Přijímací zkoušky pro uchazeče o šestileté a čtyřleté studium

Bude aktualizováno do konce ledna 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 60c odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český Jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech je stanovena na tyto dny:

 

1. kolo přijímacích zkoušek 4leté studium 6leté studium
1. termín státní přijímací zkoušky úterý 14. dubna 2020
od 8,30 hod.
čtvrtek 16. dubna 2020
od 8,30 hod.
1. termín školní přijímací zkoušky čtvrtek 16. dubna 2020
od 14,30 hod.
úterý 14. dubna 2020
od 14,30 hod.
náhradní termín státní přijímací zkoušky* středa 13. května 2020
od 8,30 hod.
středa 13. května 2020
od 8,30 hod.
náhradní termín školní přijímací zkoušky*** úterý 28. dubna 2020
od 10,00 hod.
úterý 28. dubna 2020
od 10,00 hod.
2. termín státní přijímací zkoušky středa 15. dubna 2020
od 8,30 hod.
pátek 17. dubna 2020
od 8,30 hod.
2. termín školní přijímací zkoušky pátek 17. dubna 2020
od 12,00 hod.
středa 15. dubna 2020
od 14,30 hod.
náhradní termín státní přijímací zkoušky** čtvrtek 14. května 2020
od 8,30 hod.
čtvrtek 14. května 2020
od 8,30 hod.
náhradní termín školní přijímací zkoušky*** úterý 28. dubna 2020
od 10,00 hod.
úterý 28. dubna 2020
od 10,00 hod.
*pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. termín státní přijímací zkoušky
**pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 2. termín státní přijímací zkoušky
***náhradní termín pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na dubnové termíny školní přijímací zkoušky

Zkoušky jsou vždy v budově školy.

K testům bude uchazeč potřebovat psací potřeby (propiska nebo pero a obyčejná tužka), o tom, zda se uchazeč dostaví sám nebo v doprovodu rodičů, rozhodují rodiče.

Bodová kritéria k přijetí k šestiletému studiu 

1) max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60%

2) max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní – max. 5 bodů + kreativita: max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za vyznamenání pololetního vysvědčení 7. třídy = 40%

Celkem 166 bodů = 100%

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů:

  1. při rovnosti bodů na posledním místě opřijetí rozhoduje případné vítězství vkrajské a vyšší vědomostní soutěži (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecká, dějepisná, společenskovědná či jazyková olympiáda);
  2. pokud nerozhodne ani toto, bude přijat ten, kdo má více bodů ze školní přijímací zkoušky;
  3. pokud předchozí dvě ustanovení nerozhodnou, přihlédne se lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky.

 Pořadí

Pro šestileté studium otevíráme 2 třídy po 28 studentech.

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné přijímací zkoušky minimálního součtu hodnocení 35 bodů; ze školní přijímací zkoušky rovněž minimálně 40 bodů. Pokud toho nedosáhnou, jsou nepřijati a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.

Prvních 53 uchazečů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí.

Pokud se někdo z prvních 53 přijatých rozhodne, že nastoupí na jinou školu, bude na jeho místo změnou rozhodnutí školy o nepřijetí na rozhodnutí o přijetí (autoremedura) přijat další uchazeč podle pořadí „pod čarou“, a to v případě, že předtím podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

  1. a 55. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola přijímacího řízení.
  2. místo je ponecháno jako rezerva pro případné přijetí na odvolání.

Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do samostatného pořadí. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, zařadí se odpovídající náhradníci dle pořadí z řádného termínu 1. kola. Obdobně bude obsazeno i ponechané místo pro odvolání.

Pokud se obor nenaplní, škola vyhlásí 2. kolo.

 

Bodová kritéria k přijetí k čtyřletému studiu

1) max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60%

2) max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní – max. 5 bodů + kreativita – max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za vyznamenání pololetního vysvědčení 9. třídy = 40%

Celkem 166 bodů = 100%

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů:

1) při rovnosti bodů na posledním místě k přijetí rozhoduje případné vítězství v krajské a vyšší vědomostní soutěži (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecká, dějepisná, společenskovědná či jazyková olympiáda);

2) pokud nerozhodne ani toto, bude přijat ten, kdo má více bodů ze školní přijímací zkoušky;

3) pokud předchozí dvě ustanovení nerozhodnou, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky.

Pořadí

Pro čtyřleté studium otevíráme 1 třídu o 25 studentech.

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné přijímací zkoušky minimálního součtu hodnocení 35 bodů; ze školní přijímací zkoušky rovněž minimálně 40 bodů. Pokud toho nedosáhnou, jsou nepřijati a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.

Prvních 22 uchazečů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí.

Pokud se někdo z prvních 22 přijatých rozhodne, že nastoupí na jinou školu, bude na jeho místo změnou rozhodnutí školy o nepřijetí na rozhodnutí o přijetí (autoremedura) přijat další uchazeč podle pořadí „pod čarou“, a to v případě, že předtím podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

  1. a 24. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola přijímacího řízení.
  2. místo je ponecháno jako rezerva pro případné přijetí na odvolání.

Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do celkového pořadí podle dosaženého počtu bodů. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, nebo neuspějí-li, budou přijati ke studiu náhradníci dle pořadí z řádného termínu 1. kola. Obdobně bude obsazeno i ponechané místo pro odvolání.

Pokud se obor nenaplní, škola vyhlásí 2. kolo.

 

Pokyny a kritéria vydává dr. R. Preissová, ředitelka GEVO