Absolvent Gymnázia Evolution se kromě zvládnutí látky vymezené školním vzdělávacím plánem vyznačuje zvládnutím vzdělanostních kompetencí a sociálních dovedností, které jsou základem pro jeho další úspěšný profesní rozvoj, a to především: 

 • celkovou kultivovaností osobnosti a společenským chováním a vystupováním
 • připraveností na další profesní dráhu ve zvolených vědních oborech
 • dobrou znalostí dvou světových jazyků
 • vědomím o svém nadání či talentu v určité oblasti, který mu bude umožněno rozvíjet po celou dobu studia
 • zvládnutím mateřského jazyka po stránce písemné a mluvní, osvojení kultivované řeči, schopnosti vést výklad, diskusi a argumentaci;
 • schopností řešit problémy, které přináší život i studium
 • schopností rozvíjet ty vlastnosti, které jsou základem pozitivního, kulturního a zdravého vztahu k životu
 • schopností tvořivé práce
 • schopností zacházet s fakty i domněnkami (klademe důraz na to, aby věděl, kde příslušná fakta najít)
 • schopností orientovat se v mezilidských vztazích a politickém dění
 • schopností vnímat umění a rozumět mu, chránit umělecké projevy lidstva
 • schopností prosazovat ekologické přístupy k řešení problémů
 • úsilím o rozvinutí osobnosti v souladu s jeho psychickými možnostmi a v souladu s jeho individualitou
 • chápáním demokracie a poznáním filosofických a etických aspektů v chápání okolního světa, tolerancí k různým kulturním a náboženským projevům a jejich pochopení.