Vážení rodiče,

zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 49 uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státní jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. (viz níže). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Úložní lhůta je 10 dní. Po převzetí rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí k řediteli školy a to 3 pracovních dnů.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty, tj. do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 18. 5. 2022

V Praze dne 18. 5. 2022

Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – přijatí uchazeči

Aktualizováno dne 18. 5. 2022

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2022
do 1. ročníku šestiletého studia po vřazení výsledků náhradního termínu obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

Pořadí Přidělené registrační číslo Body Výsledek řízení
1 6050 157 přijat(a)
2 6161 přijat(a)
3 6022 přijat(a)
4 6057 přijat(a)
5 6142 přijat(a)
6 6008 přijat(a)
7 6156 přijat(a)
8 6044 přijat(a)
9 6066 přijat(a)
10 6072 přijat(a)
11 6034 přijat(a)
12 6087 přijat(a)
13 6092 přijat(a)
14 6153 přijat(a)
15 6138 přijat(a)
16 6098 přijat(a)
17 6070 přijat(a)
18 6060 přijat(a)
19 6089 přijat(a)
20 6064 přijat(a)
21 6056 přijat(a)
22 6132 přijat(a)
23 6117 přijat(a)
24 6140 přijat(a)
25 6019 přijat(a)
26 6099 přijat(a)
27 6100 přijat(a)
28 6146 přijat(a)
29 6115 přijat(a)
30 6127 přijat(a)
31 6136 přijat(a)
32 6128 přijat(a)
33 6018 přijat(a)
34 6016 přijat(a)
35 6091 přijat(a)
36 6074 přijat(a)
37 6017 přijat(a)
38 6078 přijat(a)
39 6024 přijat(a)
40 6026 přijat(a)
41 6011 přijat(a)
42 6039 přijat(a)
43 6007 přijat(a)
44 6107 přijat(a)
45 6021 přijat(a)
46 6051 přijat(a)
47 6025 přijat(a)
48 6027 přijat(a)
49 6137 83 přijat(a)

V Praze dne 18. 5. 2022
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 18. 5. 2022

Mgr. Tomáš Mikeska
Ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město

 

Výsledné pořadí všech uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníku šestiletého studia po vřazení výsledků náhradního termínu obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

