Klasifikační řád

100 – 96%     výborně (1)
komentář: mimořádný výkon ve všech sledovaných kritériích
95 – 85%       výborně (1)
komentář: student zná bez chyby podstatu problému, dovede ho vysvětlit na odpovídající úrovni; odpovídá přesně a bez váhání na zadané otázky; problémy řeší sám, je schopen analýzy a syntézy; testy se vyznačují věcnou správností, postižením jádra problému, drží se tématu neodbíhá ke zbytečným podrobnostem; v probírané látce dokáže objevit souvislosti s předchozími znalostmi, probírané látce porozumí; jeho vyjadřovací schopnosti jsou na vysoké odborné, jazykové i stylistické úrovni
84 – 70%        chvalitebně (2)
komentář: student dovede vyložit problém, drobné nedostatky po upozornění opraví, má odpovídající vyjadřování (odborné i spisovné), k samostatnému řešení potřebuje rady profesora
69– 55%        dobře (3)
komentář: student zvládá základy problému, má chudší slovní zásobu, v učivu se orientuje,i když některé problémy neumí vyložit; pod vedením profesora dokáže samostatně pracovat a řešit jednodušší zadání
54 – 40%        dostatečně (4)
komentář: student nepracuje samostatně, při řešení problému je potřeba neustálé pomoci profesora, student neumí zapojit znalosti do logických celků, neumí vystihnout podstatu věci, je schopen se naučit pouze základní fakt
39 – 0%          nedostatečně (5)
komentář: student nezvládl minimum stanovené látky

Začátky a konce hodin

0. hodina 7,40 – 8,25
1. hodina 8,30 – 9,15
2. hodina 9,25 – 10,10
3. hodina 10,20 – 11,05

(přestávka 15 minut)

4. hodina 11,20 – 12,05
5. hodina 12,15 – 13,00
6. hodina 13,10 – 13,55
7. hodina 14,00 – 14,45

(v průběhu 5.-7. vyučovací hodiny mají třídy vždy jednu hodinu vymezenou pro oběd)

8. hodina 14,50 – 15,35
9. hodina 15,40 – 16,25