Obecná ustanovení

Škola realizuje právo studenta na vzdělání. Studentům splňujícím podmínky ke studiu umožňuje přístup ke vzdělání bez ohledu na národnostní a sociální původ, náboženské vyznání a politické smýšlení.

Výchova a vzdělání na škole směřuje k harmonickému rozvoji studentů, k vzájemnému respektování a respektování ostatních občanů a jejich práv, posilování úcty k člověku, ke kulturním hodnotám nejen vlastní země, ale uznávaných hodnot i práv jiných národů.

Školní řád respektuje Úmluvu o právech dítěte, Listinu lidských práv a svobod a upravuje pravidla slušného chování pro pobyt studentů ve škole a na školních akcích.

Škola připravuje studenty pro aktivní život ve svobodné společnosti.

Práva studentů

Student má právo vzdělávat se v oboru, rozvíjet své zájmy, zvyšovat svůj odborný i kulturně společenský růst.

Student má právo na respektování svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

Má právo na ochranu osobního majetku za předpokladu, že je uložen na patřičném místě; cennosti mohou být uloženy v trezoru v kanceláři školy.

Každý student a jeho zákonný zástupce má právo obracet se přímo k řediteli školy nebo ke zřizovateli, eventuálně ke Školské radě se svými připomínkami, stížnostmi, návrhy a problémy, nebo na ně upozornit třídního učitele; při školních problémech konzultují nejprve s třídním učitelem, ten může doporučit konzultaci se školním psychologem. Při osobních problémech konzultují přímo se školním psychologem

Za svobodné vyjádření svých názorů nesmí být studenti postihováni, pokud se neprokáže záměr urazit nebo poškodit druhou osobu nebo pověst školy.

Student má možnost účastnit se jednání o své osobě kromě případů, kterých se týkají zvláštní předpisy o ochraně dat.

Student má právo opravit si neúspěšné hodnocení v jednotlivých předmětech podle klasifikačního řádu, který je součástí Řádu školy.

Student má právo prostřednictvím Rady studentů pomáhat v organizaci a chodu školy.

Povinnosti studentů

Základní povinností je pravidelně docházet na výuku, nejen z povinnosti vůči sobě a škole, ale hlavně vůči svým rodičům, kteří za jeho vzdělávání platí školné.

Studenti přicházejí do školy s dostatečným předstihem tak, aby byli včas připraveni na vyučování (nejpozději pět minut před zahájením výuky). Pozdní příchody narušují výuku nejen ostatních, ale i jejich vlastní.

Studenti se aktivně podílejí na výuce, tzn. věnují se pozorně výkladu a všem částem vyučovací hodiny, neruší hovorem ani jinou činností nepatřící do hodiny, aktivně spolupracují na řešení problému a na úkolech zadaných učiteli a na vyučování se náležitě doma připravují.

Dodržují zásady společenského vystupování (např. zdraví vyučující i návštěvníky školy, dávají starším přednost, atd.) a pravidla slušného chování (nemluví vulgárně, apod.), respektují pracovníky školy a své spolužáky, úzce spolupracují s třídním učitelem. Řádně omlouvají svou nepřítomnost hodnověrnou omluvou (u nezletilých omlouvají rodiče, zletilým omluvu parafují). Absenci hlásí ihned třídnímu učiteli, event. do kanceláře školy, omlouvají do 3 dnů po skončení nepřítomnosti.

Studenti šetří majetek školy i svých spolužáků, V případě záměrného nebo opakujícího se poškození jim bude škoda předepsána k náhradě v souladu s legislativními předpisy a případně vznikne povinnost uvést věc do původního stavu. (U nezletilých jedná škola se zákonnými zástupci).

Ve škole a při školních akcích je zakázáno zejména: kouření, pití alkoholu, konzumace, držení a distribuce drog a všech návykových látek, přinášení předmětů ohrožujících bezpečnost a manipulace s nimi, jakékoli projevy rasismu, šikany a netolerance.