Pořadí Přidělené registrační číslo přijat/nepřijat/náhradník
1 6062 přijat(a)
2 6050 přijat(a)
3 6067 přijat(a)
4 6161 přijat(a)
5 6113 přijat(a)
6 6040 přijat(a)
7 6090 přijat(a)
8 6022 přijat(a)
9 6165 přijat(a)
10 6095 přijat(a)
11 6042 přijat(a)
12 6057 přijat(a)
13 6142 přijat(a)
14 6035 přijat(a)
15 6008 přijat(a)
16 6023 přijat(a)
17 6156 přijat(a)
18 6044 přijat(a)
19 6066 přijat(a)
20 6072 přijat(a)
21 6034 přijat(a)
22 6124 přijat(a)
23 6087 přijat(a)
24 6092 přijat(a)
25 6153 přijat(a)
26 6138 přijat(a)
27 6098 přijat(a)
28 6070 přijat(a)
29 6060 přijat(a)
30 6089 přijat(a)
31 6094 přijat(a)
32 6064 přijat(a)
33 6056 přijat(a)
34 6108 přijat(a)
35 6132 přijat(a)
36 6117 přijat(a)
37 6086 přijat(a)
38 6140 přijat(a)
39 6019 přijat(a)
40 6099 přijat(a)
41 6103 přijat(a)
42 6100 přijat(a)
43 6146 přijat(a)
44 6115 přijat(a)
45 6127 přijat(a)
46 6119 přijat(a)
47 6131 přijat(a)
48 6136 přijat(a)
49 6128 přijat(a)
50 6018 přijat(a)
51 6016 nepřijat(a) – náhradník
52 6052 nepřijat(a) – náhradník
53 6091 nepřijat(a) – náhradník
54 6106 nepřijat(a) – náhradník
55 6031 nepřijat(a) – náhradník
56 6133 nepřijat(a) – náhradník
57 6074 nepřijat(a) – náhradník
58 6143 nepřijat(a) – náhradník
59 6017 nepřijat(a) – náhradník
60 6078 nepřijat(a) – náhradník
61 6024 nepřijat(a) – náhradník
62 6026 nepřijat(a) – náhradník
63 6093 nepřijat(a) – náhradník
64 6148 nepřijat(a) – náhradník
65 6011 nepřijat(a) – náhradník
66 6039 nepřijat(a) – náhradník
67 6007 nepřijat(a) – náhradník
68 6107 nepřijat(a) – náhradník
69 6021 nepřijat(a) – náhradník
70 6134 nepřijat(a) – náhradník
71 6051 nepřijat(a) – náhradník
72 6037 nepřijat(a) – náhradník
73 6025 nepřijat(a) – náhradník
74 6027 nepřijat(a) – náhradník
75 6137 nepřijat(a) – náhradník
76 6006 nepřijat(a)
77 6079 nepřijat(a)
78 6033 nepřijat(a)
79 6139 nepřijat(a)
80 6102 nepřijat(a)
81 6081 nepřijat(a)
82 6149 nepřijat(a)
83 6029 nepřijat(a)
84 6155 nepřijat(a)
85 6069 nepřijat(a)
86 6121 nepřijat(a)
87 6002 nepřijat(a)
88 6105 nepřijat(a)
89 6118 nepřijat(a)
90 6109 nepřijat(a)
91 6045 nepřijat(a)
92 6012 nepřijat(a)
93 6010 nepřijat(a)
94 6003 nepřijat(a)
95 6077 nepřijat(a)
96 6015 nepřijat(a)
97 6009 nepřijat(a)
98 6053 nepřijat(a)
99 6141 nepřijat(a)
100 6001 nepřijat(a)
101 6004 nepřijat(a)
102 6159 nepřijat(a)
103 6075 nepřijat(a)
104 6120 nepřijat(a)
105 6101 nepřijat(a)
106 6055 nepřijat(a)
107 6085 nepřijat(a)
108 6065 nepřijat(a)
109 6076 nepřijat(a)
110 6020 nepřijat(a)
111 6049 nepřijat(a)
112 6028 nepřijat(a)
113 6122 nepřijat(a)
114 6038 nepřijat(a)
115 6071 nepřijat(a)
116 6058 nepřijat(a)
117 6059 nepřijat(a)
118 6084 nepřijat(a)
119 6104 nepřijat(a)
120 6130 nepřijat(a)
121 6147 nepřijat(a)
122 6152 nepřijat(a)
123 6144 nepřijat(a)
124 6063 nepřijat(a)
125 6116 nepřijat(a)
126 6112 nepřijat(a)
127 6047 nepřijat(a)
128 6114 nepřijat(a)
129 6036 nepřijat(a)
130 6145 nepřijat(a)
131 6043 nepřijat(a)
132 6014 nepřijat(a)
133 6157 nepřijat(a)
134 6088 nepřijat(a)
135 6080 nepřijat(a)
136 6005 nepřijat(a)
137 6032 nepřijat(a)
138 6129 nepřijat(a)
139 6073 nepřijat(a)
140 6061 nepřijat(a)
141 6048 nepřijat(a)
142 6158 nepřijat(a)
143 6046 nepřijat(a)
144 6123 nepřijat(a)
145 6013 nepřijat(a)
146 6150 nepřijat(a)
147 6163 nepřijat(a)
148 6154 nepřijat(a)
149 6041 nepřijat(a)
150 6111 nepřijat(a)
151 6096 nepřijat(a)
152 6162 nepřijat(a)
153 6054 nepřijat(a)
154 6097 nepřijat(a)
155 6083 nepřijat(a)
156 6030 nepřijat(a)

Datum zveřejnění pořadí všech uchazečů pod přiděleným registračním číslem : 18. 5. 2022

Mgr. Tomáš Mikeska

ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město

V Praze dne 18. 5. 2022