Jaký typ školy je naše gymnázium?

Gymnázium Evolution (GEVO) Jižní Město je soukromé šestileté a čtyřleté gymnázium, které hospodaří na neziskovém principu, tzn. veškeré prostředky jsou investovány zpět do rozvoje školy, peníze nemohou být vyplaceny zřizovateli školy jako zisk. (Gymnázium Evolution, s. r. o.; jednateli společnosti jsou: Dr. Růžena Preissová a Jiří Němeček).

Kdo tvoří pedagogický sbor?

Pedagogický sbor tvoří 42 pedagogů (20 mužů a 22 žen) s věkovým průměrem 37 let. Všichni vyučující prošli náročným, ve školství ojedinělým tříkolovým konkursem včetně psychotestů.

Jaké cizí jazyky se studují se na našem gymnáziu?

Naši studenti mají možnost studia 2 – 4 cizích jazyků (z toho dva jazyky jsou povinné). Prvním (maturitním) jazykem je angličtina, druhý si může zvolit z nabídky: němčina, francouzština, španělština. Jako nepovinné pak: japonština a latina. Jazykové skupiny jsou přibližně dvanáctičlenné a dělí se podle konkrétní znalosti jazyka.

Jakou formou probíhá výuka cizích jazyků?

Studenti pokračují ve studiu cizích jazyků na úrovni, kterou dosáhli na předchozí škole, tj. nezačínají opět všichni od začátku. Hned v úvodu studia absolvují noví studenti rozřazovací test z vybraného jazyka a jsou zařazeni do skupiny podle svých znalostí. Výuku cizího jazyka zajišťují dva vyučující – český gramatiku, rodilý mluvčí konverzaci, a to nejen v angličtině, ale i v ostatních 3 hlavních jazycích.

Jak se využívá ve výuce internet, jak a kdy jsou na škole přístupné počítače?

Počítače s internetem pro výuku jsou úplně ve všech učebnách. Škola je pokryta bezdrátovým signálem wi-fi, který umožňuje přístup do školní sítě a na internet i studentům s notebooky. Vedle toho mohou studenti využívat počítačovou učebnu volně přístupnou bez omezení i v odpoledních a večerních hodinách. Každý student má osobní síťové konto. Všichni používají školní intranet jako hlavní komunikační platformu, díky tomu si osvojí práci s výpočetní technikou jako základním nástrojem sdílení informací.

Jak je organizována komunikace s rodiči?

GEVO Jižní Město snaží o maximální otevřenou komunikaci s rodiči i studenty. Každý vyučující má služební e-mailovou adresu a mobilní telefon, adresář je zveřejněn na školních webových stránkách. Veškeré informace o docházce a výsledcích vzdělávání jsou rodičům i studentům přes internet dostupné po zadání hesla na školním intranetu. Zde je možné se dozvědět nejen známky z konkrétních zkoušení, či průběžné hodnocení, ale i nejbližší plánované testy. Vedle toho je rodičům zasílán několikrát do roka interní zpravodaj, který informuje o vnitřním dění ve škole a je platformou rodičů a vedení školy. Dvakrát za školní rok se uskutečňují i klasické třídní schůzky, většina komunikace je však operativně ze strany rodičů i vyučujících vedena bezprostředně po telefonu, či e-mailem. Informace zveřejňujeme také na sociálních sítí školy – facebook, instagram a twitter. Důležité příspěvky jsou označeny hashtagem #infogevojm

Jaké nabízí naše škola rozšiřující a volitelné semináře?

Semináře jsou otevírány jednak k prohloubení znalostí a specifickou přípravu na některé VŠ (latina, deskriptivní geometrie), nepovinné jazyky (španělština, němčina, italština, ruština, japonština, maďarština), druhou skupinu tvoří ty, které vycházejí ze zájmu studentů o různou problematiku, zajímavé projekty atd.: např. fotoseminář, seminář videotvorby, žurnalistika, psychologie, keramika, kresba, sportovní hry (volejbal, florbal, plavání) a další.. V rámci výuky nabízíme každý rok cca 5-10 nepovinných seminářů.

Pro zmíněné aktivity škola disponuje speciálně vybavenými prostorami (keramická dílna s hrnčířským kruhem a pecí, tropickým skleníkem s exotickými zvířaty).

