Vážení rodiče,

zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 27 uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státní jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. (viz níže). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Úložní lhůta je 10 dní. Po převzetí rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí k řediteli školy a to 3 pracovních dnů.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty, tj. do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.

V Praze dne 20. 5. 2022

Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – přijatí uchazeči

Aktualizováno dne 20. 5. 2022

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2022
do 1. ročníku čtyřletého studia po vřazení výsledků náhradního termínu obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

Pořadí Přidělené registrační číslo Body Výsledek řízení
1 4055 151 přijat(a)
2 4088 přijat(a)
3 4007 přijat(a)
4 4057 přijat(a)
5 4027 přijat(a)
6 4008 přijat(a)
7 4036 přijat(a)
8 4018 přijat(a)
9 4019 přijat(a)
10 4056 přijat(a)
11 4033 přijat(a)
12 4044 přijat(a)
13 4031 přijat(a)
14 4052 přijat(a)
15 4079 přijat(a)
16 4078 přijat(a)
17 4001 přijat(a)
18 4030 přijat(a)
19 4081 přijat(a)
20 4016 přijat(a)
21 4070 přijat(a)
22 4041 přijat(a)
23 4024 přijat(a)
24 4060 přijat(a)
25 4059 přijat(a)
26 4040 přijat(a)
27 4009 120 přijat(a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 20. 5. 2022

Mgr. Tomáš Mikeska

ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město

V Praze dne 20. 5. 2022

 

Výsledné pořadí všech uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníku čtyřletého studia po vřazení výsledků náhradního termínu obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

Pořadí Přidělené registrační číslo přijat/nepřijat/náhradník
1 4055 přijat(a)
2 4026 přijat(a)
3 4088 přijat(a)
4 4007 přijat(a)
5 4038 přijat(a)
6 4085 přijat(a)
7 4057 přijat(a)
8 4027 přijat(a)
9 4071 přijat(a)
10 4008 přijat(a)
11 4065 přijat(a)
12 4036 přijat(a)
13 4018 přijat(a)
14 4062 přijat(a)
15 4019 přijat(a)
16 4056 přijat(a)
17 4033 přijat(a)
18 4044 přijat(a)
19 4013 přijat(a)
20 4031 přijat(a)
21 4052 přijat(a)
22 4079 přijat(a)
23 4078 přijat(a)
24 4001 přijat(a)
25 4080 přijat(a)
26 4030 přijat(a)
27 4081 nepřijat(a) – náhradník
28 4016 nepřijat(a) – náhradník
29 4035 nepřijat(a) – náhradník
30 4005 nepřijat(a) – náhradník
31 4070 nepřijat(a) – náhradník
32 4041 nepřijat(a) – náhradník
33 4024 nepřijat(a) – náhradník
34 4073 nepřijat(a) – náhradník
35 4029 nepřijat(a) – náhradník
36 4060 nepřijat(a) – náhradník
37 4028 nepřijat(a) – náhradník
38 4059 nepřijat(a) – náhradník
39 4040 nepřijat(a) – náhradník
40 4046 nepřijat(a) – náhradník
41 4009 nepřijat(a) – náhradník
42 4053 nepřijat(a) – náhradník
43 4034 nepřijat(a) – náhradník
44 4025 nepřijat(a) – náhradník
45 4082 nepřijat(a) – náhradník
46 4095 nepřijat(a) – náhradník
47 4067 nepřijat(a) – náhradník
48 4063 nepřijat(a) – náhradník
49 4074 nepřijat(a) – náhradník
50 4017 nepřijat(a) – náhradník
51 4015 nepřijat(a) – náhradník
52 4021 nepřijat(a) – náhradník
53 4083 nepřijat(a) – náhradník
54 4086 nepřijat(a) – náhradník
55 4058 nepřijat(a) – náhradník
56 4043 nepřijat(a) – náhradník
57 4048 nepřijat(a) – náhradník
58 4077 nepřijat(a) – náhradník
59 4072 nepřijat(a) – náhradník
60 4092 nepřijat(a) – náhradník
61 4039 nepřijat(a) – náhradník
62 4075 nepřijat(a) – náhradník
63 4054 nepřijat(a) – náhradník
64 4066 nepřijat(a) – náhradník
65 4069 nepřijat(a) – náhradník
66 4032 nepřijat(a) – náhradník
67 4003 nepřijat(a)
68 4090 nepřijat(a)
69 4012 nepřijat(a)
70 4002 nepřijat(a)
71 4023 nepřijat(a)
72 4014 nepřijat(a)
73 4089 nepřijat(a)
74 4049 nepřijat(a)
75 4076 nepřijat(a)
76 4004 nepřijat(a)
77 4091 nepřijat(a)
78 4084 nepřijat(a)
79 4042 nepřijat(a)
80 4020 nepřijat(a)
81 4045 nepřijat(a)
82 4011 nepřijat(a)
83 4064 nepřijat(a)
84 4006 nepřijat(a)
85 4037 nepřijat(a)
86 4093 nepřijat(a)
87 4022 nepřijat(a)
88 4050 nepřijat(a)
89 4087 nepřijat(a)
90 4068 nepřijat(a)
91 4094 nepřijat(a)
92 4098 nepřijat(a)
93 4047 nepřijat(a)
94 4010 nepřijat(a)

Datum zveřejnění pořadí všech uchazečů pod přiděleným registračním číslem : 20. 5. 2022

Mgr. Tomáš Mikeska

ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město

V Praze dne 20. 5. 2022