Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 pro uchazeče o šestileté studium (obor vzdělání 79-41-K/61) a čtyřleté studium (obor vzdělání 79-41-K/41)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 60c odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český Jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech je stanovena na tyto dny:

 

1. kolo přijímacích zkoušek 4leté studium 6leté studium
1. termín státní přijímací zkoušky úterý 14. dubna 2020
od 8,30 hod.
čtvrtek 16. dubna 2020
od 8,30 hod.
1. termín školní přijímací zkoušky čtvrtek 16. dubna 2020
od 14,30 hod.
úterý 14. dubna 2020
od 14,30 hod.
náhradní termín státní přijímací zkoušky* středa 13. května 2020
od 8,30 hod.
středa 13. května 2020
od 8,30 hod.
náhradní termín školní přijímací zkoušky*** úterý 28. dubna 2020
od 10,00 hod.
úterý 28. dubna 2020
od 10,00 hod.
2. termín státní přijímací zkoušky středa 15. dubna 2020
od 8,30 hod.
pátek 17. dubna 2020
od 8,30 hod.
2. termín školní přijímací zkoušky pátek 17. dubna 2020
od 12,00 hod.
středa 15. dubna 2020
od 14,30 hod.
náhradní termín státní přijímací zkoušky** čtvrtek 14. května 2020
od 8,30 hod.
čtvrtek 14. května 2020
od 8,30 hod.
náhradní termín školní přijímací zkoušky*** úterý 28. dubna 2020
od 10,00 hod.
úterý 28. dubna 2020
od 10,00 hod.
*pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. termín státní přijímací zkoušky
**pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 2. termín státní přijímací zkoušky
***náhradní termín pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první i druhý termín školní přijímací zkoušky

Zkoušky jsou vždy v budově školy.

Státní jednotná přijímací zkouška

Žák může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, pokud se hlásí na dvě školy. Obě školy zohledňují vždy lepší výsledek. Státní zkouška se koná formou písemného testu z matematiky a českého jazyka a literatury.

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (CERMAT) a zaslány školám do 28. dubna 2020 do 12,00 hodin.

Školní přijímací zkouška

Žák skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů, písemného projevu na zadané téma a kreativní části.

U uchazečů-cizinců, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury ve státní jednotné přijímací zkoušce, bude nutná znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole) a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy a současně vyvěšené ve vytištěné podobě na úřední desce u vstupních dveří školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil jinam a může jeho místo obsadit. Každý uchazeč od ZŠ obdrží jen jeden zápisový lístek, ten má ochranné znaky a je evidován pod evidenčním číslem. Náhradní zápisový lístek (při ztrátě, zničení) může vydat Magistrát hl. m. Prahy.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou.

Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení:
Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon ve znění pozdějších předpisů; Vyhl
áška MŠMT č. 671/ 2004 Sb.; Nařízení vlády č.211/2010Sb., ve znění nařízení vlády č.367/2010Sb.; Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí pro šestileté studium

Pro školní rok 2020/21 otevíráme 2 třídy prvního ročníku šestiletého studia s počtem 27 žáků.

podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/61.

Uchazeč je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2020) odevzdat/poslat naší škole (GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4):

1. státní přihlášku a školní přihlášku ke vzdělávání – studiu;
2. závěrečné vysvědčení z 6. třídy a pololetní vysvědčení ze 7. třídy ZŠ – buď ověřenou kopii, nebo bude vyplněno na státní přihlášce srazítkem školy, ze které se uchazeč hlásí;
3. uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo Speciálně pedagogického centra (SPC);
4. uchazeči-cizinci žádost o výjimku ze státní jednotné zkoušky z českého jazyka a doklad o povolení trvalého pobytu (nejpozději ke dni nástupu ke studiu);
5. diplom z vědomostní soutěže (pouze krajské vítězství a vyšší umístění).

Pozn.: Závěrečné vysvědčení z 7. třídy dodá přijatý student dle zákona nejpozději do 1. 9. 2020. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnost.

Bodová kritéria k přijetí k šestiletému studiu 

1) max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60%

2) max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní – max. 5 bodů + kreativita: max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za  pololetní vysvědčení ze 7. třídy s průměrem, který není vyšší než 1,50 a současně žádné známky horší než 2 = 40%

2a) Uchazeči ze zahraničních škol předloží pololetní vysvědčení přeložené do českého jazyka včetně převodu známek na českou stupnici hodnocení.

Celkem 166 bodů = 100%

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů:

  1. 1) při rovnosti bodů na posledním místě, rozhoduje o přijetí větší počet bodů ze školní přijímací zkoušky;
  2. 2) pokud nerozhodne ani toto, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky;
  3. 3) pokud předchozí dvě ustanovení nerozhodnou, rozhoduje o přijetí případné vítězství pouze v krajské a vyšší vědomostní soutěži (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecká, dějepisná, společenskovědná či jazyková olympiáda).

