V příloze čísla 8 týdeníku REFLEX vyšel extrakt rozhovoru redaktora Jiřího Štefka s generální ředitelkou GEVO R. Preissovou. Rádi vám celý rozhovor přinášíme v původní, nezkrácené a autorizované  verzi.

Jak dlouho vaše škola v zemi působí? Jaké studijní programy co do délky máte otevřeny?

Gymnázium pod názvem GJM (Gymnasium Jižní Město) bylo založeno r. 1991 a 1. 9. 1992 zahájilo svou činnost s šestiletým a čtyřletým učebním programem.  Roku 2002 po vyhraném konkurzu na Praze 2 jsme otevřeli Gymnázium Sázavská pro čtyřleté studium a v roce 2012 jsme rozšířili studijní program o studium  osmileté.

V červnu 2015 jsme podávali  přihlášku do Haagu na možnost zavedení mezinárodního IB DP programu, v říjnu jsme se stali kandidátskou školou.  V dubnu 2016 jsme dostali povolení MŠMT k výuce některých předmětů v angličtině. Zahraniční verifikační komise přijela na inspekci připravenosti  k IB DP programu 5.-6. března, 14. března jsme  obdrželi status IB World School, 1. 9. 2018 jsme zahájili zkušební IBDP program pro dobrovolníky. Námi už připravení žáci zahájili IB program 1. 9. 2019.  Program je dvouletý, první maturanti (zkušební) budou maturovat 2020.

V roce 2017/18 jsme sloučili obě samostatné školy pod název Gymnázium Evolution, s. r. o.,  zkratka GEVO, s generální ředitelkou dr. R. Preissovou. Oba kampusy mají své samostatné ředitele, GEVO Jižní Město – šestiletý a čtyřletý program -T. Mikeska; GEVO Sázavská- osmiletý program – J. Teplý.

Jaké požadavky kladete na ty, kteří u vás chtějí studovat?

Předpoklad ke studiu na základě našich vlastních testů studijních předpokladů. Žáci si variantu tohoto specifického testu  mohou vyzkoušet na jednom termínu předtestů, které škola pro zájemce organizuje.  Státní přijímací zkoušku zohledňujeme podle předpisů. Ale o samotném žákovi neřekne skoro nic, zato vypovídá o kvalitě školy, z které se hlásí.  Máme na osmiletém studiu vysoký přesah zájemců (cca 300:26), takže se vytřídí jen ti nejlepší.  Bereme na doporučení Slova 21 i nadané Romy- úspěšně odmaturovaly už 4 studentky. V průběhu studia pečujeme o talenty, a protože bereme i žáky s poruchami učení  (a to od vzniku školy), máme vypracovaný ucelený program, který obstál i na mezinárodním poli, jak s nimi pracovat. Máme pro ně i speciální předmět stručně nazvaný čeština pro dyslektiky, ale je pro všechny poruchy učení.

Jak vypadá organizace studia?

Studium je organizováno podle vlastního ŠVP  a od počátků školy mělo vlastní učební i studijní program. Byli jsme první, kteří měli předmět filozofii a dějiny umění, zavedli jsem samostatný předmět interpretace literárních, filmových a divadelních děl, měli jsme předmět mezilidské vztahy.  Studijní programy byly uzpůsobeny tak, aby odpovídaly školnímu heslu: Vidíme svět v souvislostech. Nekopírovali jsme tehdejší osnovy, ale vytvořili svoje vlastní, abychom mohli jedno téma probírat ve více předmětech- např. antika se souběžně probírala v historii, umění, zeměpise, matematice, filozofii, literatuře , fyzice i tělocviku a žákům se tento postup velice osvědčil. Pronikali hlouběji do podstaty problému. Bohužel s nástupem RVP a sešněrováním státními předpisy jsme o tuto možnost přišli.

