Přijímací řízení pro šk. rok 2021/22 – obor 79-41-K/81 (8leté studium) – aktualizace k 29. 1. 2021

Pro školní rok 2021/22 vyhlašujeme podle § 60 odst. 1 školského zákona přijímací řízení, a to v následujících termínech státních a školních přijímacích zkoušek do primy osmiletého studia (obor 79-41-K/81)

Termíny:
1. termín 1. kola státní jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky je

středa 14. dubna 2021  od 8,30 hod.


2. termín 1. kola státní jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky je

čtvrtek 15. dubna 2021 od 8,30 hod.

Aktuální informace k termínům přijímacího řízení najdete

na tomto odkaze.  

 

Předpokládaný konec obou zkušebních dní je cca v  15,30 hod.

 

Náhradní termín školní přijímací zkoušky:

úterý 20. dubna 2021 od 10,00 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první i druhý termín

Náhradní termíny státní jednotné přijímací zkoušky:

středa 12. května 2021 od 8,30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín

čtvrtek 13. května 2021 od  8,30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín

 

Státní jednotná zkouška

Žák může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, pokud se hlásí na dvě školy. Obě školy zohledňují vždy lepší výsledek. Státní zkouška se koná formou písemného testu z matematiky a českého jazyka a literatury.
Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (CERMAT) a zaslány školám do 28. 4. 2021 do 12,00 hod.

 

Školní přijímací zkouška

Žák skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů a kreativní části.

Pro šk. r. 2021/22 otevíráme jednu třídu primy osmiletého studia s počtem 26 žáků.

U uchazečů, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce, bude nutná znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.
Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole) a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu a současně vyvěšené ve vytištěné podobě na úřední desce školy u vstupních dveřích školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil jinam a může jeho místo obsadit. Každý uchazeč od ZŠ obdrží jen jeden zápisový lístek, ten má ochranné znaky a je evidován pod evidenčním číslem. Náhradní zápisový lístek (při ztrátě, zničení) může vydat Magistrát hl. m. Prahy.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou.

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení:
Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška MŠMT č. 671/ 2004 Sb.; Nařízení vlády č.211/2010Sb.,  Zákon č. 500/2004 Sb.- správní řád

 

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu

podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/81

Student je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2021) odevzdat/poslat naší škole (GEVO Sázavská, Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2):

1. státní přihlášku a školní přihlášku ke vzdělávání – studiu;
2. ověřenou kopii pololetního a závěrečného vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení z 5. třídy ZŠ, pokud  toto nebude vyplněno na státní přihlášce s razítkem školy, ze které se uchazeč hlásí;
3. uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z PPP nebo SPC;
4. uchazeči, kteří získali a doloží předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka.
5. uchazeči-cizinci musí dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu.
6. diplom z vědomostní soutěže (pouze krajské vítězství a vyšší umístění).

Pozn.: Závěrečné vysvědčení z 5. třídy dodá přijatý student dle zákona nejpozději do 1. 9. 2021. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

Bodová kritéria k přijetí ke studiu

1) max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60%

2) max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 55 bodů + kreativita -max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělání – za pololetní vysvědčení 5. třídy  s průměrem 1,00 = 40%

Celkem 166 bodů = 100%

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů:

1) při rovnosti bodů na posledním místě pro přijetí rozhoduje případné vítězství v krajském nebo celostátním kole vědomostní soutěže (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecké, dějepisné, společenskovědné či jazyková olympiády);

2) pokud nerozhodne ani toto, bude přijat ten, kdo má více bodů ze školní přijímací zkoušky;

3) pokud předchozí dvě ustanovení nerozhodnou, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky.

Pořadí

Pro osmileté studium otevíráme 1 třídu (primu – 26 studentů).

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí pro přijetí, musí dosáhnout ze státní jednotné zkoušky minimálního součtu hodnocení 30 bodů; ze školní přijímací zkoušky minimálně 40 bodů. Pokud tohoto minimálního součtu nedosáhnou, jsou nepřijati a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.

Prvních 23 uchazečů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí.
Pokud se někdo z prvních 23 přijatých rozhodne, že nastoupí na jinou školu, bude na jeho místo změnou rozhodnutí školy o nepřijetí na rozhodnutí o přijetí (autoremedura) přijat další uchazeč podle pořadí „pod čarou“, a to v případě, že předtím podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

24. a 25. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola přijímacího řízení.

26. místo je ponecháno jako rezerva pro případné přijetí na odvolání.

Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do celkového pořadí podle dosaženého počtu bodů. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, nebo neuspějí-li, budou přijati ke studiu náhradníci dle pořadí z řádného termínu 1. kola. Obdobně bude obsazeno i ponechané místo pro odvolání.

Pokud se obor nenaplní, ředitel školy vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení.

V případě legislativních změn Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR budou kritéria přijímacího řízení upravena.

Pokyny a kritéria vydává Mgr. Jan Teplý, generální ředitel GEVO

V Praze 20. 11. 2020 (aktualizace provedena k 29. 1. 2021).