Upozorňujeme, že tyto kurzy probíhají již od listopadu 2021 a není již možné se na ně přihlásit.

Přihlášky na kurzy ve školním roce 2022/23 budeme přijímat od konce srpna 2022.

Kurzy jsou určeny pro uchazeče o osmileté gymnázium. Tito žáci budou konat povinné státní přijímací zkoušky na gymnázium z českého jazyka a literatury, dále matematiky a jejich aplikací (tzv. jednotná přijímací zkouška). Náplní kurzu je zopakovat učivo podle RVP ZŠ zmíněných oblastí, a tím studenty připravit na přijímací zkoušky ve státní části. Ve školním roce 2021/22 se všechny přípravné kurzy konají online. 

Obsah kurzu (dotace 15 hodin, 1x týdně, hodina á 60 minut)

Český jazyk: komplexní procvičování pravopisu, význam pojmenování, skladba slova, synonyma a antonyma, jednoznačnost a mnohoznačnost pojmenování, spisovná pojmenování, stavba slova, věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, spojování vět do souvětí, slovní druhy, mluvnické kategorie ohebných slovních druhů, porozumění textu, práce s texty, základní literární pojmy.

Pomůcky: PC nebo tablet, připojení k internetu, psací potřeby, sešit

Matematika: obor přirozených čísel (operace s přirozenými čísly včetně zaokrouhlení a odhadu), vztahy a závislosti mezi čísly (rovnost, nerovnost), základní geometrické objekty (bod, přímka a její části, pravoúhelník, trojúhelník, jednoduchý osově souměrný útvar ve čtvercové síti), jednoduché konstrukce (rovnoběžka, kolmice, pravoúhelník, pravoúhlý, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník), měření vzdálenosti, obvod obrazce a obsah obrazce pomocí čtvercové sítě, jednotky (délky, obsahu, hmotnosti a času), jednoduchá tělesa; práce se strukturovanými daty (tabulka, jednoduchý grafický model), slovní úlohy a jednoduché nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Pomůcky: psací a rýsovací potřeby, sešit

Cena:

Český jazyk (15 hod.) – 3750,-Kč

Matematika (15 hod.) – 3750,-Kč

Přihlášení na kurz je možné v kanceláři školy – osobně, e-mailem či telefonicky. Kurzovné se platí výhradně převodem na bankovní účet školy před zahájením kurzu do 22. listopadu 2021. Číslo účtu 1968155359/0800, variabilní symbol 8421, do zprávy pro příjemce uvádějte prosím jméno a příjmení studenta.

Prosíme Vás při přihlášení o přesné uvedení Vaší kontaktní e-mailové adresy, na kterou přijdou další podrobné informace a odkaz na online.

 

Na kurz je možné z přihlásit se důvodu návaznosti a kontinuální přípravy pouze jako na celek 15 lekcí.

 

Doporučené kombinace kurzů:

  1. MAT 1 + ČJ 3
  2. MAT 2 + ČJ 1 nebo ČJ 3
  3. MAT 3 + ČJ 1 nebo ČJ 2

 

Děkujeme za pochopení.

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK
skupina MAT 1 skupina ČJ 1  
pondělí: 14:30 – 15:30, online pondělí: 14:30 – 15:30, online
Klára Šarová Klára Spáčilová 
termíny: 6.12.2021, 13.12., 20.12.,
3.1.2022, 10.1., 17.1., 24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 21.3., 28.3., 11.4.
termíny: 6.12.2021, 13.12., 20.12.,
3.1.2022, 10.1., 17.1., 24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 21.3., 28.3., 11.4.
skupina MAT 2  skupina ČJ 2 
pondělí: 15:40 – 16:40, online pondělí: 15:40 – 16:40, online
Monika Silberová Štěpán Lacina
termíny: 6.12.2021, 13.12., 20.12.,
3.1.2022, 10.1., 17.1., 24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 21.3., 28.3., 11.4.
termíny: 6.12.2021, 13.12., 20.12.,
3.1.2022, 10.1., 17.1., 24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 21.3., 28.3., 11.4.
skupina MAT 3 skupina ČJ 3
pátek: 14:30 – 15:30, online pátek: 14:30 – 15:30, online
Klára Šarová Štěpán Lacina
termíny: 26.11.2021, 3.12., 10.12., 17.12., 7.1.2022, 14.1., 21.1., 28.1.,  11.2., 18.2., 25.2., 4.3., 25.3., 1.4.,  8.4. termíny: 26.11.2021, 3.12., 10.12., 17.12., 7.1.2022, 14.1., 21.1., 28.1.,  11.2., 18.2., 25.2., 4.3., 25.3., 1.4.,  8.4.