Vážení rodiče,

zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium s  výukou některých předmětů v anglickém jazyce

V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 53 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státních přijímacích zkoušek a školních přijímacích zkoušek. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Úložní lhůta je 10 dní. Teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí k řediteli školy.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty, do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.

Datum aktualizace seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 21. 5. 2019

V Praze dne 21. 5. 2019

Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2019 do 1. ročníku:

Aktualizace výsledku 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
dle ustanovení § 87 zákona 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autoremedura)
Č.j. GEVO-JM/1282/2019/PŘ
Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2019 do 1. ročníku šestiletého studia obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium s výukou některých předmětů v anglickém jazyce
Pořadí Registrační číslo Body Výsledek řízení
1 6064  145 přijat/a
2 6067 přijat/a
3 6072 přijat/a
4 6078 přijat/a
5 6063 přijat/a
6 6097 přijat/a
7 6049 přijat/a
8 6069 přijat/a
9 6045 přijat/a
10 6076 přijat/a
11 6024 přijat/a
12 6068 přijat/a
13 6081 přijat/a
14 6046 přijat/a
15 6006 přijat/a
16 6080 přijat/a
17 6012 přijat/a
18 6023 přijat/a
19 6055 přijat/a
20 6037 přijat/a
21 6094 přijat/a
22 6040 přijat/a
23 6015 přijat/a
24 6036 přijat/a
25 6090 přijat/a
26 6020 přijat/a
27 6021 přijat/a
28 6011 přijat/a
29 6014 přijat/a
30 6007 přijat/a
31 6058 přijat/a
32 6010 přijat/a
33 6079 přijat/a
34 6103 přijat/a
35 6009 přijat/a
36 6070 přijat/a
37 6082 přijat/a
38 6035 přijat/a
39 6038 přijat/a
40 6102 přijat/a
41 6039 přijat/a
42 6060 přijat/a
43 6101 přijat/a
44 6004 přijat/a
45 6029 přijat/a
46 6031 přijat/a
47 6026 přijat/a
48 6032 přijat/a
49 6050 přijat/a
50 6041 přijat/a
51 6091 přijat/a
52 6001 přijat/a
53 6056 81 přijat/a