Vážení rodiče,

zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky náhradního termínu přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

obor vzdělání: Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Úložní lhůta je 10 dní. Teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí k řediteli školy.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty, tj. do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.

 


Náhradní termín

 Výsledné pořadí všech uchazečů ke vzdělávání
do 1. ročníku šestiletého studia

Č.j. GEVO-JM/226/2021/PŘ
obor vzdělání 79-41-K/61
Gymnázium s
 rozšířenou výukou vybraných předmětů
v
 cizím jazyce: jazyk anglický

 

Pořadí Registrační číslo přijat/nepřijat/náhradník
1 6120 přijat(a)
2 6083 přijat(a)
3 6045 přijat(a)
4 6078 přijat(a)
5 6020 přijat(a)
6 6004 přijat(a)
7 6024 přijat(a)
8 6065 přijat(a)
9 6079 přijat(a)
10 6115 přijat(a)
11 6002 přijat(a)
12 6069 přijat(a)
13 6010 přijat(a)
14 6054 přijat(a)
15 6038 přijat(a)
16 6027 přijat(a)
17 6037 přijat(a)
18 6034 přijat(a)
19 6077 přijat(a)
20 6064 přijat(a)
21 6110 přijat(a)
22 6099 přijat(a)
23 6092 přijat(a)
24 6044 přijat(a)
25 6046 přijat(a)
26 6090 přijat(a)
27 6042 přijat(a)
28 6072 přijat(a)
29 6007 přijat(a)
30 6060 přijat(a)
31 6124 přijat(a)
32 6033 přijat(a)
33 6061 přijat(a)
34 6063 přijat(a)
35 6108 přijat(a)
36 6011 přijat(a)
37 6053 přijat(a)
38 6068 přijat(a)
39 6040 přijat(a)
40 6050 přijat(a)
41 6049 přijat(a)
42 6019 přijat(a)
43 6056 přijat(a)
44 6082 přijat(a)
45 6022 přijat(a)
46 6134 přijat(a)
47 6126 přijat(a)
48 6005 přijat(a)
49 6105 přijat(a)
50 6021 přijat(a)
51 6003 přijat(a)
52 6081 přijat(a)
53 6103 nepřijat(a) – náhradník
54 6118 nepřijat(a) – náhradník
55 6119 nepřijat(a) – náhradník
56 6129 nepřijat(a) – náhradník
57 6023 nepřijat(a) – náhradník
58 6130 nepřijat(a) – náhradník
59 6080 nepřijat(a) – náhradník
60 6041 nepřijat(a) – náhradník
61 6036 nepřijat(a) – náhradník
62 6006 nepřijat(a) – náhradník
63 6073 nepřijat(a) – náhradník
64 6102 nepřijat(a) – náhradník
65 6131 nepřijat(a) – náhradník
66 6114 nepřijat(a) – náhradník
67 6052 nepřijat(a) – náhradník
68 6013 nepřijat(a) – náhradník
69 6091 nepřijat(a) – náhradník
70 6111 nepřijat(a) – náhradník
71 6088 nepřijat(a) – náhradník
72 6008 nepřijat(a) – náhradník
73 6107 nepřijat(a) – náhradník
74 6039 nepřijat(a) – náhradník
75 6093 nepřijat(a) – náhradník
76 6132 nepřijat(a) – náhradník
77 6017 nepřijat(a)
78 6043 nepřijat(a)
79 6074 nepřijat(a)
80 6015 nepřijat(a)
81 6122 nepřijat(a)
82 6035 nepřijat(a)
83 6097 nepřijat(a)
84 6032 nepřijat(a)
85 6001 nepřijat(a)
86 6113 nepřijat(a)
87 6018 nepřijat(a)
88 6066 nepřijat(a)
89 6055 nepřijat(a)
90 6057 nepřijat(a)
91 6030 nepřijat(a)
92 6076 nepřijat(a)
93 6028 nepřijat(a)
94 6075 nepřijat(a)
95 6031 nepřijat(a)
96 6051 nepřijat(a)
97 6085 nepřijat(a)
98 6071 nepřijat(a)
99 6058 nepřijat(a)
100 6014 nepřijat(a)
101 6087 nepřijat(a)
102 6016 nepřijat(a)
103 6125 nepřijat(a)
104 6070 nepřijat(a)
105 6047 nepřijat(a)
106 6095 nepřijat(a)
107 6029 nepřijat(a)
108 6048 nepřijat(a)
109 6059 nepřijat(a)
110 6084 nepřijat(a)
 111 6012 nepřijat(a)
 112 6112 nepřijat(a)
 113 6026 nepřijat(a)
 114 6123 nepřijat(a)
 115 6100 nepřijat(a)
 116 6067 nepřijat(a)
 117 6086 nepřijat(a)
 118 6116 nepřijat(a)
 119 6109 nepřijat(a)
 120 6098 nepřijat(a)
 121 6133 nepřijat(a)
 122 6089 nepřijat(a)
 123 6009 nepřijat(a)
 124 6106 nepřijat(a)
 125 6101 nepřijat(a)
 126 6094 nepřijat(a)
 127 6127 nepřijat(a)
 128 6062 nepřijat(a)
 129 6096 nepřijat(a)

Datum zveřejnění seznamu výsledného pořadí všech uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 14. 6. 2021

V Praze dne 14. 6. 2021

Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město