Jak naše škola pracuje s handicapovanými studenty?

Škola výrazně podporuje studium nadaných, ale handicapovaných dětí, ať se jedná o dysfunkční poruchy učení nebo tělesné postižení. Tělesně postižení studenti studují na škole zdarma. Pro studenty s dysfunkčními poruchami (např. dyslexie, dysgrafie) škola zařazuje speciální hodiny českého jazyka, aby se naučili svůj handicap překonávat, a platí pro ně individuální režim i v ostatních předmětech. Naši vyučující jsou vyškoleni na kompenzaci specifických poruch učení v běžné výuce. Pro nápravu specifických poruch učení používáme i kineziologická cvičení.

Jaké je školné?

 

Na doporučení Rady rodičů GEVO JM a Rady rodičů GEVO Sázavská projednala a schválila Rada školy GEVO dne 27.5.2020 návrh rozpočtu v předložené variantě. Z něho vyplývá tato výše školného pro školní rok 2020/21:

  1. rozšířené školné – 6 450 Kč měsíčně (77 400 Kč ročně)
  2. základní školné –  4 747 Kč měsíčně (56 966 Kč ročně).

Částka je splatná ve dvou pololetních splátkách (1. 7. a 1. 1. vždy po 28 483 Kč, resp. 38 700 Kč).

Kolik je na GEVO Jižní Město tříd, kolik je studentů ve třídě?

Ve školním roce 2020/21 máme v šestiletém studiu 14 tříd a ve čtyřletém studiu 3 třídy. Do každé třídy prvního ročníku přijímáme nejvýše 27 studentů. Ve vyšších ročnících je průměrný počet studentů ve třídě 24-25.

Jak dlouho naše škola existuje?

Gymnázium Evolution Jižní Město vzniklo (pod názvem Gymnasium Jižní Město) jako jedna z prvních soukromých škol – založeno bylo 1991, výuka začala v následujícím školním roce.

Jaké pořádáte mimoškolní akce?

Naši studenti nezahajují první ročník ve škole, ale na úvodním kurzu GO!, kde stráví týden pouze se svým novým třídním a profesionálními instruktory, každoročně vyjíždějí na týdenní výběrové sportovní kurzy (tenisový, cykloturistický, vodácký, turistický), lyžařské výcviky v druhém a pátém ročníku, přírodovědný kurz ve druhém ročníku, ekokurz ve třetím ročníku, ve čtvrtém historická exkurze, návštěvy evropských galerií, v posledních letech jsme uspořádali zájezdy do New Yorku, Japonska, letos připravujeme expedici na Sumatru. Bohatá je spolupráce se zahraničím, zahrnuje školní projekty, poznávací i výměnné pobyty a jazykové kurzy.

Jak jsou studenti hodnoceni?

V průběhu roku jsou studenti hodnoceni procentuálním vyjádřením stavu svých znalostí a dovedností. Veškeré hodnocení je k dispozici studentům i rodičům na intranetu. Na konci roku dostávají kromě tradičního státního vysvědčení také slovní hodnocení z každého předmětu.

Kdy začíná výuka?

Abychom více naslouchali lidským biorytmům, výuka začíná většinou v 8,30 hod.

Zajišťuje škola stravování?

Zájemci se stravují ve školní jídelně ve vedlejší budově ZŠ (50 m). Je možný výběr ze dvou jídel.

Jakou mám záruku kvalitního vzdělávání?

Kromě závěrů České školní inspekce, které byly doposud vždy nadprůměrné či vynikající, je zárukou kvalitního vzdělávání i skutečnost, že si naši školu pro spolupráci vybrala jako fakultní školu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.  Kromě ní spolupracujeme s řadou dalších univerzitních a vědeckých pracovišť. Naši učitelé musí splňovat vysoké nároky na kvalitu výuky v rámci programu v The International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)

Jaká je organizace přijímacího řízení?

Uchazeči o studium přijímaní do prvního ročníku víceletých středních škol mohou pro první kolo podat dvě přihlášky. Způsob předávání přihlášky je (na rozdíl od minulých let) stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo na adresu příslušné střední školy, o kterou mají zájem, a to do 1. března 2021.

Škola je povinna vyhlásit nejméně dva termíny konání přijímací zkoušky. Budou-li se však uchazeči termíny přijímacího řízení na střední školy překrývat, bude si muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se uchazeč dostaví.

