Rada rodičů je poradním orgánem ředitele školy. Je složena ze zástupců rodičů jednotlivých tříd, díky kterým je získávána zpětná vazba z této oblasti. Nemá rozhodovací pravomoci.

Rada rodičů  je informována o školních záležitostech (o třídních záležitostech na třídních schůzkách hovoří třídní učitel). Rada se může zabývat řešením obecného problémů, nezabývá se problémy jednotlivých dětí (ochrana osobnosti). Má právo tlumočit podněty ze strany rodičů, může informovat o řešeních, které škola připravila, může v lecčems pomáhat, vyjadřuje své názory apod.

Rada rodičů se schází nejméně 2× ročně a to před třídními schůzkami. Jejím důležitým zasedáním je dubnová schůzka, kdy zřizovatel předloží rozbor rozpočtu s různými variantami školného a zástupci rodičů jsou ponecháni, aby mohli svobodně vyjádřit své názory a určit, ke které variantě  se přiklonili. Zřizovatel – aby se RR necítila ovlivňována – se její debaty neúčastní, dozví se pouze výsledek, který musí Rada rodičů hlasováním schválit.
Tento návrh následně oficiálně schvaluje Školská rada, má ovšem i právo návrh ještě upravit.

Školská rada se skládá:

  • ze dvou volených zástupců rodičů, kteří jsou voleni celoškolními volbami. Třídy navrhnou své kandidáty, ti sepíší své náměty, jak by mohli škole pomáhat, a na volebních lístcích se představí ostatním rodičům. Při příležitosti podzimních třídních schůzek je v prostorách školy umístěna volební urna, na volby dohlíží zástupce volební komise. Po třídních schůzkách se spočítají hlasy a vyberou 2 kandidáti s největším počtem hlasů;
  • stejně tak je celoškolně volen jeden plnoletý zástupce studentů – volby si studenti organizují sami, často proběhnou zajímavé volební mítinky;
  • pedagogický sbor volí tajným hlasováním ze svého středu také dva zástupce;
  • zřizovatelé jmenují jednoho kandidáta, který není z obce studentské, ani učitelské, ani rodičovské. V současnosti je tímto jmenovaným členem školní psycholožka. Zřizovatel je členem Školské rady ze zákona.
  • Jmenovaní členové, a vítězové voleb jsou oznámeni zveřejněním na webu a později jsou uvedeni jmenovitě ve Výroční zprávě. Rada si volí svého předsedu, pro toto volební období je zvolena dr. J. Brejchová.  Ředitel školy není členem Školské rady, účastní se jednání na pozvání.

Školská rada musí také absolvovat nejméně dvě jednání za rok, může se sejít i k mimořádnému jednání, potřebuje-li škola její vyjádření.

Důležitým jednáním je opět jednání dubnové, kdy Školská rada posoudí návrh rozpočtu a školného.

Školská rada se seznámí s výkladem rozpočtu školy, doporučením Rady rodičů a sama – opět v jednání za zavřenými dveřmi – vysloví návrh svůj.


Rada rodičů 2020/2021

Třída Jméno
1.A Martina Tuleškovová
1.B David Indroušek
I.C Veronika Žilková-Stropnická
2.A Radka Löwenhöfferová

Lýdie Mazurová

2.B Martina Zikmundová

Petra Nováčková

II.C Tomáš Langer
3.A Jan Wild
3.B Lukáš Nádvorník
III.C Martin Pacák
4.A Eva Fialová
4.B Tomáš Okrouhlík
5.A Marek Absolon
5.B Petra Kubicová
6.A Jarmila Bohumínská
6.B Vlastimil Horák