Rada rodičů je poradním orgánem ředitele školy. Je složena ze zástupců rodičů jednotlivých tříd, díky kterým je získávána zpětná vazba z této oblasti. Nemá rozhodovací pravomoci.

Rada rodičů  je informována o školních záležitostech (o třídních záležitostech na třídních schůzkách hovoří třídní učitel). Rada se může zabývat řešením obecného problémů, nezabývá se problémy jednotlivých dětí (ochrana osobnosti). Má právo tlumočit podněty ze strany rodičů, může informovat o řešeních, které škola připravila, může v lecčems pomáhat, vyjadřuje své názory apod.

Rada rodičů se schází nejméně 2x ročně a to před třídními schůzkami. Jejím důležitým zasedáním je dubnová schůzka, kdy zřizovatel předloží rozbor rozpočtu s různými variantami školného a zástupci rodičů jsou ponecháni, aby mohli svobodně vyjádřit své názory a určit, ke které variantě  se přiklonili. Zřizovatel – aby se rada rodičů necítila ovlivňována – se její debaty neúčastní, dozví se pouze výsledek, který musí Rada rodičů hlasováním schválit.

Tento návrh následně oficiálně schvaluje Školská rada, má ovšem i právo návrh ještě upravit.


Školská rada
 (Rada školy GEVO) se ze zákona skládá:

  • ze dvou volených zástupců rodičů neplnoletých studentů nebo plnoletých studentů, kteří jsou voleni celoškolními volbami. Rodiče nebo třídy navrhnou své kandidáty, případně se do voleb může přihlásit kandidát sám; ti sepíší své náměty, jak by mohli škole pomáhat, a na volebních lístcích se představí ostatním rodičům. Zpravidla při příležitosti třídních schůzek je v prostorách školy umístěna volební urna, na volby dohlíží zástupce volební komise. Po třídních schůzkách se spočítají hlasy a vyberou 2 kandidáti s největším počtem hlasů;
  • pedagogický sbor volí tajným hlasováním ze svého středu také dva zástupce;
  • zřizovatelé školy jsou členy rady ze zákona
  • jmenovaní členové a vítězové voleb jsou oznámeni zveřejněním na webu a později jsou uvedeni jmenovitě ve výroční zprávě. Rada si volí svého předsedu, pro toto volební období je zvolena Mgr. Klára Spáčilová. Ředitel školy není členem školské rady, účastní se jednání na pozvání.

Školská rada musí absolvovat nejméně dvě jednání za rok, může se sejít i k mimořádnému jednání, potřebuje-li škola její vyjádření.

Důležitým jednáním je říjnové schvalování výroční zprávy a opět jednání dubnové, kdy školská rada posoudí návrh rozpočtu a školného.

Školská rada se seznámí s výkladem rozpočtu školy, doporučením rady rodičů a sama – opět v jednání za zavřenými dveřmi – vysloví návrh svůj.

 

Členy Rady školy GEVO jsou: Členy Rady rodičů GEVO Sázavská jsou:
Dr. R. Preissová prima: Lucie Kudláčková
Jiří Němeček sekunda: Kamila Vlčková
Mgr. Martina Zikmundová, LL.M. tercie: Jaroslava Severová
Ing. et Mgr. Jan Vavřina kvarta: Michaela Otterová
Mgr. Matěj Bíža kvinta: Markéta Pavlíková
Mgr. Klára Spáčilová (předsedkyně) sexta : Dita Eckhardtová
 

 

Kontakt: radaskoly@gevo.cz

 

 

 

 

septima: Taťána Reichelová
oktáva: Alena Mocková
1. IB: Alice Miškovská
2. IB: Milan Urban
Kontakt: radarodicu.s@gevo.cz

 

Zápisy Rady školy GEVO Zápisy Rady rodičů GEVO
ZapisRS_duben2022.pdf

ZapisRS_rijen2021.pdf

ZapisRS_kveten2021.pdf

ZapisRS_rijen2020.pdf

ZapisRS_kveten2020.pdf

ZapisRS_rijen2019.pdf

ZapisRS_duben2019.pdf

ZapisRS_rijen2018.pdf

 

ZapisRR_duben2022.pdf

ZapisRR_prosinec2021.pdf

ZapisRR_kveten2021.pdf

ZapisRR_duben-kveten2021.pdf

ZapisRR_duben2021.pdf

ZapisRR_prosinec2020.pdf

ZapisRR_kveten2020.pdf

ZapisRR_prosinec2019.pdf

ZapisRR_duben2019.pdf

Zapis RR_prosinec2018.pdf