Bude-li uchazeč přijat na více škol, na školu, kterou si vybere, musí do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem a jeho místo bude obsazeno náhradníkem.

Jak se dozvíme o výsledku přijímacího řízení?

O výsledku přijímacího řízení bude škola informovat na svých webových stránkách pod přiděleným registračním číslem uchazeče. Rodiče/zákonné zástupce nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí doručeno poštou do vlastních rukou, resp. do datové schránky.

Kolik tříd otvíráme v nadcházejícím školním roce?

Pro školní rok 2021/22 přijímáme až 54 nových studentů do dvou tříd šestiletého studia (tj. ze 7. třídy ZŠ) a 27 studentů do čtyřletého studia (tj. z 9. třídy ZŠ). Předpokládáme proto s naplněním dostatečně kvalitními zájemci hned po prvním kole. Zaměření našeho gymnázia je všeobecné s možností prohloubit výuku podle zájmu a budoucího zaměření studentů pomocí volitelných a nepovinných předmětů a seminářů.

Kdy se koná přijímací řízení na GEVO JM a jakou probíhá formou?

Přijímací zkoušky do prvního ročníku šestiletého a čtyřletého studia proběhnou formou jednotné státní přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky v termínech:

1. kolo přijímacích zkoušek 4leté studium 6leté studium
1. termín státní přijímací zkoušky středa 14. dubna 2021
od 8:30 hod.
1. termín školní přijímací zkoušky pondělí 19. dubna 2021
od 13:30 hod.
středa 14. dubna 2021
(předpokládaný konec v 15:30 hod.)
náhradní termín státní přijímací zkoušky* středa 12. května 2021
od 8:30 hod.
náhradní termín školní přijímací zkoušky*** úterý 27. dubna 2021
od 10:00 hod.
úterý 27. dubna 2021
od 10:00 hod.
 
2. termín státní přijímací zkoušky čtvrtek 15. dubna 2021
od 8:30 hod.
2. termín školní přijímací zkoušky úterý 20. dubna 2021
od 13:30 hod.
čtvrtek 15. dubna 2021
(předpokládaný konec v 15:30 hod.)
náhradní termín státní přijímací zkoušky** čtvrtek 13. května 2021
od 8:30 hod.
náhradní termín školní přijímací zkoušky*** úterý 27. dubna 2021
od 10:00 hod.
úterý 27. dubna 2021
od 10:00 hod.
*pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. termín státní přijímací zkoušky
**pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 2. termín státní přijímací zkoušky
***náhradní termín pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na dubnové termíny školní přijímací zkoušky

Zkoušky jsou vždy v budově školy.

K testům bude uchazeč potřebovat psací potřeby (propiska nebo pero a obyčejná tužka), o tom, zda se uchazeč dostaví sám nebo v doprovodu rodičů, rozhodují rodiče.

Budou se pořádat druhá kola přijímacího řízení?

Po skončení prvního kola přijímacích zkoušek ředitel školy rozhodne, bude-li se konat další kolo přijímacích zkoušek a stanoví termín – tato informace bude zveřejněna na webových stránkách školy.

Z čeho se skládají školní přijímací zkoušky?

Přijímací řízení je organizováno formou standardizovaného psychologického testu. Důraz je kladen především na přirozenou studijní inteligenci uchazeče, jeho schopnost obecné orientace a životní přehled přiměřený věku. Rovněž je pozitivně hodnocen vyhraněný studijní zájem. Vědomostní předmětové testy nejsou součástí přijímacích zkoušek a prospěch není při rozhodování o přijetí zohledňován.

Jaké přihlášky je potřeba vyplnit? Jaké doklady přiložit?

V kanceláři školy se odevzdávají dva dokumenty:  Přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole a Formulář ke školnímu přijímacímu řízení GEVO Jižní Město. Oba dokumenty jsou ke stažení v sekci Informace pro vyplnění přihlášky, kde najdete i další  praktické rady pro vyplnění. Oba formuláře jsou rodičům a uchazečům k dispozici také vytištěné v kanceláři GEVO Jižní Město.
Pro první termín přijímacích zkoušek je třeba  přihlášku poslat Přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole nejpozději do pondělí 1. března 2021 na adresu gymnázia.