Vážení rodiče,
zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle § 183 a vyhláška č. 353/2016 Sb. podle § 15.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Úložní lhůta je 10 dní. Teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí k řediteli školy.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty, do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.


Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Aktualizace přijatých uchazečů ke dni 4. 6. 2018

Na základě autoremedury postupují mezi přijaté ke studiu v prvním ročníku šestiletého studia
šk. r. 2018/19 tito náhradníci s tímto registračním kódem v uvedeném pořadí:

6088
6093
6070
6074
6082

Datum zveřejnění: 4. 6. 2018

obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium

V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 11 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů školních přijímacích zkoušek. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu. V případě dotazů kontaktujte kancelář školy, paní Grešáková,   tel. 777 710 745.

Kritéria přijímacího řízení (6letém 2. kolo) zde

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2018
do 1. ročníku šestiletého studia obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium
Pořadí Registrační číslo Body Výsledek řízení
1 6085 63 přijat/a
2 6072 přijat/a
3 6081 přijat/a
4 6098 přijat/a
5 6089 přijat/a
6 6083 přijat/a
7 6078 přijat/a
8 6094 přijat/a
9 6100 přijat/a
10 6080 přijat/a
11 6084 46 přijat/a

 

Výsledné pořadí 2.kola přijímacího řízení všech uchazečů ke vzdělávání
do 1. ročníku šestiletého studia obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium
Pořadí Registrační číslo přijat / nepřijat / náhradník
1 6085 přijat/a
2 6072 přijat/a
3 6081 přijat/a
4 6098 přijat/a
5 6089 přijat/a
6 6083 přijat/a
7 6078 přijat/a
8 6094 přijat/a
9 6100 přijat/a
10 6080 přijat/a
11 6084 přijat/a
12 6088 nepřijat/a – náhradník
13 6093 nepřijat/a – náhradník
14 6070 nepřijat/a – náhradník
15 6074 nepřijat/a – náhradník
16 6082 nepřijat/a – náhradník
17 6071 nepřijat/a – náhradník
18 6076 nepřijat/a – náhradník
19 6073 nepřijat/a – náhradník
20 6086 nepřijat/a – náhradník
21 6097 nepřijat/a – náhradník
22 6099 nepřijat/a – náhradník
23 6075 nepřijat/a – náhradník
24 6091 nepřijat/a – náhradník
25 6101 nepřijat/a – náhradník
26 6079 nepřijat/a – náhradník
27 6095 nepřijat/a
28 6087 nepřijat/a
29 6092 nepřijat/a
30 6090 nepřijat/a
31 6096 nepřijat/a

 

 Zpětvzetí přihlášky ke studiu/nekonal(a) přijímací zkoušku
do 1. ročníku šestiletého studia
obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium
Pořadí Registrační číslo
1 6077

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 18. 5. 2018


obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium
s rozšířenou výukou některých předmětů
v anglickém jazyce

V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 13 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů školních přijímacích zkoušek. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Kritéria přijímacího řízení (4leté) zde

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání
od 1. 9. 2018 do 1. ročníku čtyřletého studia obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium
s rozšířenou výukou některých předmětů v anglickém jazyce
Pořadí Registrační číslo Body Výsledek řízení
1 4050 51 přijat/a
2 4053 přijat/a
3 4055 přijat/a
4 4033 přijat/a
5 4042 přijat/a
6 4052 přijat/a
7 4054 přijat/a
8 4057 přijat/a
9 4028 přijat/a
10 4059 přijat/a
11 4031 přijat/a
12 4022 přijat/a
13 4045 43 přijat/a

 

Výsledné pořadí všech uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníku čtyřletého studia
obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium
s rozšířenou výukou některých předmětů v anglickém jazyce
Pořadí Registrační číslo přijat / nepřijat / náhradník
1 4050 přijat/a
2 4053 přijat/a
3 4055 přijat/a
4 4033 přijat/a
5 4042 přijat/a
6 4052 přijat/a
7 4054 přijat/a
8 4057 přijat/a
9 4028 přijat/a
10 4059 přijat/a
11 4031 přijat/a
12 4022 přijat/a
13 4045 přijat/a
14 4058 nepřijat/a – náhradník
15 4038 nepřijat/a – náhradník
16 4021 nepřijat/a – náhradník
17 4060 nepřijat/a – náhradník
18 4025 nepřijat/a – náhradník
19 4043 nepřijat/a
20 4049 nepřijat/a
21 4051 nepřijat/a
22 4037 nepřijat/a
23 4047 nepřijat/a
24 4032 nepřijat/a
25 4030 nepřijat/a
26 4034 nepřijat/a

