Na zasedáních Rady rodičů GEVO Jižní Město dne 19.4. 2022, a Rady rodičů GEVO Sázavská dne 20. 4. 2022 byl projednán návrh rozpočtu školy a doporučen ke schválení Radou školy GEVO. RŠ GEVO tento rozpočet na příští školní rok schválila dne 20. 4. 2022. 

Rady doporučily a schválily výši školného pro stávající studenty na hodnotě 8 000 Kč měsíčně (12 splátek za celý školní rok 2022/23, celkem 96 000 Kč) ve  formě:

  •  12 měsíčních splátek (8 000 Kč, splatné vždy k 1. dni kalendářního měsíce, počínaje ke dni 1. 7. 2022 a konče k 1. 6. 2023), nebo
  • 2 pololetních splátek (48 000 Kč, splatné k 1. 7. 2022 a k 1. 1. 2023), nebo
  • 1 roční splátky (96 000 Kč, splatné k 1. 7. 2022).

Školné pro studenty, kteří přestupují do IB DP programu z jiných škol než GEVO, je 12 500 tis. Kč měsíčně.

Školné se dle smlouvy hradí převodem na účet GEVO Sázavská 1968155359/0800, variabilní symbol je čtyřmístné číslo studenta (zjistíte v kanceláři školy či u účetní).