K osvědčeným postupům akademické poctivosti patří:

  • Legitimní spolupráce: žáci spolupracují při provádění experimentů. Laboratorní zpráva odráží skupinovou práci, analýza však musí být samostatnou prací každého jednotlivého žáka.
  • Povědomí oduševním vlastnictví: vyjádření nebo myšlenky chráněné patenty, autorskými právy, ochrannými známkami či jinými zákony. Každému jednotlivci náleží právo ke svým myšlenkám. Žáci je mohou libovolně používat, musí však řádně uvést, čí myšlenky použili.
  • Uvedení původního autora: při citacích jsou žáci povinni v poznámkách a odkazech řádně uvést autora.
  • Nepoctivost je jednání, které má, za následek skutečnost, že žák nečestně získá výhodu v jedné či více hodnocených oblastech.
  • Zahrnuje:
  • Plagiátorství: prezentování práce nebo duševního vlastnictví (obrázky, psané slovo, myšlenky nebo jiné materiály, včetně obsahu internetu) jiné osoby jako své vlastní nebo bez řádného uvedení autora, ať již úmyslně či neúmyslně.
  • Sem patří i nepoctivá spolupráce žáků, kdy žák umožní opsat svou práci a jiný žák ji odevzdá k hodnocení jako svou, popř. uvést na projektu jméno žáka, který se na něm dostatečně nepodílel.
  • Duplikace práce: případ, kdy žák opakovaně odevzdá stejnou práci k podobným zadáním.
  • Jiné jednání, které může přinést nečestnou výhodu: např. záměrné falšování údajů zjištěných výzkumem nebo údajů v rámci dobrovolnických programů, přinesení nepovolených materiálů do zkušební místnosti nebo nežádoucí pomoc jinému žáku.

Žák jedná čestně a poctivě, má silný smysl pro férovost a spravedlnost a respektování důstojnosti a práv lidí po celém světě. Žák přijímá odpovědnost za své jednání a z něj plynoucí důsledky.

Ať již žáci píší samostatnou písemnou práci nebo si připravují ústní projev, vždy se od nich očekává, že nejprve provedou průzkum a až poté začnou s vyhledáváním informací. Je potřeba zjistit, k čemu v dané oblasti došli jiní. Pokud si žáci nejsou něčím jisti, požádají o pomoc. To mohou učinit jen tehdy, pokud dokážou efektivně komunikovat, jsou zvyklí brát v potaz různé úhly pohledu, což znamená, že musí být nepředpojatí.  Jelikož je učení založeno na interakci myšlenek, je důležité rozlišit, kdo s kterou myšlenkou přišel. 

Důsledky porušení pravidel akademické poctivosti nebo nepoctivého jednání

 

Událost Důsledky
ÚROVEŇ 1 –       neúmyslná akademická nepoctivost, například neuvedené zdroje, spolupráce ve skupině nad povolený rámec, nepovolená pomoc od doučujícího apod. –       ústní napomenutí

–       žák práci odevzdá znovu

ÚROVEŇ 2 –       druhé a třetí porušení akademické poctivosti na úrovni 1 –       žák práci odevzdá znovu

–       rodiče jsou písemně informováni

–       žák dostane písemné napomenutí třídního učitele

ÚROVEŇ 3 –       záměrná akademická nepoctivost, například podvádění při zkoušce (např. používání nepovolených pomůcek, včetně mobilních telefonů, chytrých hodinek apod.), opsání práce jiného žáka, umožnění jinému žákovi, aby opsal jeho práci (v obou případech oba žáci získají hodnocení 0%)

–       úroveň 1 je porušena počtvrté

–       uděleno hodnocení 0%, práci nelze odevzdat znovu

–       podle závažnosti přestupku škola přistoupí ke kázeňskému opatření (od napomenutí až po 3 měsíční podmíněné vyloučení ze školy)

–       rodiče jsou pozváni do školy k pohovoru

ÚROVEŇ 4 –       porušení podmínečného vyloučení

–       úroveň 1 je porušena popáté

–       vyloučení z GEVO

–       rodiče jsou pozváni do školy a tam osobně informováni o případu