Vážení rodiče,
zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

obor vzdělání: Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 24 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů školní přijímací zkoušky. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Úložní lhůta je 10 dní. Teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí k řediteli školy.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty, tj. do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.

Seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem aktualizovaný dne 8. 6. 2021

Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
Č.j. GEVO-JM/203/2021/PŘ

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2021
do 1. ročníku čtyřletého studia obor vzdělání: 79-41-K/41
Gymnázium s
 rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

Pořadí Registrační číslo Body Výsledek řízení
1. 4036 162 přijat(a)
4031   přijat(a)
4041 přijat(a)
4027 přijat(a)
4073   přijat(a)
4007   přijat(a)
4039   přijat(a)
4015 přijat(a)
4019 přijat(a)
4008 přijat(a)
4052 přijat(a)
4054 přijat(a)
4038   přijat(a)
4055 přijat(a)
4050   přijat(a)
4033 přijat(a)
4022   přijat(a)
4006 přijat(a)
4063 přijat(a)
4075 přijat(a)
4016 přijat(a)
4032 přijat(a)
4030 přijat(a)
4070 128 přijat(a)
4056 přijat(a)
4061 přijat(a)
4069 přijat(a)
4002 přijat(a)
4059 přijat(a)
4047 přijat(a)
4060 přijat(a)
4078 přijat(a)
4043 přijat(a)
 4082  přijat(a)
 4005  přijat(a)
 27.  4040  přijat(a)

V Praze dne 19. 5. 2021  (aktualizace tabulky přijatých uchazečů 8. 6. 2021)

Datum zveřejnění pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem bez uchazečů, kteří budou konat zkoušku v náhradním termínu: 19. 5. 2021.

Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město

Vysledky_4lete_komplet

V Praze dne 19. 5. 2021

Datum zveřejnění pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem bez uchazečů, kteří budou konat zkoušku v náhradním termínu: 19. 5. 2021.

Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město