V současné době plníme cíle vzdělávání podle ŠVP/RVP.  Vybrané  předměty se vyučují v anglickém jazyce jako příprava žáků na mezinárodní program, učíme žáky zpracovávat projekty,  umíme blokovou výuku, zkoušíme výuku ve dvojici učitelů, Ve vybraných předmětech provazujeme středoevropský systém založený na širokých znalostech s anglosaským modelem, který klade důraz na hloubku a podrobnosti jednotlivých témat. Třídy na vybrané předměty dělíme do menších skupin.  Od počátku školy dělíme studenty na jazyky do skupin podle jejich osobního zvládnutí jazyka, matematiku dělíme podle vztahu k matematice a schopnosti žáka samostatně pracovat a to napříč třídami v ročníku (např. 1. skupina pro zájemce o matematiku,  další skupinu tvořili ti, kteří měli z matematiky strach a prvořadým úkolem učitele bylo tento strach překonat). Tímto dělením dosahujeme v matematice lepší výsledky než při výuce celé třídy najednou. Nikdo se totiž necítí být outsiderem, i když mu matematika moc nejde, ti nadaní na matematiku se při hodinách koncipovaných pro všechny nenudí a posouvají se dopředu.

Při projektové výuce spolu spolupracují studenti napříč všemi ročníky.  Osmileté studium se učí od primy projekty zpracovávat formou 3 projektů za rok- jeden krátkodobý s cílem: jak se dokáží orientovat v problematice, druhý dlouhodobý – jak dokáží zpracovat výzkum a třetí projekt je skupinový – jak dokáží spolupracovat na zadaném nebo vlastním tématu ve skupině po dobu 5 dnů (v období maturit).

V prvním ročníku máme sloučené předměty biologie, fyzika a chemie do jednoho  až tříhodinového bloku, kde studenti pracují formou experimentů. Poznávají tak samostatně základní zákony přírody. Stejně tak úvod do zeměpisu je blok věda o Zemi, který se odbývá zčásti v terénu.

Do ŠVP patří vzdělávací či jiné kurzy a jsou rozděleny takto:

Počátek studia – seznamovací kurz s podtextem stmelování kolektivu a kolektivu s třídním, z analýzy vyplynuly jednoznačně pozitivní výsledky na klima třídy; biologicko-geografický kurz pro šestileté a čtyřleté, osmileté má ve výběru exkurzí širší nabídku; environmentální kurz; historicko-vlastivědný kurz na JM; na osmiletém organizováno do specifických seminářů, probíhajících celoročně; lyžařský kurz; tzv. malá maturita pro šestileté studium – malou maturitu jsme zavedli v roce 1995, kdy jsem potřebovala, aby žáci prokázali za první tři roky studia, že se něco naučili. Byl to  předěl mezi nižším a vyšším studiem. V průběhu let doznala úprav k dnešní podobě na GEVO JM, obhajoba ročníkové práce (na GEVO JM).

Je vzdělávací proces ovlivněn nějakými specifickými pravidly jako jsou například školní uniformy atd.?

Vnější specifika tu nejsou (školní uniformy), i když pro učitele máme požadavek mírného dress codu).

Máme ale vnitřní specifika a to metodické pokyny zřizovatelů nebo generální ředitelky k hodnocení jako takovému, k hodnocení chování, hodnocení vzdělávání. Jsou obsažena v interním Souboru vnitřních předpisů a práv a povinností, kde je zahrnut školní řád, práva a povinnosti studentů, rodičů i vyučujících, pravidla hodnocení, vlastní mzdový řád  i etický kodex pedagoga.

 Nabízíte vašim studentům nějaké mimoškolní aktivity a vyžití?

Škola organizuje pravidelní jednodenní mimoškolní aktivity (knihovny, muzea, galerie, mat-fyz pokusy). Kromě povinných vícedenních aktivit, nabízíme i vícedenní aktivity dle zájmu studentů (odborné kurzy a výjezdy – Japonsko, biologická expedice na Sumatru, výstavy EXPO a další), výjezdní týden na konci června se sportovním zaměřením (nabídkové mimoškolní aktivity), výměnné jazykové pobyty, sportovní turnaje; specifické semináře výukových povinných předmětů, které prohlubují učivo, sportovní hry. Je těžké vyjmenovat, žáci mají i právo navrhovat, co by je zajímalo.

