejí ze zájmu studentů o různou problematiku, zajímavé projekty atd. a o sportovní a umělecké aktivity, např. sportovní hry (volejbal, florbal), plavání a další.

Podmínkou otevření semináře je opět počet nejméně 9 zájemců.

Jak vaše škola pracuje s handicapovanými studenty?

Škola výrazně podporuje studium nadaných, ale handicapovaných dětí, ať se jedná o dysfunkční poruchy učení, tělesné postižení nebo znevýhodnění. Tělesně postižení studenti studují na škole zdarma, bohužel zatím neexistuje v budově výtah pro vozíčkáře (i když jsou zajištěny bezbariérové přístupy). Pro studenty s dysfunkčními poruchami škola zařazuje speciální hodiny (DYS-klub), aby se naučili svůj handicap překonávat, a je zohledněn i v ostatních předmětech. Naši vyučující jsou vyškoleni na kompenzaci specifických poruch učení v běžné výuce.

Jaké je školné a jak se stanovuje?

Školné na školní rok 2020/2021 je pro program s rozšířenou angličtinou 85 140,- Kč. Částka je splatná ve dvou pololetních splátkách (30. 6. a 15. 1. vždy po 42 570,- Kč), nebo ve 12 měsíčních splátkách (7 095,- Kč). Je možné v případě závažných skutečností individuálně požádat o jiný splátkový kalendář. Výši školného předkládají zřizovatelé Školské radě a Radě rodičů podle aktuálního rozpočtu školy na další školní rok a podle míry inflace či zdražování položek potřebných k provozu školy (elektřina, voda, teplo apod.). Návrh obsahuje tři varianty a je na radách, aby jednu z nich vybraly.

Jaké jsou jiné aktivity vašich studentů?

Naši studenti nezahajují první ročník ve škole, ale na úvodním seznamovacím kurzu ELDORÁDO, kde stráví 4 dny se svým novým třídním učitelem, profesionálními instruktory a některými pedagogy podle připravovaného programu. Každoročně připravujeme poznávací i výměnné pobyty v zahraničí apod., environmentální kurz a zimní (lyžařský výcvik) nebo letní sportovní aktivity  – např. cykloturistiku, sjíždění některé z řek, pěší turistiku atd. Součástí školní přípravy je projektový týden, během kterého studenti samostatně zpracovávají zadané projekty.

Studenti se zabývají nejen sportovními aktivitami, ale i výtvarnými, hudebními (příprava vánočního koncertu), tanečními (příprava předtančení na maturitní ples), dobrovolnictvím nebo charitou atd.

Zajišťuje škola stravování?

Škola přímo stravování nezajišťuje, studenti se mohou přihlásit do školní jídelny ZŠ Sázavská nebo KDM u sv. Ludmily , se kterými máme smlouvu o zajištění stravování.

Kdo tvoří pedagogický sbor?

Náš pedagogický sbor je dlouhodobě stabilní a tvoří ho 41 plně kvalifikovaných pedagogů (20 mužů a 19 žen) s věkovým průměrem cca 41 let. Nové kolegy vybíráme v náročném tříkolovém výběrovém řízení.

Jak jsou studenti hodnoceni?

V průběhu roku jsou studenti hodnoceni bodovým a procentuálním vyjádřením stavu svých znalostí a dovedností. Na konci roku dostávají kromě tradičního státního vysvědčení také slovní hodnocení z každého předmětu. Rodiče mohou průběžně kontrolovat docházku i hodnocení prostřednictvím výstupu elektronické třídní knihy přístupné z webových stránek školy nebo z mobilní aplikace.

Kdy začíná výuka?

Abychom více naslouchali lidským biorytmům, začíná výuka standardně v 8,30 hod. Nulté hodiny jsou v rozvrhu výjimečně nebo bývají využívány pro individuální konzultace vyučujících s jednotlivými studenty.

Jak hodnotí školu inspekce?

Vysoce bylo ohodnoceno kvalitní řízení školy se širokou zpětnou vazbou. Celkově škola byla ohodnocena jako nadprůměrná. Celou zprávu ČŠI si můžete přečíst ZDE.  Zárukou kvalitního vzdělávání je i skutečnost, že si naši školu pro spolupráci vybrala Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy jako svoji fakultní školu. Kromě ní spolupracujeme s řadou dalších univerzitních a vědeckých pracovišť.

Jaké jsou nadstandardy?

Škola s dlouholetou tradicí poskytující kvalitní vzdělávání.

Jsme IB světovou školou, máme program s rozšířenou výukou předmětů v angličtině.

V našem pedagogickém sboru máme 12 rodilých mluvčí. Nízký věkový průměr učitelů.

Matematiku rozdělujeme na několik úrovní podle zájmu studentů.

Rozdělení předmětu český jazyk a literatury na samostatně vyučované předměty máme zavedeno od r. 1992; stát k tomuto poznatku dospěl teprve při současné školské reformě.

Většinu předmětů vyučujeme v dělených skupinách.

Propracovaný systém celoškolních projektů.

Od vzniku školy máme specifický předmět interpretace literárních, filmových a divadelních děl.

Maturitní ročník je zaměřen plně na přípravu k maturitě a přijímacím zkouškám; studenti mají možnost volby vyučujícího.

Online studia pro hybridní a distanční výuku.

Na škole od jejího vzniku pracuje školní psycholožka.

Zkušenost s výukou studentů s poruchami učení.

Ve výuce používáme iPady a interaktivní tabule, škola je zapojena do dotačních projektů Evropské unie.

Největším nadstandardem je citlivý, náročný a přesto laskavý přístup ke studentům.

Kde a kdy budou dostupné informace o výsledcích přijímacího řízení?

Všechny informace o škole, termínech a událostech na Sázavské jsou prezentovány a pravidelně aktualizovány na školních webových stránkách. Webové stránky nám neslouží pouze k propagačním účelům, ale i jako společná informační platforma pro učitele a studenty GEVO Sázavská. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme 28.dubna 2022 v odpoledních hodinách na webu školy a úřední desce.

Jak je možné se školou komunikovat?

telefonicky: 222 522 221
e-mailem:  sazavska@gevo.cz
faxem: 277 002 181

nebo osobně v kanceláři školy do pondělí do pátku – 8,00 – 16,00 hod.

S vedením školy i vyučujícími lze komunikovat přímo telefonicky nebo e-mailem. Kontakty na všechny členy sboru a pracovníky školy jsou uvedeny na webových stránkách školy v záložce Kontakty.

Vysokou úroveň komunikace ocenila i ČŠI ve své zprávě: “ … Vynikající úroveň má informační síť, škola využívá nejmodernější technologie – intranet, všichni učitelé mají služební mobil a jsou vždy dosažitelní studenty i rodiči.“