je motto našeho programu, přesně školního vzdělávacího programu (ŠVP). Rozhodně tím nemyslíme stoupat po příčkách laciné kariéry. Stoupáme, když se zdokonalujeme, když si klademe náročné cíle a plníme náročné úkoly. Stoupáme, když se zamýšlíme nad sebou samými, když tříbíme své názory a morální hodnoty.  Stoupáme, když uznáme práci druhých a dokážeme s nimi spolupracovat. Jen tak se dostaneme tam, kde vidíme dál, vidíme svět nikoli v detailech, ale v souvislostech, vidíme za okraj malosti, tuposti a nesnášenlivosti. Vidět dál, to znamená i pohlížet do budoucnosti, nepodlehnout tomu svůdnému tady a teď, nepodlehnout hledání okamžité výhody a neodmítat uskrovnit se, abychom neohrozili to, co nás čeká. Při stoupání sbíráme zkušenosti –  já přeji našim budoucím studentům, aby jejich zkušenosti byly jen takové, které jim budou sloužit jako odrazový můstek, jako příjemný start do dalšího období jejich života.

Takto jsme představili ŠVP veřejnosti. Pro laika je to poněkud tajemná zkratka, pro každého kantora vzpomínka na hodiny společné práce, ladění, pilování – tedy vymýšlení školního vzdělávacího programu. Tento program, vycházející z osnovy RVP- tedy Rámcového vzdělávacího programu dodaného ministerstvem školství, umožňuje školám zvolit si v poněkud úzkém prostoru daném oním rámcem svoji vlastní náplň vzdělání.  Pro nás to znamenalo sladit předchozí nadstandardní samostatný učební program (vytvořený při založení školy dr. Preissovou) s danými požadavky ministerstva školství.

Především bylo nutné zachovat nadstandardy, kterými  se odlišujeme ve výuce od ostatních škol.

  1. oddělení českého jazyka jako jazykového předmětu od literatury, divadla a filmu

S tímto dělením pracujeme již od roku 1992, protože jak jazyk, tak umělecký předmět si zaslouží vyučovat samostatně. Ministerstvo k tomuto poznatku dospělo teprve při nedávné školské reformě a ponechalo ředitelům možnost volby.  

V jazyce se můžeme soustředit nejen na upevnění gramatických znalostí, ale i na  mluvený projev- tedy rétoriku a procvičování slohových kategorií, nutných ke zvládnutí písemných projevů.

Literaturu jsme mohli obohatit interpretací- tedy porozuměním textu a to nejen psanému, ale i viděnému (divadlo, film). Zároveň to umožňuje nenásilnou cestou vést studenty ke čtenářské gramotnosti.

Mediální výchova pomůže v orientaci v médiích a jejich úloze ve formování společnosti.

  1. výuka cizích jazyků

Je důležitou součástí vzdělání, proto umožňujeme studentům pokračovat v úrovni, které dosáhli v základní škole. Někdy však je to problém, protože mezi výukou v jednotlivých ZŠ jsou veliké rozdíly.  I tak dopřáváme studentům tento velký nadstandard malých jazykových skupin. Pro ty, kteří již jazykem vládnou na slušné úrovni je připraven diferenciační program, který vedou rodilí mluvčí. A samozřejmě umožňujeme přípravu na mezinárodní zkoušky jazyka.

Volitelná japonština je pro ty, kdo oplývají silnou vůlí a touhou vyzkoušet něco obtížného, nebo budou japonštinu potřebovat. A tak za obrovského zájmu celé školy jsme měli už 2x maturitu z japonštiny a to jako volitelného pátého předmětu.

  1. výuka matematiky

Vychází ze zájmu studentů o matematiku, a proto dělíme ročník na 2-3 skupiny, podle počtu studentů.  Jedna skupina je pro zájemce o matematiku, ev. pro budoucí maturanty z matematiky, druhá skupina je pro ty, kteří si myslí, že je jim matematika vzdálená. Obě samozřejmě splní základní gymnaziální učivo (slabší skupina jednodušším postupem).

  1. filosofie a etika

Filosofie jako samostatný předmět učí studenty o způsobech evropského myšlení a přispívá tak k pochopení pozdější politologie. Ta je součástí rozvětveného předmětu Základy společenských věd, neboli chápání mezilidských vztahů od psychologie, práva až po ekonomii a finanční gramotnost. K tomu se přidává v posledních ročnících profesní volba. Vysokým nadstandardem jsou psychologické testy zaměřené na volbu budoucího studia, event. povolání, vyhodnocené psycholožkou školy, které pomohou při výběru životní dráhy. K filosofii patří i etika- tedy výchova k mravnosti a morálce a nesmírně potřebná etiketa- čili jak se chovat ve společnosti.

  1. přírodní vědy

doplňují a rozšiřují humanitní obory o vědecký přístup k základním lidským problémům a vysvětlují podstatu světa a kosmu.  Bez fyziky, chemie, biologie by student nezískal ucelený pohled na svět, na vývoj, na budoucnost . Těm , co se o tyto vědy zajímají hlouběji, můžeme nabídnout rozšiřující semináře. Zeměpis a geologie završují a spojují tento okruh= humanitní + přírodovědné obory. Pěstovat vztah k přírodě, krajině  a vypěstovat zdravé ekologické povědomí je samozřejmým  výsledkem celkového ducha školy.

  1. estetická výchova

propojuje pravou a levou hemisféru svým pojetím tvůrčích předmětů, které jsou nezbytné pro způsob myšlení, uvolňují kreativitu, která je potřebná při řešení jakéhokoli problému z kterékoli oblasti lidské činnosti. Výtvarná nebo hudební složka vyrovnává náročnou práci mnoha vědců, vynálezců, objevitelů, ekonomů či filosofů. Proto je nezbytná pro ucelený vývoj našeho studenta

Pro zdravý rozvoj tělesné stránky je důležitý pohyb, tedy tělesná výchova doprovázená výchovou ke zdravému životnímu stylu.

 Ze seminářů je oblíbená religionistika mapující nejen hlavní světová náboženství, ale podávající obraz světa z tohoto pohledu.  Jen na základě vědění a pochopení těchto oblastí je možné chápat rozdílné náboženské  postoje, rozdílná etnika a vytvářet si tolik potřebnou toleranci k odlišným kulturám.

Důležitou součástí výuky jsou mezipředmětové vazby, kdy jedno téma je probíráno ve více předmětech. Tímto slaďováním určitých témat jsme začínali také v úplných počátcích- kdy např. antika byla probírána od historie až po tělesnou výchovu; každý předmět totiž nese určité antické dědictví včetně jazyků, které přejaly hodně slov. Tak student získával co nejširší znalosti k danému problému. Současné prolínání témat se neděje v tak širokém záběru, je individuálnější a má možnost se ve spirále vracet k získaným předchozím vědomostem a na nich stavět. Student je tak více účasten na řešení problému.