Výše školného stanovená na školní rok 2022/23 pro studenty, kteří zahájí na základě nové smlouvy studium od 1. září 2022:

Běžné školné:

je stanoveno na 10 000 Kč měsíčně.

K zařazení do této kategorie rodiče učiní ve smlouvě jednoduché prohlášení, bez dalšího dokládání, že jejich průměrný čistý měsíční příjem nepřesahuje limit 100 tis. Kč který se zvýší o náklady na vzdělání (tzn. že školné činí více než 10 % jejich čistého rodinného příjmu; uvedený limit se – pro potřebu zařazení do této kategorie –  zvyšuje za každé vyživované dítě do věku 26 let o paušál 25 tis. Kč měsíčně, viz příklad 1 níže*).

Plné školné:

je stanoveno na 12 500 Kč měsíčně.

Do této kategorie spadají rodiče, kteří neučiní prohlášení uvedené v kategorii „Běžné školné“. Změnit zařazení do kategorie je možné prohlášením (v případě změněné fin. situace rodiny) kdykoliv během studia.

Snížené školné – stipendium:

je stanovováno individuálně v rozmezí 0 Kč – 8 000 Kč měsíčně.

 O zařazení do této kategorie rozhoduje stipendijní komise na základě písemné žádosti rodičů s doložením čistého příjmu rodičů a studijních výsledků uchazeče/studenta. Žádost o zařazení do kategorie „Snížené školné“ mohou požádat rodiče studenta/uchazeče kdykoliv během studia.

Smyslem existence této kategorie je nejen umožnit studium na naší škole vybraným nadaným studentům s nedostatečným finančním zázemím, ale zejména umožnit dokončení studia našim studentům, jejichž rodinná finanční situace se během doby studia zhorší tak, že by jinak byli nuceni studium předčasně ukončit.

O snížené školné mohou žádat rodiče, pokud by platba běžného školného znatelně přesáhla 10 % jejich příjmů, viz příklad 2 níže**).

Finanční prostředky umožňující zařazení do této kategorie škola získává zejména z plateb školného ostatních rodičů hrazeného nad rámec kategorie „Běžné školné“.

____________________

Studenti prvních ročníků platí jednorázový vstupní balíček, který zahrnuje osobní iPad, úvodní adaptační kurz  a některé další učební materiály. Cena balíčku pro školní rok 2022/23 je 20 000 Kč.

____________________

Výše uvedené limity a paušální částky se v dalších letech posouvají na základě inflace vyhlašované ČSÚ. Školné je jednou ročně upravováno Radou školy GEVO na základě doporučení Rad rodičů GEVO, přičemž vývoj školného je určován z největší části celkovou inflací a růstem učitelských mezd v celé ČR.

____________________

*) = Příklad 1:

a) Rodina s jedním vyživovaným dítětem spadá do této kategorie školného, jestliže její čistý příjem nepřevýší 125 000 Kč měsíčně. (tj. 100 tis. + 25 tis. paušál za jedno dítě).

b) Rodina se dvěma dětmi spadá do této kategorie, jestliže její čistý příjem nepřevýší 150 000 Kč měsíčně. (tj. 100 tis. + 50 tis. paušál za dvě děti).

c) Rodina se třemi dětmi spadá do této kategorie, jestliže její čistý příjem nepřevýší 175 000 Kč měsíčně. (tj. 100 tis. + 75 tis. paušál za tři děti).

Jaký je váš skutečný příjem zjistíte jednoduše např. součtem údajů o čistém příjmu z výplatních pásek obou rodičů,  nebo přesněji z daňového přiznání za minulý rok: například – jestliže máte dvě děti – by se váš čistý příjem měl vejít do limitu 1,8 mil Kč (tj. 12 měs. x  150 000 Kč/měs). Pokud se do limitu vejde, platí pro vás běžná výše školného 10 000 Kč.

____________________

**) = Příklad 2: Rodina se dvěma dětmi má průměrný čistý měsíční příjem 92 000 Kč. Po odečtu reálných nákladů na vzdělávání obou dětí (např. na učebnice a pomůcky, školní obědy, školy v přírodě, školní vzdělávací a sportovní zájezdy vč. přiměřeného vybavení, žákovské jízdné, mimoškolní jaz. kurzy a kroužky…) v hodotě celkem 14 000 Kč měsíčně, zůstává rodině příjem ve výši 78 000 Kč měsíčně. V tom případě by platba běžného školného ve výši 10 000 Kč činila 13 % z příjmů, tzn. znatelně by přesáhla uvednou desetiprocentní hranici. Stipendijní komise tedy rozhodne o zařazení školného do kategorie „snížené školné – stipendium“ na hodnotě 8 000 Kč měsíčně.

Chcete-li dopředu zjistit – např. ještě před závazným podpisem smlovy o studiu – jak by byl váš konkrétní případ posuzován, kontaktujte kancelář školy.

____________________

Jak platit školné ZDE