Kurz je určen pro uchazeče o osmileté gymnázium. Tito žáci budou konat povinné státní přijímací zkoušky na gymnázium z českého jazyka a literatury a matematiky a jejich aplikací (tzv. jednotná přijímací zkouška). Náplní kurzu je zopakovat učivo podle RVP ZŠ zmíněných oblastí, a tím studenty připravit na přijímací zkoušky ve státní části.

Obsah kurzu (dotace 15h, 1x týdně, hodina á 60 minut)

Český jazyk: komplexní procvičování pravopisu, význam pojmenování, skladba slova, synonyma a antonyma, jednoznačnost a mnohoznačnost pojmenování, spisovná pojmenování, stavba slova, věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, spojování vět do souvětí, slovní druhy, mluvnické kategorie ohebných slovních druhů, porozumění textu, práce s texty, základní literární pojmy.

Pomůcky: psací potřeby, sešit

Matematika: obor přirozených čísel (operace s přirozenými čísly včetně zaokrouhlení a odhadu), vztahy a závislosti mezi čísly (rovnost, nerovnost), základní geometrické objekty (bod, přímka a její části, pravoúhelník, trojúhelník, jednoduchý osově souměrný útvar ve čtvercové síti), jednoduché konstrukce (rovnoběžka, kolmice, pravoúhelník, pravoúhlý, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník), měření vzdálenosti, obvod obrazce a obsah obrazce pomocí čtvercové sítě, jednotky (délky, obsahu, hmotnosti a času), jednoduchá tělesa; práce se strukturovanými daty (tabulka, jednoduchý grafický model), slovní úlohy a jednoduché nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Pomůcky: psací a rýsovací potřeby, sešit

Cena:

Český jazyk (15 hod.) – 3750,-Kč

Matematika (15 hod.) – 3750,-Kč

Přihlášení na kurz je možné v kanceláři školy – osobně, e-mailem či telefonicky. Kurzovné se platí v kanceláři školy nebo převodem na bankovní účet školy před zahájením kurzu do 15. listopadu 2020. Bankovní spojení a pokyny k platbě naleznete zde. Variabilní symbol platby je 7920. Zpráva pro příjemce, prosím, uvádějte: jméno a příjmení uchazeče + skupina/-y  (např. Jan Novák Mat2 nebo Jan Novák Mat3 a ČJ1)

Prosíme Vás při přihlášení o uvedení Vaší kontaktní e-mailové adresy.

V případě pokračování uzavření škol i v termínech konání kurzů, převedeme prezenční kurzy na online výuku. Pokud by Vám tato změna nevyhovovala, kurzovné vrátíme zpět na Váš bankovní účet.

Veškeré informace a odkaz na online kurzy pošleme před zahájením kurzů na Váš e-mail.

Pozn.:

  1. Doporučené kombinace skupin v případě zájmu o matematiku i český jazyk:

 

  1. MAT 1 + ČJ 3 (online)
  2. MAT 2 + ČJ 2 (prezenčně)
  3. MAT 3 + ČJ 1 (online)

 

  1. Na kurz je možné z přihlásit se důvodu návaznosti a kontinuální přípravy pouze jako na celek 15 lekcí
  2. V případě, že se kurzy nenaplní do počtu minimálně 10 žáků, nebudou otevřeny.
  3. V případě uzavření škol se všechny kurzy budou konat distančně.

 

Děkujeme za pochopení.

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK
skupina MAT 1 – SEMINÁŘ OBSAZEN
skupina ČJ 1  – SEMINÁŘ ZRUŠEN
Pondělí: 14:40 – 15:40, online Pondělí: 14:40 – 15:40, online
Petra Francová Štěpán Lacina
termíny: 30.11.2020, 1.12., 7.12., 14.12., 4.1.2021, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3. termíny: 30.11.2020, 1.12., 7.12., 14.12., 4.1.2021, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3.
skupina MAT 2 – SEMINÁŘ OBSAZEN
skupina ČJ 2 – SEMINÁŘ OBSAZEN
pátek: 14:30 – 15:30, učebna FYZ (2. patro) pátek: 15:40 – 16:40, učebna ČJ (2. patro)
Monika Silberová Klára Spáčilová
termíny: 27.11.2020, 4.12., 11.12., 18.12., 8.1.2021, 15.1., 22.1., 5.2., 12.2., 19.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 9.4. termíny: 27.11.2020, 4.12., 11.12., 18.12., 8.1.2021, 15.1., 22.1., 5.2., 12.2., 19.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 9.4.
skupina MAT 3 – SEMINÁŘ ZRUŠEN
skupina ČJ 3 – – SEMINÁŘ OBSAZEN
pátek: 14:30 – 15:30, online pátek: 14:30 – 15:30, online
Petra Francová Štěpán Lacina
termíny: 27.11.2020, 4.12., 11.12., 18.12., 8.1.2021, 15.1., 22.1., 5.2., 12.2., 19.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 9.4. termíny: 27.11.2020, 4.12., 11.12., 18.12., 8.1.2021, 15.1., 22.1., 5.2., 12.2., 19.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 9.4.