Vážení rodiče,

zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium s  výukou některých předmětů v anglickém jazyce

V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 5 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státních přijímacích zkoušek a školních přijímacích zkoušek. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Úložní lhůta je 10 dní. Teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí k řediteli školy.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem lhůty, do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 12. 6. 2019

Výsledky 2.kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2019 do 1. ročníku šestiletého studia,
obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium s výukou některých předmětů v anglickém jazyce
č.j. GEVO-JM/1397/2019/PŘ
Pořadí Registrační číslo Body Výsledek řízení
1 6115 52 přijat/a
2 6109 přijat/a
3 6113 přijat/a
4 6110 přijat/a
5 6108 46 přijat/a

 

Výsledky 2.kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
Výsledné pořadí všech uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníku
šestiletého studia obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium s výukou některých předmětů v anglickém jazyce
Pořadí Registrační číslo přijat / nepřijat / náhradník
1 6115 přijat
2 6109 přijat
3 6113 přijat
4 6110 přijat
5 6108 přijat
6 6117 náhradník
7 6114 náhradník
8 6105 náhradník
9 6120 náhradník
10 6112 náhradník
11 6118 náhradník
12 6116 náhradník
13 6104 náhradník
14 6107 nepřijat
15 6119 nepřijat
16 6106 nepřijat

 

V Praze dne 12. 6. 2019
Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město