Přijímací řízení pro školní rok 2018/19 – obor 79-41-K/41 1. kolo (čtyřleté studium), bude aktualizováno do 31. ledna 2019

Pro školní rok 2018/19 vyhlašujeme podle § 60 odst. 1 školského zákona přijímací řízení, a to v následujících termínech státních a školních přijímacích zkoušek do prvního ročníku čtyřletého studia (obor 79-41-K/41, denní formy studia).

Termíny:

1. termín 1. kola státní jednotné přijímací zkoušky je čtvrtek 12. dubna 2018 od 8,30 hod.
1. termín 1. kola školních přijímacích zkoušek je pátek 13. dubna 2018 od 10 hod.

2. termín 1. kola státní jednotné přijímací zkoušky je pondělí 16. dubna 2018od 8,30 hod.
2. termín 1. kola školních přijímacích zkoušek je úterý 17. dubna 2018 od 14 hod.

Náhradní termíny státní jednotné přijímací zkoušky:

1. termín: čtvrtek 10. května 2018 od 8,30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín;
2. termín: pátek 11. května 2018 od 8,30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.

Náhradní termíny školní přijímací zkoušky:

středa 9. května 2018 od 10 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na dubnové termíny.

 

Státní jednotná přijímací zkouška

Žák může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, pokud se hlásí na dvě školy. Obě školy zohledňují vždy lepší výsledek. Státní zkouška se koná formou písemného testu z matematiky a českého jazyka a literatury.

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (CERMAT) a zaslány školám do 27. dubna 2018 do 12,00 hod.

 

Školní přijímací zkouška

Žák skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů, písemného projevu na zadané téma a kreativní části.

Pro školní rok 2018/19 otevíráme 1 třídu prvního ročníku čtyřletého studia s počtem 25 žáků.

 

U uchazečů-cizinců, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury ve státní jednotné přijímací zkoušce, bude nutná znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole) a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy a současně vyvěšené ve vytištěné podobě na úřední desce u vstupních dveří školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil jinam a může jeho místo obsadit. Každý uchazeč od ZŠ obdrží jen jeden zápisový lístek, ten má ochranné znaky a je evidován pod evidenčním číslem. Náhradní zápisový lístek (při ztrátě, zničení) může vydat Magistrát hl. m. Prahy.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou.

Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení:
Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon v aktuálním znění; Vyhláška MŠMT č. 671/ 2004 Sb.; Nařízení vlády č.211/2010Sb., ve znění nařízení vlády č.367/2010Sb.; Zákon č. 500/2004 Sb. – správní řád.

 

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu

podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/41.

 Uchazeč je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2018) odevzdat/poslat naší škole (GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4):

1. státní přihlášku a školní přihlášku ke vzdělávání – studiu;
2. závěrečné vysvědčení z 8. třídy a pololetní vysvědčení z 9. třídy ZŠ – buď ověřenou kopii, nebo bude vyplněno na státní přihlášce s razítkem školy, ze které se hlásí;
3. uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z PPP nebo SPC;
4. uchazeči-cizinci žádost o výjimku ze státní jednotné zkoušky z českého jazyka a doklad o povolení trvalého pobytu (nejpozději ke dni nástupu ke studiu);
5. diplom z vědomostní soutěže (pouze krajské vítězství a lepší umístění).

Pozn.: Závěrečné vysvědčení z 9. třídy dodá přijatý student dle zákona nejpozději do 1. 9. 2018. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnost.

 

Bodová kritéria k přijetí ke studiu

1) max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60%

2) max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní – max. 5 bodů + kreativita – max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za vyznamenání pololetního vysvědčení 9. třídy = 40%

Celkem 166 bodů = 100%

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů:

1) při rovnosti bodů na posledním místě k přijetí rozhoduje případné vítězství v krajské a vyšší vědomostní soutěži (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecká, dějepisná, společenskovědná či jazyková olympiáda);

2) pokud nerozhodne ani toto, bude přijat ten, kdo má více bodů ze školní přijímací zkoušky;

3) pokud předchozí dvě ustanovení nerozhodnou, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky.

Pořadí

Pro čtyřleté studium otevíráme 1 třídu o 25 studentech.

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné přijímací zkoušky minimálního součtu hodnocení 35 bodů; ze školní přijímací zkoušky rovněž minimálně 40 bodů. Pokud toho nedosáhnou, jsou nepřijati a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.

Prvních 22 uchazečů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí.

Pokud se někdo z prvních 22 přijatých rozhodne, že nastoupí na jinou školu, bude na jeho místo změnou rozhodnutí školy o nepřijetí na rozhodnutí o přijetí (autoremedura) přijat další uchazeč podle pořadí „pod čarou“, a to v případě, že předtím podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

23. a 24. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola přijímacího řízení.

25. místo je ponecháno jako rezerva pro případné přijetí na odvolání.

Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do celkového pořadí podle dosaženého počtu bodů. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, nebo neuspějí-li, budou přijati ke studiu náhradníci dle pořadí z řádného termínu 1. kola. Obdobně bude obsazeno i ponechané místo pro odvolání.

Pokud se obor nenaplní, škola vyhlásí 2. kolo.

 

Pokyny a kritéria vydává dr. R. Preissová, generální ředitelka GEVO

V Praze 9. 1. 2018