 Pořadí

Pro šestileté studium otevíráme 2 třídy po 27 studentech.

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné přijímací zkoušky minimálního součtu hodnocení 35 bodů; ze školní přijímací zkoušky rovněž minimálně 40 bodů. Pokud toho nedosáhnou, jsou nepřijati a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.

Prvních 51 uchazečů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí.

Pokud se někdo z prvních 51 přijatých rozhodne, že nastoupí na jinou školu, bude na jeho místo změnou rozhodnutí školy o nepřijetí na rozhodnutí o přijetí (autoremedura) přijat další uchazeč podle pořadí „pod čarou“, a to v případě, že předtím podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

52. a 53. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola přijímacího řízení.

54. místo je ponecháno jako rezerva pro případné přijetí na odvolání.

Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do celkového pořadí podle dosaženého počtu bodů. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, nebo neuspějí-li, budou přijati ke studiu náhradníci dle pořadí z řádného termínu 1. kola. Obdobně bude obsazeno i ponechané místo pro odvolání.

Pokud se obor nenaplní, škola vyhlásí 2. kolo.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí pro čtyřleté studium

Pro školní rok 2020/21 otevíráme 1 třídu prvního ročníku čtyřletého studia s počtem 27 žáků.

podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/41.

Uchazeč je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2020) odevzdat/poslat naší škole (GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4):

1. státní přihlášku a školní přihlášku ke vzdělávání – studiu;
2. závěrečné vysvědčení z 8. třídy a pololetní vysvědčení z 9. třídy ZŠ – buď ověřenou kopii, nebo bude vyplněno na státní přihlášce s razítkem školy, ze které se uchazeč hlásí;
3. uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo Speciálně pedagogického centra (SPC);
4. uchazeči-cizinci žádost o výjimku ze státní jednotné zkoušky z českého jazyka a doklad o povolení trvalého pobytu (nejpozději ke dni nástupu ke studiu);
5. diplom z vědomostní soutěže (pouze krajské vítězství a vyšší umístění).

Pozn.: Závěrečné vysvědčení z 9. třídy dodá přijatý student dle zákona nejpozději do 1. 9. 2020. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnost.

Bodová kritéria k přijetí k čtyřletému studiu

1) max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika – max. 50 bodů + český jazyk a literatura – max. 50 bodů) = 60%

2) max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní – max. 5 bodů + kreativita – max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za  pololetní vysvědčení z 9. třídy s průměrem, který není vyšší než 1,50 a současně žádné známky horší než 2 = 40%

2a) Uchazeči ze zahraničních škol předloží pololetní vysvědčení přeložené do českého jazyka včetně převodu známek na českou stupnici hodnocení.

Celkem 166 bodů = 100%

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů:

1) při rovnosti bodů na posledním místě, rozhoduje o přijetí větší počet bodů ze školní přijímací zkoušky;

2) pokud nerozhodne ani toto, přihlédne se k lepšímu výsledku z testu z matematiky státní jednotné přijímací zkoušky;

3) pokud předchozí dvě ustanovení nerozhodnou, rozhoduje o přijetí případné vítězství pouze v krajské a vyšší vědomostní soutěži (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecká, dějepisná, společenskovědná či jazyková olympiáda).

Pořadí

Pro čtyřleté studium otevíráme 1 třídu o 27 studentech.

Aby byli uchazeči zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné přijímací zkoušky minimálního součtu hodnocení 35 bodů; ze školní přijímací zkoušky rovněž minimálně 40 bodů. Pokud toho nedosáhnou, jsou nepřijati a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.

Prvních 24 uchazečů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí.

Pokud se někdo z prvních 24 přijatých rozhodne, že nastoupí na jinou školu, bude na jeho místo změnou rozhodnutí školy o nepřijetí na rozhodnutí o přijetí (autoremedura) přijat další uchazeč podle pořadí „pod čarou“, a to v případě, že předtím podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

25. a 26. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola přijímacího řízení.

27. místo je ponecháno jako rezerva pro případné přijetí na odvolání.

Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do celkového pořadí podle dosaženého počtu bodů. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, nebo neuspějí-li, budou přijati ke studiu náhradníci dle pořadí z řádného termínu 1. kola. Obdobně bude obsazeno i ponechané místo pro odvolání.

Pokud se obor nenaplní, škola vyhlásí 2. kolo.

 

Pokyny a kritéria vydává dr. R. Preissová, ředitelka GEVO

V Praze 29. 1. 2020