Školné na školní rok 2021/22

Na zasedáních Rady rodičů GEVO Jižní Město dne 4. 5. 2021 a Rady rodičů GEVO Sázavská dne 5. 5. 2021 byl projednán návrh rozpočtu školy a doporučen ke schválení Radou Školy GEVO. RŠ GEVO tento rozpočet na příští školní rok schválila dne 5. 5. 2021. Rady schválily výši školného v hodnotě

7 095 Kč měsíčně –  tj. celkem školné činí 85 140 Kč

Školné je dle smlouvy možné hradit převodem na účet GEVO Sázavská 1968155359/0800 formou:

1)    12 měsíčních splátek
(7095 Kč, splatné vždy k 1. dni kalendářního měsíce, počínaje ke dni 1. 7. 2021 a konče k 1. 6. 2022)

2)    pololetně – 2 splátky
(42 570 Kč, splatné k 1. 7. 2021 a k 1. 1. 2022)

3)    jednorázově
(85 140 Kč, splatné k 1. 7. 2021)

Studenti prvních ročníků platí speciální vstupní balíček, který zahrnuje iPad, úvodní kurz Eldorádo a některé další učební materiály. Cena balíčku pro školní rok 2021/22 je 19 000 Kč.

Školné pro studenty, kteří přestupují do IB DP programu z jiných škol než GEVO, je 120 tis. Kč ročně.  Varianty rozvrhů splátek jsou totožné.

Variabilní symbol je trojmístné číslo studenta (zjistíte v kanceláři školy či u účetní).

Jiří Němeček, jednatel