Pro školní rok 2022/2023 vyhlašujeme podle § 60 odst. 1 školského zákona přijímací řízení, a to v následujících termínech státních a školních přijímacích zkoušek do primy osmiletého studia (obor 79-41-K/81 – gymnázium, s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: anglický jazyk)

1. termín 1. kola státní jednotné přijímací zkoušky je úterý 19. dubna 2022 od 8,30 hod.
1. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je čtvrtek 21. dubna 2022 od 10,00 hod.

2. termín 1. kola státní jednotné přijímací zkoušky je středa 20. dubna 2022 od 8,30 hod.
2. termín 1. kola školní přijímací zkoušky je pátek 22. dubna 2022 od 10,00 hod.

 

Náhradní termín školní přijímací zkoušky:

Úterý 3. května 2022 od 10,00 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první i druhý termín.

 

Náhradní termíny státní jednotné přijímací zkoušky:

Úterý 10. května 2022 od 8,30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín.

Středa 11. května 2022 od 8,30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.

 

Státní jednotná zkouška

Žák může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, pokud se hlásí na dvě školy. Obě školy zohledňují vždy lepší výsledek. Státní zkouška se koná formou písemného testu z matematiky a českého jazyka a literatury.
Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (CERMAT) a zaslány školám do 28. 4. 2022 do 12,00 hod.

Školní přijímací zkouška

Žák skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů a kreativní části.

Pro šk. r. 2022/23 otevíráme jednu třídu primy osmiletého studia s počtem 26 žáků.

U uchazečů, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce (§20 zákona 561/2004 Sb.), bude nutná znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.
Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

 

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole) a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu a současně vyvěšené ve vytištěné podobě na úřední desce školy u vstupních dveřích školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil jinam a může jeho místo obsadit. Každý uchazeč od ZŠ obdrží jen jeden zápisový lístek, ten má ochranné znaky a je evidován pod evidenčním číslem. Náhradní zápisový lístek (při ztrátě, zničení) může vydat i Magistrát hl. m. Prahy.

 

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou.

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení:

Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon; Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb.; Vyhláška č. 353/2016 Sb., Vyhláška č. 27/2016 Sb., Vyhláška č. 233/2020 Sb., Nařízení vlády č. 211/2010Sb.; Zákon č. 500/2004 Sb.- Správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů.

 

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu

podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona se pro jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/81.

Student je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2022) odevzdat nebo poslat naší škole na adresu GEVO Sázavská, Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2:

1) státní přihlášku a školní přihlášku ke vzdělávání – studiu;

2) ověřenou kopii pololetního a závěrečného vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení z 5. třídy ZŠ, pokud toto nebude vyplněno na státní přihlášce s razítkem školy, ze které se uchazeč hlásí;

3) uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z PPP nebo SPC;

4) uchazeči, kteří získali a doloží předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. V takovém případě bude psán písemný projev ve školní části v anglickém jazyce.

5) uchazeči – cizinci musí dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu.

6) diplomy z vědomostních soutěží (pouze krajské vítězství a vyšší umístění).

Pozn.: Závěrečné vysvědčení z 5. třídy dodá přijatý uchazeč dle zákona nejpozději do 1. 9. 2022. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

 

Bodová kritéria k přijetí ke studiu

1) max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60%

2) max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 55 bodů + kreativita -max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělání – za pololetní vysvědčení 5. třídy s průměrem 1,00 = 40%

 

Celkem 166 bodů = 100%

 

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů na posledním místě pro přijetí rozhoduje:

1) vyšší počet bodů ze školní přijímací zkoušky;

2) pokud pomocné kritérium 1) nerozhodne, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky;

3) pokud nerozhodnou pomocná kritéria 1) ani 2) pak rozhodne případné vítězství v krajském nebo vyšším kole vědomostní soutěže (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecké, dějepisné, společenskovědné či jazyková olympiády a těmto soutěžím jiné podobné).

 

Pořadí

Pro osmileté studium otevíráme 1 třídu (primu – 26 studentů).

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí pro přijetí, musí dosáhnout ze státní jednotné zkoušky minimálního součtu hodnocení 30 bodů; ze školní přijímací zkoušky minimálně 40 bodů. Pokud tohoto minimálního součtu nedosáhnou, jsou nepřijati, a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.

Pokud se někdo z prvních 23 přijatých rozhodne, že nastoupí na jinou školu, bude na jeho místo  přijat další uchazeč podle pořadí „pod čarou“ za předpokladu, že předtím podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (autoremedura).

24. a 25. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola přijímacího řízení,

26. místo je ponecháno jako rezerva pro případné přijetí na odvolání.

Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do celkového pořadí podle dosaženého počtu bodů. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, nebo neuspějí-li, budou přijati ke studiu náhradníci „pod čarou“ dle pořadí z řádného termínu 1. kola. Obdobně bude obsazeno i ponechané místo pro odvolání.

Pokud se obor nenaplní, ředitel školy vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení

V případě legislativních změn, které určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, budou kritéria přijímacího řízení upravena.

 

Pokyny a kritéria přijímacího řízení vydává Mgr. Jan Teplý, generální ředitel GEVO

 

V Praze 7. ledna 2022