Vážení rodiče, na následujících odkazech si můžete stáhnout veškerou potřebnou dokumentaci k přihlášení uchazečů do 1. ročníku nebo přestupu studentů.

Přihláška k předtestům – testům nanečisto:
Přihláška k předtestům (pouze do 5.2.)

Přihlášky ke studiu:
formulář ke školnímu přijímacímu řízení GEVO Jižní Město do 1. ročníku – formát pdf

Státní přihláška ke vzdělávání – formát pdf
Státní přihláška ke vzdělávání – formát xlsx

Přihlášky – přestupy:
Přestupová přihláška – formát pdf
Přestupová přihláška -formát docx

Informace pro vyplnění přihlášky ke studiu

pro zjednodušení vám přinášíme souhrnně informace potřebné pro vyplnění přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole (státní přihlášky)

 Přihláška 1.  strana

Název a adresa školy: 

Gymnázium Evolution Jižní Město
Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4

Kód KKOV a název oboru vzdělávání

Pro šestileté studium:  79-41-K/61 Gymnázium
Pro čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium

Termín prvního kola školní přijímací zkoušky ŠESTILETÉHO  STUDIA:

Pro studenty, kteří uvádějí školu na 1. místě státní přihlášky

17. 4. 2019 první termín ŠKOLNÍ přijímací zkoušky šestiletého studia (tj. 16. 4. 2019 první termín STÁTNÍ přijímací zkoušky)

Pro studenty, kteří uvádějí školu na 2. místě státní přihlášky

12. 4. 2019 první termín ŠKOLNÍ přijímací zkoušky šestiletého studia (tj. 17. 4. 2019 první termín STÁTNÍ přijímací zkoušky)

Termín prvního kola školní přijímací zkoušky ČTYŘLETÉHO STUDIA:

Pro studenty, kteří uvádějí školu na 1. místě státní přihlášky

15. 4. 2019 první termín ŠKOLNÍ přijímací zkoušky čtyřletého studia (tj. 12. 4. 2019 první termín STÁTNÍ přijímací zkoušky)

Pro studenty, kteří uvádějí školu na 2. místě státní přihlášky

16. 4. 2019 první termín ŠKOLNÍ přijímací zkoušky čtyřletého studia (tj. 15. 4. 2019 první termín STÁTNÍ přijímací zkoušky)

Pozn.: Pokud uchazeč uvádí naši školu na 1. místě, ale nevyhovuje mu první termín školní přijímací zkoušky, může zvolit druhý termín školní přijímací zkoušky.

Závěr o zdravotní způsobilosti vzdělávání: Lékařské potvrzení nevyžadujeme, zákonný zástupce pouze potvrdí, že uchazeč je schopen bez omezení studia, popř. vypíše, s jakými omezeními (alergie, diety, dysgrafie, dyslexie, jiné zvláštní potřeby) a s uvedením data podepíše.

Uchazeči se zdravotním postižením nebo speciálními vzdělávacími potřebami (dysgrafie, dyslexie) mohou nárokovat uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky, pokud doloží doporučení pedagogicko-psychologické poradny nejpozději do 1. března 2019.

Uchazeči – cizinci (uchazeči bez občanství ČR, kteří přicházejí přímo ze zahraniční školy) přiloží žádost o výjimku ze stání jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury.

Upozorňujeme, že na státní přihlášce musí být kromě podpisu zákonného zástupce i podpis uchazeče.

Přihláška 2.  strana

IZO školy –  uvádí se IZO základní školy nebo školy, ze které uchazeč přichází. IZO školy najdete např. na výročním vysvědčení.

V platnosti jsou i formuláře, které mají předtištěný povinný údaj k vypsání „RED IZO“ školy. Prosíme uveďte opět pouze IZO školy, ze které uchazeč přichází.

Chování a prospěch uchazeče ze školy – opis klasifikace – uchazeč předkládá buď přepis známek do přihlášky potvrzený školou (kulaté razítko, podpis vedení školy) nebo úředně potvrzenou kopii klasifikace (u Czechpointu, notáře), pak se na přihlášku do pole „potvrzení opisu klasifikace“ podepisuje uchazeč sám.

Známka z chování se do celkového průměru známek nezapočítává.

Podáním přihlášky je zahájeno správní řízení na žádost (dle zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád) ve věcí přijímacího řízení, přihláška tedy musí být správně a kompletně vyplněna.

Státní přihlášku odevzdávejte osobně v kanceláři školy (po – pá 8,00 – 16,00) nebo posílejte doporučeně poštou na adresu školy.

Formulář Gymnázia Evolution Jižní Město

Dotazník slouží k doplnění informací, které škola nemá k dispozici pro budoucí sepsání smlouvy o studiu (jména obou zákonných zástupců, adresy, 2. jazyk, atd.).

Formulář Gymnázia Evolution Jižní Město se uchazeč přihlašuje k testům nanečisto. Tuto přihlášku může zákonný zástupce vyplnit v den konání testu nanečisto a odevzdat v kanceláři školy.

Odevzdání této přihlášky uchazeče nezavazuje k podání státní přihlášky na naší školu.

Pokud uchazeč testy nanečisto neabsolvuje a přihlašuje se přímo k přijímacím zkouškám, odevzdejte Formulář Gymnázia Evolution Jižní Město nejpozději v den konání státní přijímací zkoušky v kanceláři školy.

Pozor – termín pro odevzdání státní přihlášky je však do 1. března 2019 včetně!