Přijímací zkoušky pro uchazeče o šestileté a čtyřleté studium

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 60c odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český Jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech je stanovena na tyto dny:

čtyřleté studium:

pátek 12. dubna 2019 – 1. termín státní přijímací zkoušky od 8:30, pondělí 15. dubna 2019 –školní přijímací zkoušky od 14:30.

pondělí 15. dubna 2019 – 2. termín, státní přijímací zkoušky od 8:30, úterý 16. dubna 2019 –školní přijímací zkoušky od 14:30.

Náhradní termíny státní jednotné přijímací zkoušky:

1. termín: pondělí 13. května 2019 od 8,30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín;
2. termín: úterý 14. května 2019 od 8,30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.

Náhradní termíny školní přijímací zkoušky:

úterý 7. května 2019 od 10,00 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na dubnové termíny.

šestileté studium:

úterý 16. dubna 2019 – 1. termín státní přijímací zkoušky od 8:30, středa 17. dubna 2019 – školní přijímací zkoušky od 14:30

pátek 12. dubna 2019 – 2. termín školní přijímací zkoušky od 10:00, středa 17. dubna 2019  –státní přijímací zkoušky od 8:30

Náhradní termíny státní jednotné přijímací zkoušky:

  1. termín: pondělí 13. května 2019 od 8,30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín;
  2. termín: úterý 14. května 2019 od 8,30 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.

Náhradní termíny školní přijímací zkoušky:

úterý 7. května 2019 od 10,00 hod. pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na dubnové termíny.

Zkoušky jsou vždy v budově školy.

K testům bude uchazeč potřebovat psací potřeby (propiska nebo pero a obyčejná tužka), o tom, zda se uchazeč dostaví sám nebo v doprovodu rodičů, rozhodují rodiče.

 

Bodová kritéria k přijetí k šestiletému studiu 

1) max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60%

2) max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní – max. 5 bodů + kreativita: max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za vyznamenání pololetního vysvědčení 7. třídy = 40%

Celkem 166 bodů = 100%

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů:

  1. při rovnosti bodů na posledním místě opřijetí rozhoduje případné vítězství vkrajské a vyšší vědomostní soutěži (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecká, dějepisná, společenskovědná či jazyková olympiáda);
  2. pokud nerozhodne ani toto, bude přijat ten, kdo má více bodů ze školní přijímací zkoušky;
  3. pokud předchozí dvě ustanovení nerozhodnou, přihlédne se lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky.

 Pořadí

Pro šestileté studium otevíráme 2 třídy po 28 studentech.

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné přijímací zkoušky minimálního součtu hodnocení 35 bodů; ze školní přijímací zkoušky rovněž minimálně 40 bodů. Pokud toho nedosáhnou, jsou nepřijati a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.

Prvních 53 uchazečů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí.

Pokud se někdo z prvních 53 přijatých rozhodne, že nastoupí na jinou školu, bude na jeho místo změnou rozhodnutí školy o nepřijetí na rozhodnutí o přijetí (autoremedura) přijat další uchazeč podle pořadí „pod čarou“, a to v případě, že předtím podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

  1. a 55. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola přijímacího řízení.
  2. místo je ponecháno jako rezerva pro případné přijetí na odvolání.

Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do samostatného pořadí. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, zařadí se odpovídající náhradníci dle pořadí z řádného termínu 1. kola. Obdobně bude obsazeno i ponechané místo pro odvolání.

Pokud se obor nenaplní, škola vyhlásí 2. kolo.

 

Bodová kritéria k přijetí k čtyřletému studiu

1) max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60%

2) max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní – max. 5 bodů + kreativita – max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za vyznamenání pololetního vysvědčení 9. třídy = 40%

Celkem 166 bodů = 100%

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů:

1) při rovnosti bodů na posledním místě k přijetí rozhoduje případné vítězství v krajské a vyšší vědomostní soutěži (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecká, dějepisná, společenskovědná či jazyková olympiáda);

2) pokud nerozhodne ani toto, bude přijat ten, kdo má více bodů ze školní přijímací zkoušky;

3) pokud předchozí dvě ustanovení nerozhodnou, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky.

Pořadí

Pro čtyřleté studium otevíráme 1 třídu o 25 studentech.

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné přijímací zkoušky minimálního součtu hodnocení 35 bodů; ze školní přijímací zkoušky rovněž minimálně 40 bodů. Pokud toho nedosáhnou, jsou nepřijati a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.

Prvních 22 uchazečů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí.

Pokud se někdo z prvních 22 přijatých rozhodne, že nastoupí na jinou školu, bude na jeho místo změnou rozhodnutí školy o nepřijetí na rozhodnutí o přijetí (autoremedura) přijat další uchazeč podle pořadí „pod čarou“, a to v případě, že předtím podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

  1. a 24. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola přijímacího řízení.
  2. místo je ponecháno jako rezerva pro případné přijetí na odvolání.

Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do celkového pořadí podle dosaženého počtu bodů. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, nebo neuspějí-li, budou přijati ke studiu náhradníci dle pořadí z řádného termínu 1. kola. Obdobně bude obsazeno i ponechané místo pro odvolání.

Pokud se obor nenaplní, škola vyhlásí 2. kolo.

 

Pokyny a kritéria vydává dr. R. Preissová, ředitelka GEVO