Vážení rodiče,

zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

obor vzdělání: Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 51 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státní jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Úložní lhůta je 10 dní. Teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí k řediteli školy.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty, tj. do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.

Seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem aktualizovaný dne 10. 6. 2021

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
Č.j. GEVO-JM/204/2021/PŘ

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2021 do
1. ročníku šestiletého studia obor vzdělání: 79-41-K/61
Gymnázium s
 rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický
Pořadí Registrační číslo Body Výsledek řízení
1. 6120 161 přijat(a)
6083   přijat(a)
6045 přijat(a)
6078 přijat(a)
6020   přijat(a)
6004   přijat(a)
6024 přijat(a)
6065   přijat(a)
6079 přijat(a)
  6115   přijat(a)
  6002 přijat(a)
6069 přijat(a)
6010 přijat(a)
6054   přijat(a)
  6038 přijat(a)
6027 přijat(a)
6037 přijat(a)
6034 přijat(a)
6077 přijat(a)
6064 přijat(a)
6099 přijat(a)
6092 přijat(a)
6044 přijat(a)
6046 přijat(a)
6090 přijat(a)
6042   přijat(a)
6072 přijat(a)
6007   přijat(a)
6060 přijat(a)
6124   přijat(a)
6033 přijat(a)
6061   přijat(a)
6063 přijat(a)
6108 přijat(a)
6011 přijat(a)
6053 přijat(a)
  6068    přijat(a)
6040 přijat(a)
6050   přijat(a)
6049 přijat(a)
6019 přijat(a)
6056 přijat(a)
6082 přijat(a)
6022 přijat(a)
6134 přijat(a)
6126 přijat(a)
6005 přijat(a)
6105 přijat(a)
6021 přijat(a)
6003 přijat(a)
6081 112 přijat(a)
6103 přijat(a)
6118 přijat(a)
6119 přijat(a)
6129 přijat(a)
6023 přijat(a)
6130 přijat(a)
6080 přijat(a)
6041 přijat(a)
6036 přijat(a)
6006 přijat(a)
 6073 přijat(a)
 6131 přijat(a)
6114 přijat(a)
 6052 přijat(a)
 6013 přijat(a)
6091 přijat(a)
 6088 přijat(a)
 6008 přijat(a)
 6107 přijat(a)
 52.  6039 přijat(a)

53. a 54. místo je určeno uchazečům, kteří konali přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Datum zveřejnění pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem bez uchazečů, kteří budou konat zkoušku v náhradním termínu: 19. 5. 2021.

V Praze dne 19. 5. 2021 (aktualizace tabulky přijatých uchazečů 10. 6. 2021)

Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město

6lety_vysledky_komplet