2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020  obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium s výukou některých předmětů v anglickém jazyce (šestileté studium)

Pro školní rok 2019/20 vyhlašujeme podle § 60f odst. 1 školského zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přijímací řízení, a to v následujícím termínu školních přijímacích zkoušek do prvního ročníku šestiletého studia obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium s výukou některých předmětů v anglickém jazyce (denní formy studia).

Termín: úterý 11. 6. 2019 od 14,30 hod.
Termín pro odevzdání přihlášky 
ke studiu je prodloužen do pondělí 10. 5. 2019.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 4

Školní přijímací zkouška

Žák skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů, písemného projevu na zadané téma a kreativní části.

Pro školní rok 2019/20 otevíráme dvě třídy 1. ročníku šestiletého studia s maximálním počtem 27 žáků v každé třídě.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole) a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy a současně vyvěšené ve vytištěné podobě na úřední desce u vstupních dveří školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil jinam a může jeho místo obsadit. Každý uchazeč od ZŠ obdrží jen jeden zápisový lístek, ten má ochranné znaky a je evidován pod evidenčním číslem. Náhradní zápisový lístek (při ztrátě, zničení) může vydat Magistrát hl. m. Prahy.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou.

Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení:
Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon v aktuálním znění; Vyhláška MŠMT č. 671/ 2004 Sb.; Nařízení vlády č.211/2010Sb., ve znění nařízení vlády č.367/2010Sb.; Zákon č. 500/2004 Sb. – správní řád.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu

podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium s výukou některých předmětů v anglickém jazyce.

Uchazeč je povinen odevzdat/poslat naší škole (GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4):

  1. státní přihlášku a školní přihlášku ke vzdělávání – studiu;
    2. závěrečné vysvědčení z 6. třídy a pololetní vysvědčení ze 7. třídy ZŠ – buď ověřenou kopii, nebo bude vyplněno na státní přihlášce s razítkem školy, ze které se hlásí;
    3. uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z PPP nebo SPC;
    4. uchazeči-cizinci doklad o povolení trvalého pobytu (nejpozději ke dni nástupu ke studiu);
    5. diplom z vědomostní soutěže (pouze krajské vítězství a lepší umístění).

Pozn.: Závěrečné vysvědčení ze 7. třídy dodá přijatý student dle zákona nejpozději do 1. 9. 2019. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnost.

Bodová kritéria k přijetí ke vzdělávání

max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní – max. 5 bodů + kreativita: max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za vyznamenání pololetního vysvědčení 7. třídy.

Celkem 66 bodů

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů:

Při rovnosti bodů na posledním místě o přijetí rozhoduje případné vítězství v krajské a vyšší vědomostní soutěži (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecká, dějepisná, společenskovědná či jazyková olympiáda.

Výsledky ze státní jednotné zkoušky se pro přijetí nezohledňují; u školní přijímací zkoušky musí uchazeči dosáhnout minimálně 40 bodů. Pokud toho nedosáhnou, jsou nepřijati.

První 4 uchazeči jsou zařazeni podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí. Další umístění v pořadí jsou náhradníci.

Pokud se někdo z prvních 4 přijatých rozhodne, že nastoupí na jinou školu, bude na jeho místo změnou rozhodnutí školy o nepřijetí na rozhodnutí o přijetí (autoremedura) přijat další uchazeč podle pořadí „pod čarou“, a to v případě, že předtím podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se obor nenaplní, škola může vyhlásit 3. kolo přijímacího řízení.

Pokyny a kritéria vydává dr. R. Preissová, generální ředitelka GEVO

V Praze dne 30. 5. 2019


 

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020  obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium s výukou některých předmětů v anglickém jazyce (čtyřleté studium)

Pro školní rok 2019/20 vyhlašujeme podle § 60f odst. 1 školského zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přijímací řízení, a to v následujícím termínu školních přijímacích zkoušek do prvního ročníku čtyřletého studia obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium s výukou některých předmětů v anglickém jazyce (denní formy studia).

Termín: 16. 5. 2019 od 14,30 hod.
Termín pro odevzdání přihlášky
ke studiu je prodloužen do úterý 14. 5. 2019.

Náhradní termín: 24. 5. 2019 od 14,30 hod.
pro uchazeče, kteří se řádně omluvili do 3 dnů od termínu zkoušky

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 10

Školní přijímací zkouška

Žák skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů, písemného projevu na zadané téma a kreativní části.

Pro školní rok 2019/20 otevíráme jednu třídu 1. ročníku čtyřletého studia s počtem 25 žáků.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole) a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy a současně vyvěšené ve vytištěné podobě na úřední desce u vstupních dveří školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil jinam a může jeho místo obsadit. Každý uchazeč od ZŠ obdrží jen jeden zápisový lístek, ten má ochranné znaky a je evidován pod evidenčním číslem. Náhradní zápisový lístek (při ztrátě, zničení) může vydat Magistrát hl. m. Prahy.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou.

Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení:
Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon v
 aktuálním znění; Vyhláška MŠMT č. 671/ 2004 Sb.; Nařízení vlády č.211/2010Sb., ve znění nařízení vlády č.367/2010Sb.; Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu

podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium s výukou některých předmětů v anglickém jazyce.

Uchazeč je povinen odevzdat/poslat naší škole (GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4):

1. státní přihlášku a školní přihlášku ke vzdělávání – studiu;
2. závěrečné vysvědčení z 8. třídy a pololetní vysvědčení ze 9. třídy ZŠ – buď ověřenou kopii, nebo bude vyplněno na státní přihlášce s razítkem školy, ze které se hlásí;
3. uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z PPP nebo SPC;
4. uchazeči-cizinci doklad o povolení trvalého pobytu (nejpozději ke dni nástupu ke studiu);
5. diplom z vědomostní soutěže (pouze krajské vítězství a lepší umístění).

Pozn.: Závěrečné vysvědčení z 9. třídy dodá přijatý student dle zákona nejpozději do 1. 9. 2019. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnost.

Bodová kritéria k přijetí ke vzdělávání

max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní – max. 5 bodů + kreativita: max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za vyznamenání pololetního vysvědčení 9. třídy

Celkem 66 bodů

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů:

Při rovnosti bodů na posledním místě o přijetí rozhoduje případné vítězství v krajské a vyšší vědomostní soutěži (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecká, dějepisná, společenskovědná či jazyková olympiáda.

Výsledky ze státní jednotné zkoušky se pro přijetí nezohledňují; u školní přijímací zkoušky musí uchazeči dosáhnout minimálně 40 bodů. Pokud toho nedosáhnou, jsou nepřijati.

Prvních 8 uchazečů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí.

Pokud se někdo z prvních 8 přijatých rozhodne, že nastoupí na jinou školu, bude na jeho místo změnou rozhodnutí školy o nepřijetí na rozhodnutí o přijetí (autoremedura) přijat další uchazeč podle pořadí „pod čarou“, a to v případě, že předtím podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

9. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín přijímacího řízení.

10. místo je ponecháno jako rezerva pro případné přijetí na odvolání.

Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do celkového pořadí podle dosaženého počtu bodů. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, nebo neuspějí-li, budou přijati ke vzdělávání náhradníci dle pořadí. Obdobně bude obsazeno i ponechané místo pro odvolání.

Pokud se obor nenaplní, škola může vyhlásit 3. kolo přijímacího řízení.

 

Pokyny a kritéria vydává dr. R. Preissová, generální ředitelka GEVO

V Praze 9. 5. 2019