Vážení rodiče,

zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium s  výukou některých předmětů v anglickém jazyce

V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 8 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státních přijímacích zkoušek a školních přijímacích zkoušek. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Úložní lhůta je 10 dní. Teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí k řediteli školy.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty, do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 21. 5. 2019

V Praze dne 21. 5. 2019

Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2019 do 1. ročníku čtyřletého studia obor vzdělání: 79-41-K/41
Gymnázium s výukou některých předmětů v anglickém jazyce
Pořadí Registrační číslo Body Výsledek řízení
1 4068 66 přijat/a
2 4037 přijat/a
3 4063 přijat/a
4 4052 přijat/a
5 4066 přijat/a
6 4051 přijat/a
7 4049 přijat/a
8 4080 49 přijat/a

Poznámka:
S ohledem na uchazeče, kteří nekonali v řádném termínu 2. kola přijímací zkoušku, bylo 9. a 10. místo rezervováno pro náhradní termín.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
Výsledné pořadí všech uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2019 do 1. ročníku čtyřletého studia obor vzdělání 79-41-K/41
Gymnázium s výukou některých předmětů v anglickém jazyce
Pořadí Registrační číslo přijat / nepřijat / náhradník
1 4068 přijat
2 4037 přijat
3 4063 přijat
4 4052 přijat
5 4066 přijat
6 4051 přijat
7 4049 přijat
8 4080 přijat
9 4050 náhradník
10 4089 náhradník
11 4055 náhradník
12 4076 náhradník
13 4044 náhradník
14 4079 náhradník
15 4048 náhradník
16 4058 náhradník
17 4071 náhradník
18 4067 náhradník
19 4038 náhradník
20 4053 náhradník
21 4041 náhradník
22 4088 náhradník
23 4065 náhradník
24 4082 náhradník
25 4073 náhradník
26 4081 nepřijat
27 4093 nepřijat
28 4072 nepřijat
29 4090 nepřijat
30 4054 nepřijat
31 4086 nepřijat
32 4042 nepřijat
33 4046 nepřijat
34 4074 nepřijat
35 4043 nepřijat
36 4070 nepřijat
37 4069 nepřijat
38 4077 nepřijat
39 4078 nepřijat
Výsledky náhradního termínu 2.kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
Výsledné pořadí všech uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníku čtyřletého studia obor vzdělání 79-41-K/41
Gymnázium s výukou některých předmětů v anglickém jazyce
Pořadí Registrační číslo přijat / nepřijat / náhradník
1 4094 přijat
2 4083 nepřijat

V Praze dne 28. 5. 2019
Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město