Začátky a konce hodin

0. hodina 7,40–8,25
1. hodina 8,30–9,15
2. hodina 9,25–10,10
3. hodina 10,20–11,05
(přestávka 15 minut)
4. hodina 11,20–12,05
5. hodina 12,15–13,00
6. hodina 13,10–13,55
7. hodina 14,00–14,45 (obědová pauza pro všechny studenty s výjimkou maturantů)
8. hodina 14,50–15,35
9. hodina 15,40–16,25
10. hodina 16,30–17,15

Klasifikační řád

Základní stupnicí pro hodnocení je rozsah 0-100% Převod jednotlivých hodnotících pásem do pětibodové klasifikační stupnice

100%
komentář:
mimořádný výkon po všech stránkách
85% – 99%   výborně  1
komentář:
student zná bez chyby podstatu problému, dovede ho vysvětlit na odpovídající úrovni; odpovídá přesně a bez váhání na zadané otázky; problémy řeší sám, je schopen analýzy a syntézy; testy se vyznačují věcnou správností, postižením jádra problému, drží se tématu neodbíhá ke zbytečným podrobnostem; v probírané látce dokáže objevit souvislosti s předchozími znalostmi, probírané látce porozumí; jeho vyjadřovací schopnosti jsou na vysoké odborné, jazykové i stylistické úrovni
70% – 84%   chvalitebně  2
komentář:
student dovede vyložit problém, drobné nedostatky po upozornění opraví, má odpovídající vyjadřování (odborné i spisovné), k samostatnému řešení potřebuje rady profesora
55% – 69%   dobře  3
komentář:
student zvládá základy problému, má chudší slovní zásobu, v učivu se orientuje, i když některé problémy neumí vyložit; pod vedením profesora dokáže samostatně pracovat a řešit jednodušší zadání
40% –  54%  dostatečně  4
komentář:
student nepracuje samostatně, při řešení problému je potřeba neustálé pomoci profesora, student neumí zapojit znalosti do logických celků, neumí vystihnout podstatu věci, je schopen se naučit pouze základní fakt
0% – 39%   nedostatečně 5
komentář: student nezvládl minimum stanovené látky

 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ

Chování studentů je proces, který zasahuje ve škole nejvíce změn. Student prochází po dobu studia velice složitým obdobím  puberty a adolescence, a proto nelze klasifikačními prostředky hodnotit jeho vyvíjející se osobnost. Důraz na ukázněnost a pěstování správných návyků se na GEVO Jižní Město děje prevencí nebo výchovnými opatřeními tak, aby nebyla užívána represe. Složitější problémy se řeší za účasti školního psychologa a ředitele školy. Obvyklé problémy řeší individuálně vyučující, resp. třídní ve spolupráci s rodiči.