Kurz je určen pro uchazeče o osmileté gymnázium. Tito žáci budou pro školní rok 2019/2020 konat povinné státní přijímací zkoušky na gymnázium z českého jazyka a literatury a matematiky a jejich aplikací. Náplní kurzu je zopakování učiva podle RVP ZŠ a tím studenty připravit na tyto přijímací zkoušky. Zároveň si studenti vyzkouší různé typy ilustračních testů a získají tak testovou zkušenost.

Na kurz je možné se přihlásit pouze jako na celek 10 hodin.

Obsah kurzu

Český jazyk: komplexní procvičování pravopisu, význam pojmenování, skladba slova, synonyma a antonyma, jednoznačnost a mnohoznačnost pojmenování, spisovná pojmenování, stavba slova, věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, spojování vět do souvětí, slovní druhy, mluvnické kategorie ohebných slovních druhů, porozumění textu, práce s texty, základní literární pojmy.

Pomůcky: psací potřeby, sešit

Matematika: obor přirozených čísel (operace s přirozenými čísly včetně zaokrouhlení a odhadu), vztahy a závislosti mezi čísly (rovnost, nerovnost), základní geometrické objekty (bod, přímka a její části, pravoúhelník, trojúhelník, jednoduchý osově souměrný útvar ve čtvercové síti), jednoduché konstrukce (rovnoběžka, kolmice, pravoúhelník, pravoúhlý, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník), měření vzdálenosti, obvod obrazce a obsah obrazce pomocí čtvercové sítě, jednotky (délky, obsahu, hmotnosti a času), jednoduchá tělesa; práce se strukturovanými daty (tabulka, jednoduchý grafický model), slovní úlohy a jednoduché nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Pomůcky: psací a rýsovací potřeby, sešit

Cena:
Český jazyk (10 hod.) – 2500,- Kč
Matematika (10 hod.) – 2500,- Kč

Přihlášení na kurz je možné v kanceláři školy, osobně či telefonicky. Kurzovné se platí v kanceláři školy nebo převodem na bankovní účet školy do 30. listopadu 2018. Bankovní spojení a pokyny k platbě naleznete zde. Variabilní symbol platby je 8306.

V případě, že se kurzy nenaplní do počtu minimálně 10 žáků, nebudou otevřeny. Děkujeme za pochopení.

MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
skupina 1  KURZ OBSAZEN
skupina 4  KURZ OBSAZEN
středa 15:40 – 16:40, učebna FYZ
středa 14:30 – 15:30, učebna ČJ
Petra Francová
Klára Spáčilová
termíny: 23.1.;30.1.;6.2.;27.2.;6.3.;
13.3.; 20.3.;27.3.;3.4.;10.4.
termíny: 23.1.;30.1.;6.2.;27.2.;6.3.;
13.3.;20.3.;27.3.;3.4.;10.4.
skupina 2 KURZ OBSAZEN
skupina 5 KURZ OBSAZEN
pátek 14:30 – 15:30, učebna MAT pátek 14:30 – 15:30, učebna ČJ
Petra Francová
Štěpán Lacina
termíny: 4.1.;11.1.;18.1.;25.1.;8.2.;1.3.;
8.3.;22.3.;29.3.;5.4.
termíny: 4.1.;11.1.;18.1.;25.1.;8.2.;1.3.;
8.3.;22.3.;29.3.;5.4.
skupina 3 KURZ OBSAZEN
skupina 6 KURZ OBSAZEN
pátek 15:40 – 16:40, učebna MAT pátek: 15:40 – 16:40, učebna ČJ
Petra Francová Klára Spáčilová
termíny: 4.1.;11.1.;18.1.;25.1.;8.2.;1.3.;
8.3.;22.3.;29.3.;5.4.
termíny: 4.1.;11.1.;18.1.;25.1.;8.2.;1.3.;8.3.;
22.3.;29.3.;5.4.
skupina 7 KURZ UZAVŘEN
skupina 8 KURZ UZAVŘEN
středa 14:50 – 15:50, učebna MAT pátek: 14:30 – 15:30, učebna
Monika Silberová Klára Spáčilová
termíny: 6.3.;13.3.;20.3.;27.3.;3.4.;10.4. termíny: 1.3.;8.3.;22.3.;29.3.;5.4.