Milí uchazeči, vážení rodiče, nabídka přípravných kurzů pro školní rok 2021/22 se zatím připravuje. Termíny kurzů zveřejníme do konce září 2021.

Popis kurzů

Kurz je určen pro uchazeče o osmileté gymnázium. Tito žáci budou konat povinné státní přijímací zkoušky na gymnázium z českého jazyka a literatury a matematiky a jejich aplikací (tzv. jednotná přijímací zkouška). Náplní kurzu je zopakovat učivo podle RVP ZŠ zmíněných oblastí, a tím studenty připravit na přijímací zkoušky ve státní části.

 

Obsah kurzu (dotace 15 hodin, 1x týdně, hodina á 60 minut)

Český jazyk: komplexní procvičování pravopisu, význam pojmenování, skladba slova, synonyma a antonyma, jednoznačnost a mnohoznačnost pojmenování, spisovná pojmenování, stavba slova, věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, spojování vět do souvětí, slovní druhy, mluvnické kategorie ohebných slovních druhů, porozumění textu, práce s texty, základní literární pojmy.

Pomůcky: psací potřeby, sešit

Matematika: obor přirozených čísel (operace s přirozenými čísly včetně zaokrouhlení a odhadu), vztahy a závislosti mezi čísly (rovnost, nerovnost), základní geometrické objekty (bod, přímka a její části, pravoúhelník, trojúhelník, jednoduchý osově souměrný útvar ve čtvercové síti), jednoduché konstrukce (rovnoběžka, kolmice, pravoúhelník, pravoúhlý, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník), měření vzdálenosti, obvod obrazce a obsah obrazce pomocí čtvercové sítě, jednotky (délky, obsahu, hmotnosti a času), jednoduchá tělesa; práce se strukturovanými daty (tabulka, jednoduchý grafický model), slovní úlohy a jednoduché nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Pomůcky: psací a rýsovací potřeby, sešit

Cena:

Český jazyk (15 hod.) – 3750,-Kč

Matematika (15 hod.) – 3750,-Kč

Přihlášení na kurz je možné v kanceláři školy – osobně, e-mailem či telefonicky. Kurzovné se platí v kanceláři školy nebo převodem na bankovní účet školy před zahájením kurzu do 15. listopadu 2021. Podrobnější informace k platbě zveřejníme po zveřejnění nabídky jednotlivých kurzů.

Prosíme Vás při přihlášení o uvedení Vaší kontaktní e-mailové adresy.

V případě pokračování uzavření škol i v termínech konání kurzů, převedeme prezenční kurzy na online výuku. Pokud by Vám tato změna nevyhovovala, kurzovné vrátíme zpět na Váš bankovní účet.

Veškeré informace a odkaz na online kurzy pošleme před zahájením kurzů na Váš e-mail.