Jaké máte nepovinné semináře?

Např. na Jižním Městě máme kondiční matematiku, sportovní hry – fotbal, příběh myšlenky, japonský jazyk, seminář kresby, seminář deskových her, seminář asijské kuchyně, za tajemstvím historie,  seminář matematiky (pro pokročilé), seminář fyziky, atd. Tyto semináře se každý rok obměňují podle zájmu studentů. Dále organizujeme muzikály (celoškolní a autorské akce – vše muzika, libreto, režie, obsazení vytvořili učitelé a žáci obou škol): 2007 – Ludvík, 2009 – O Světostroji, 2011 – Pekelnej Škvár, 2016 – Židle v kruhu. A samozřejmě Vánoční koncert – letos ve spolupráci s neslyšícími (studenti i učitelé se při přípravě naučili něco ze znakové řeči.

Další zajímavé projekty:

Projekt Dávám židli do kruhu – mezinárodní kampaň na podporu diskuse o duševním zdraví s názvem Dávám židli do kruhu, která započala jako aktivita posledního školního muzikálu a přerostla v nadační činnost. Kdy podporujeme mladé lidi v České republice, aby se aktivně zapojili, vymysleli a realizovali projekt zaměřený na duševní zdraví. Tyto projekty podporujeme částkou až 20 000 Kč. Za tuto kampaň a její výsledky jsme získali cenu pro nejlepší vzdělávací aktivitu v ČR za rok 2018 v rámci Cen Gratias Tibi. Jsme součástí destigmatizační platformy České republiky. Fotky a příspěvky naleznete na sociálních sítích pod hashtagem #davamzidlidokruhu nebo #iaddmychairtothecircle.

Projektový týden – čtyřdenní práce týmů na vybrané téma a následná prezentace v aule PedF UK Praha

Mladí a staří spolu – pro studenty předposledního ročníku připravujeme ve spolupráci s Prahou 11 spolupráci se seniory na Jižním Městě. Studenti dochází do domovů důchodců a klubů seniorů. Společně spolu tráví čas hrami, četbou, vyprávěním, výlety. Naši studenti připravují pro seniory i různé aktivizační programy (trénink paměti).

Dionýsie – divadelní představení 1. ročníků (GEVO JM);

Příběhy bezpráví – poslední host – Ivan Havel;

Spisovatelé škole – občasní vybraní autoři;

Týden romské kultury spolu se studenkami romistiky (jedna je naše absolventka);

blokovou výuka – od roku 2019 zařazujeme do výuky blokovou výuku pro jednotlivé ročníky. Každý rok má vlastní zaměření. Pro studenty jsou připraveny jednotlivé workshopy. Při nich studenti sledují vybrané téma, které v průběhu týdne zpracovávají a následně na konci týdne prezentují výsledky své vlastní práce.

Zaměřujeme se na samostatné myšlení, komunikativnost, umění argumentace, analyzuje problémy, pracovat v týmu, umění se rozhodovat.

Hradí u vás studenti náklady spojené se svým studiem? V jaké výši?

Školné pro tento rok je 75 000,- Kč; máme ovšem stipendijní programy pro nadané a potřebné, Romové mají studium zdarma, tedy na plné stipendium, stejně tak tělesně postižení.

 Jaké je uplatnění vašich absolventů na trhu práce či jak jsou úspěšní při přijímacích zkouškách na vysokou školu?

Většina (cca 96%) našich studentů se dostává na tuzemské i zahraniční VŠ, my ale sledujeme i jejich úspěšné dokončení. Naši absolventi nás navštěvují v rámci výuky předmětu Profesní volba, kde radí, jak se na VŠ dostat a hlavně úspěšně ji zvládnout.

custom_gallery
obrázky nenalezeny