Používání mobilních telefonů je ve škole povoleno pouze o přestávce, při vyučovací hodině musí být telefon vypnut a uložen (v kapse, či tašce). Zápisy hodiny do mobilního telefonu nejsou povoleny. Používání tabletů a notebooků musí úzce souviset s tématem vyučování. Pokud je někdo použije jinak, bude mu přístroj zabaven a odevzdán rodičům.

Jednání, které bude prokázáno jako trestný čin, a tím je i fyzická či slovní šikana, vede k okamžitému vyloučení ze školy. Student může být vyloučen ze školy z důvodů neplnění svých základních povinností a tím je docházka do školy a zvládání základního učiva na přiměřené úrovni.

Student je povinen u všech svých školních prací uvést přesné zdroje (literatura, internet apod.), pokud nejsou uvedeny, postihy jsou následující:

Pokud je práce stažena bez uvedených zdrojů (v tomto případě se předpokládá, že student vydává práci za svojí a originální), bude student podmínečně vyloučen.

Organizace vyučování a pobytu studentů ve škole a na akcích pořádaných školou

Škola se otevírá v 7.00 hod. a zavírá v 18.00 hod. Mimo tuto dobu není pobyt ve škole dovolen, kromě akcí povolených ředitelem školy.

Dopolední vyučování začíná v 8.30 hod. a končí nejpozději ve 14.00 hod.; odpolední začíná ve 14.55 hod. a končí po 16.00 hod. Zájmové aktivity studentů probíhají po skončení povinné výuky.

Student je povinen odložit si v šatně (nemůže nechat povalovat své svršky na lavici při výuce.) V šatně se student chová ohleduplně k věcem spolužáků a neničí zařízení. Škola ručí pouze za předměty v řádně uzamknuté a nepoškozené skřínce.

Z vyučování smí student odejít pouze se souhlasem vyučujícího. V případě onemocnění, nevolnosti či úrazu je okamžitě telefonicky uvědomen zákonný zástupce studenta. Mimořádně může na více dnů uvolnit studenta z výuky třídní profesor.

O individuálním studijním plánu, rozdílových a komisionálních zkouškách a přestupech rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti.

Postup při vyřizování záležitostí:

veškerá potvrzení vydává na předložení vyplněného tiskopisu kancelář školy v úředních hodinách pro studenty;

interní školní tiskopis je možné stáhnout z webových stránek školy;

při úrazu zajistí vyučující první pomoc, uvědomí rodiče, event. v doprovodu dospělé osoby odvede zraněného na nejbližší zdravotní středisko; událost zapíše do knihy úrazů a vyplní protokoly uložené u zástupců ředitele;

při zjištění ztráty student ohlásí událost v kanceláři školy; sám je povinen nahlásit ztrátu policii v místě sídla školy; na základě protokolu vyřídí kancelář událost s pojišťovnou.

Nepřítomnost vyučujícího v hodině hlásí po 5 minutách od zvonění služba u zástupců ředitele nebo v ředitelně.

Při suplování probíhá normální výuka, studenti jsou povinni pracovat a plnit zadávané povinnosti.

Služby ve třídách určuje třídní, vymezuje jejich povinnosti a kontroluje jejich činnost.

Ve školní jídelně jsou studenti povinni dodržovat její vnitřní řád.

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci a právním subjektem školou, upravuje organizační řád a pracovní řád školy.

Výchovná a kárná opatření jsou zohledněna v klasifikačním řádu, odd. chování.

Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazným ustanovením určujícím práva a povinnosti studentů směrem k výuce i k vztahům mezi studenty a zaměstnanci školy.

Studenti jsou povinni dbát ústních pokynů pracovníků školy i pracovníků institucí, kteří se na akcích školy podílejí, pokud nejsou v rozporu s právními normami a úmluvami o právech dítěte.