Vážení rodiče,

zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium s  výukou některých předmětů v anglickém jazyce

V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 15 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státních přijímacích zkoušek a školních přijímacích zkoušek. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Úložní lhůta je 10 dní. Teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí k řediteli školy.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty, do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.

 

Datum aktualizace seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 21. 5. 2019

V Praze dne 21. 5. 2019

Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2019 do 1. ročníku:

Aktualizace výsledku 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
dle ustanovení § 87 zákona 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autoremedura) a dále dle výsledku náhradního termínu
 Č.j. GEVO-JM/1281/2019/PŘ
Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2019 do 1. ročníku čtyřletého studia obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium s výukou některých předmětů v anglickém jazyce
Pořadí Registrační číslo Body Výsledek řízení
1 4013 146 přijat/a
2 4030 přijat/a
3 4034 přijat/a
4 4018 přijat/a
5 4036 přijat/a
6 4027 přijat/a
7 4002 přijat/a
8 4022 přijat/a
9 4023 přijat/a
10 4026 přijat/a
11 4005 přijat/a
12 4008 přijat/a
13 4017 přijat/a
14 4007 přijat/a
15 4028 85 přijat/a