 

 Zpětvzetí přihlášky ke studiu/nekonal(a) přijímací zkoušku
do 1. ročníku šestiletého studia obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium
s rozšířenou výukou některých předmětů v anglickém jazyce
Pořadí Registrační číslo
1 4020
2 4023
3 4024
4 4026
5 4027
6 4029
7 4035
8 4036
9 4039
10 4040
11 4041
12 4044
13 4046
14 4048
15 4056

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 18. 5. 2018


Výsledky 1. kola přijímacího řízení

obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium

V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 52 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státních přijímacích zkoušek a školních přijímacích zkoušek. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Kritéria přijímacího řízení (6leté) zde

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 1. kolo
Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání
od 1. 9. 2018 do 1. ročníku šestiletého studia obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium

Pořadí Registrační číslo Body Výsledek řízení
1 6067 138 přijat/a
2 6055 přijat/a
3 6002 přijat/a
4 6064 přijat/a
5 6065 přijat/a
6 6060 přijat/a
7 6056 přijat/a
8 6049 přijat/a
9 6028 přijat/a
10 6042 přijat/a
11 6052 přijat/a
12 6033 přijat/a
13 6003 přijat/a
14 6045 přijat/a
15 6054 přijat/a
16 6068 přijat/a
17 6034 přijat/a
18 6051 přijat/a
19 6047 přijat/a
20 6053 přijat/a
21 6012 přijat/a
22 6029 přijat/a
23 6069 přijat/a
24 6014 přijat/a
25 6006 přijat/a
26 6057 přijat/a
27 6024 přijat/a
28 6007 přijat/a
29 6023 přijat/a
30 6046 přijat/a
31 6021 přijat/a
32 6062 přijat/a
33 6050 přijat/a
34 6035 přijat/a
35 6017 přijat/a
36 6026 přijat/a
37 6058 přijat/a
38 6031 přijat/a
39 6044 přijat/a
40 6032 přijat/a
41 6004 přijat/a
42 6030 přijat/a
43 6038 přijat/a
44 6061 přijat/a
45 6022 přijat/a
46 6041 přijat/a
47 6005 přijat/a
48 6025 přijat/a
49 6039 přijat/a
50 6020 přijat/a
51 6015 přijat/a
52 6016 79 přijat/a

 

Výsledné pořadí všech uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníku šestiletého studia
1. kolo obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium
Pořadí Registrační číslo
1 6067
2 6055
3 6002
4 6064
5 6065
6 6060
7 6056
8 6049
9 6028
10 6042
11 6052
12 6033
13 6003
14 6045
15 6054
16 6068
17 6034
18 6051
19 6047
20 6053
21 6012
22 6029
23 6069
24 6014
25 6006
26 6057
27 6024
28 6007
29 6023
30 6046
31 6021
32 6062
33 6050
34 6035
35 6017
36 6026
37 6058
38 6031
39 6044
40 6032
41 6004
42 6030
43 6038
44 6061
45 6022
46 6041
47 6005
48 6025
49 6040
50 6039
51 6059
52 6020
53 6027
54 6008
55 6015
56 6009
57 6016
58 6018
59 6063
60 6043
61 6048
62 6001
63 6010
64 6036
65 6066
66 6013
67 6019
68 6011
69 6037

obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium s rozšířenou výukou některých předmětů v anglickém jazyce


V
 levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 16 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státních přijímacích zkoušek a školních přijímacích zkoušek. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Kritéria přijímacího řízení (4leté) zde

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2018
do 1. ročníku čtyřletého studia obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium
s rozšířenou výukou některých předmětů v anglickém jazyce
Pořadí Registrační číslo Body Výsledek řízení
1 4018 142 přijat/a
2 4014 přijat/a
3 4010 přijat/a
4 4002 přijat/a
5 4012 přijat/a
6 4019 přijat/a
7 4015 přijat/a
8 4005 přijat/a
9 4001 přijat/a
10 4007 přijat/a
11 4006 přijat/a
12 4008 přijat/a
13 4009 přijat/a
14 4017 přijat/a
15 4011 přijat/a
16 4003 83 přijat/a

 

Výsledné pořadí všech uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníku
čtyřletého studia obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium
s rozšířenou výukou některých předmětů v anglickém jazyce
Pořadí Registrační číslo
1 4018
2 4014
3 4010
4 4002
5 4012
6 4019
7 4015
8 4005
9 4001
10 4007
11 4006
12 4008
13 4009
14 4017
15 4011
16 4003
17 4016
18 4004
19 4013

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 27. 4. 2018

 

V Praze dne 27. 4. 2018
Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město