Výše školného stanovená na školní rok 2022/23 pro studenty, kteří zahájí na základě nové smlouvy studium od 1. září 2022:

Běžné školné:

je stanoveno na 10 000 Kč měsíčně.

K zařazení do této kategorie rodiče učiní ve smlouvě jednoduché prohlášení, bez dalšího dokládání, že jejich čistý průměrný příjem nepřesahuje limit 100 tis. Kč zvýšený o náklady na vzdělání (tzn. že školné činí více než 10 % jejich čistého rodinného příjmu; uvedený limit se vždy zvyšuje za každé vyživované dítě do věku 26 let o paušál 25 tis. Kč, nebo o skutečně vynaložené náklady na výchovu a vzdělávání, pokud jsou vyšší než uved. paušál).*)

Plné školné:

je stanoveno na 12 500 Kč měsíčně.

Do této kategorie spadají rodiče, kteří neučiní prohlášení uvedené v kategorii „Běžné školné“.

Snížené školné – stipendium:

je stanovováno individuálně v rozmezí 0 Kč – 8 000 Kč měsíčně.

 O zařazení do této kategorie rozhoduje stipendijní komise na základě písemné žádosti rodičů s doložením čistého příjmu rodičů a studijních výsledků uchazeče/studenta. Žádost o zařazení do kategorie „Snížené školné“ mohou požádat rodiče studenta/uchazeče kdykoliv během studia.

Smyslem existence této kategorie je nejen umožnit studium na naší škole vybraným nadaným studentům s nedostatečným finančním zázemím, ale zejména umožnit dokončení studia našim studentům, jejichž rodinná finanční situace se během doby studia zhorší tak, že by jinak byli nuceni studium předčasně ukončit.

Finanční prostředky umožňující zařazení do této kategorie škola získává zejména z plateb školného ostatních rodičů hrazeného nad rámec kategorie „Běžné školné“.

 

Studenti prvních ročníků platí jednorázový vstupní balíček, který zahrnuje osobní iPad, úvodní adaptační kurz GO! a některé další učební materiály. Cena balíčku pro školní rok 2022/23 je 20 000 Kč.

____________________

Výše uvedené limity a paušální částky se v dalších letech posouvají na základě inflace vyhlašované ČSÚ. Školné je jednou ročně upravováno Radou školy GEVO na základě doporučení Rad rodičů GEVO, přičemž vývoj školného je určován z největší části celkovou inflací a růstem učitelských mezd v celé ČR

____________________

*) = Příklad: Rodina se dvěma dětmi spadá do této kategorie, pokud příjem za minulý kalendářní rok nepřevýší částku 12 x (100 000 + 50 000) Kč, tj. 1,8 mil. Kč v čistém, což odpovídá např. 2,2 mil. Kč v hrubém.


Jak platit školné
(odkaz1)

Výše školného stanovená na školní rok 2022/23 pro studenty, kteří zahájili studium na základě smlouvy uzavřené před rokem 2022 (dobíhající smlouvy):

Školné (dobíhající):

 je stanoveno na 8 000 Kč měsíčně.

Do této kategorie spadají rodiče, kteří podepsali smlouvu o studiu před rokem 2022.

Ve školním roce 2022/23 škola zavádí nový systém školného (odkaz), ke kterému se stávající rodiče mohou dobrovolně připojit. Tím podpoří existenci stipendijního programu pro nadané studenty a „záchranné sítě“ pro ty z našich studentů, jimž se během studia zhorší finanční situace tak, že by nemohli dokončit studium na naší škole. Tito rodiče také umožní budování kvalitnějšího materiálního zázemí pro všechny studenty.

Jak platit školné (odkaz2)